NSS k otázce soudního přezkumu přípisů Kontrolní rady ČAK o odložení stížnosti

Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. února 2020, čj. 9 As 284/2018-89, jsou přípisy Kontrolní rady ČAK o odložení stížnosti podané na advokáta jako stížnosti nedůvodné vyloučeny ze soudního přezkumu.

Městský soud v Praze dne 30. 5. 2018 odmítl jako nepřípustnou žalobu žalobkyně, která se domáhala zrušení přípisu předsedy Kontrolní rady ČAK (dále též jen KR) o odložení stížnosti jako nedůvodné (žalobkyně uvedený přípis považovala za rozhodnutí), a žádala zrušení takového „rozhodnutí“.

Městský soud uzavřel, že přípis KR o odložení stížnosti není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky zakotvené v § 65 odst. 1 s. ř. s., která by podléhala soudnímu přezkumu s tím, že žalobkyně (jako stěžovatelka) nemá veřejné subjektivní právo na kladné vyřízení stížnosti a veřejná subjektivní práva či povinnosti stěžovatelky zůstávají přípisem KR naprosto nedotčena.

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 19. 2. 2020, čj. 9As 284/2018-89, žalobkyní podanou kasační stížnost zamítl. Kasační soud uzavřel, že žalobou napadený přípis KR nenaplňuje materiální znaky rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., neboť nezakládají, nemění ani neruší stěžovatelčina práva či povinnosti, ani závazně neurčují, že určitá práva má či nemá, čímž je takový úkon České advokátní komory (její KR) vyloučen ze soudního přezkumu dle ustanovení § 70 písm. a) s. ř. s. Pokračoval, že přípisy KR nedošlo k jakémukoli zásahu do právní sféry stěžovatelky, a proto postupem Městského soudu v Praze (tj. odmítnutím žaloby) nemohlo ani dojít k odmítnutí spravedlnosti (denegatio iustitiae), neboť zde nebylo před čím soudní ochranu poskytovat.

Kasační soud též připomněl, že Komora vykonává působnost v oblasti veřejné správy pouze dovnitř sebe samé, vůči svým členům a pokud se stěžovatelka domnívala, že jednáním advokáta utrpěla újmu, může se případné náhrady materiální i nemateriální újmy primárně domáhat cestou civilní žaloby, a má-li za to, že takovým jednáním advokáta došlo dokonce k porušení norem trestního práva, může na něho podat trestní oznámení.

Redakce

Foto: redakce AD

Go to TOP