Cenu Václava Mandáka za rok 2019 opět získal článek z oblasti trestního práva

Cenu Václava Mandáka za nejlepší odborný článek publikovaný v Bulletinu advokacie v roce 2019 získala autorská dvojice doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., a JUDr. František Púry, Ph.D., za příspěvek nazvaný „Zákaz nucení k sebeobviňování“.

Záměr udělovat každoročně ocenění za nejlepší původní článek publikovaný v tištěné verzi Bulletinu advokacie v předchozím kalendářním roce schválila redakční rada Bulletinu advokacie již před třemi lety. Ocenění pojmenovala (se souhlasem oprávněných dědiců) „Cena Václava Mandáka“, po dlouholetém šéfredaktorovi Bulletinu advokacie JUDr. Václavu Mandákovi, CSc. (*1933 +2009). A jak se zdá, doktor Mandák na soutěž jistě „dohlíží“, i když již mezi námi není, neboť první tři ročníky vyhrál zatím vždy článek z oboru trestního práva, kterému se celý život věnoval.

Redakční rada, společně se šéfredaktorkou BA a vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK, hodnotila články podle odborné kvality, srozumitelnosti a argumentační přesvědčivosti, přínosu článku pro právní a zejména advokátní praxi a přihlížela i k původnosti tématu a jeho aktuálnosti v daném kalendářním roce.

Nejlépe těmto kritériím v již třetím ročníku soutěže vyhověla a Cenu Václava Mandáka za rok 2019 získala autorská dvojice doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., (na snímku vpravo) a JUDr. František Púry, Ph.D., za příspěvek nazvaný „Zákaz nucení k sebeobviňování“, který vyšel v březnovém čísle loňského roku.

Cenu vítězům slavnostně předali v rámci galavečera Právníka roku 2019 dne 31. ledna 2020 v brněnském Cosmopolitan Bobycentru předseda redakční rady BA JUDr. Petr Toman, LL.M., a šéfredaktorka BA JUDr. Hana Rýdlová, společně s Mgr. Jiřinou Mastníkovou z vydavatelství Wolters Kluwer, které věnovalo každému z vítězů šek v hodnotě 3 000 Kč na nákup tištěné odborné literatury.

Docent Pavel Mates je vysokoškolským pedagogem a odborníkem na veřejné, zejména správní právo, doktor František Púry, dlouholetý soudce Nejvyššího soudu, je od roku xxx předsedou jeho trestněprávního kolegia.

Vítězný článek „Zákaz nucení k sebeobviňování“ se zabývá problematikou uplatnění zásady nemo tenetur se ipsum accusare. Východiskem je zakotvení této zásady v Listině základních práv a svobod a Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Autoři, v souladu s konstantní judikaturou, vycházejí z toho, že své uplatnění nachází ve všech oblastech, kde jsou ukládány veřejnoprávní sankce. Rozebírají její místo v jednotlivých procesních institutech správního práva a speciálně pak v oblasti přestupkového práva. Pokud se týká práva trestního, věnují pozornost, vedle obecné úpravy, zejména zákazu nucení k sebeobviňování ve vztahu ke zkrácení daně a vztahu práva odepřít výpověď a zákazu nucení k sebeobviňování. Závěry jsou prezentovány na pozadí judikatury zejména nejvyšších soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.

Redakce Bulletinu advokacie vítězům srdečně gratuluje a zároveň všem dává na vědomí, že další, již čtvrtý ročník byl již vyhlášen a bude se těšit na vaše odborné příspěvky na aktuální a zajímavá témata.

 

JUDr. Hana Rýdlová
Fo
to: Igor Zehl

Go to TOP