Pozvánka na workshop k akčnímu plánu Partnerství pro otevřené vládnutí

V rámci veřejných konzultací k přípravě Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí zve Ministerstvo spravedlnosti na veřejný workshop, který se koná se 2. března 2020 od 9 hodin v prostorách Ministerstva spravedlnosti. Během workshopu, který uzavře první část veřejných konzultací, bude možné osobně prezentovat návrhy na závazky do akčního plánu a seznámit se s již obdrženými návrhy závazků a se závazky pokračujícími z předchozího plánu.

Na workshop je možné se přihlásit zasláním zprávy na e-mailovou adresu OGP@msp.justice.cz, na kterou je stále možné posílat návrhy na závazky písemně. Přihlášky k účasti na workshopu lze zaslat nejpozději do 26. února 2020. Případné dotazy mohou zájemci směřovat k národní kontaktní osobě pro OGP.

Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí, jejímž členem je Česká republika již od roku 2011, je podporovat zapojení nevládního sektoru a občanské společnosti do rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají a které jsou pro ně podstatné. Děje se tak v souladu s principy otevřeného vládnutí, které je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání a zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby.

Cílem veřejných konzultací je prostřednictvím spolupráce a dialogu s občany, neziskovými organizacemi, akademickou sférou, profesními komorami a dalšími profesionály ve svém oboru navrhnout a přijmout takové závazky či úkoly, které principy otevřeného vládnutí naplňují a posouvají tak proces vládnutí v České republice na kvalitativně vyšší úroveň. Více informací naleznou zájemci zde.

Hlavním kritériem návrhů na závazky je, aby v sobě obsahovaly prvek zapojení občanské společnosti, vázaly se na výše zmíněné hodnoty otevřeného vládnutí a byly dostatečně konkrétní, realizovatelné a měřitelné. Svým zaměřením mohou navrhované závazky navazovat na již dříve sledovaná témata boje proti korupci (podpora whistleblowingu), přístupu veřejnosti k informacím a zvýšení transparentnosti (právo na informace, otevřená data, zveřejňování rozsudků, přístupnost vědeckých informací) nebo například zlepšování veřejných služeb (zavádění managementu kvality ve státní službě). Mohou se ale také vztahovat k jakékoliv jiné oblasti a pomáhat například s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje.

Více podrobností o celém procesu vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2020 až 2022 a o konkrétní podobě možných závazků naleznete zde a v podrobném doprovodném dokumentu k veřejným konzultacím.

Zdroj: MSp

 

Go to TOP