Advokát a Komora aneb více o jejich vzájemném vztahu

Česká advokátní komora uspořádala dne 21. ledna 2020 v paláci Dunaj seminář pro advokáty a advokátní koncipienty, který se dotkl mnoha témat, jež souvisejí s každodenním fungováním Komory a prací jejích zaměstnanců. Záměrem semináře bylo odpovědět na otázky – kdy advokát může Českou advokátní komoru potřebovat, jak mu může pomoci, s jakými požadavky nebo problémy se na ni obracet a na mnohé další. Moderování celého semináře se ujala JUDr. Daniela Kovářová.

Poslání a úlohu České advokátní komory v úvodu představil její předseda JUDr. Vladimír Jirousek a pro přítomné v sále provedl malou „exkurzi“ po jednotlivých odborech Komory. Uvedl, že funkcí, které Komora plní, a záležitostí, jež vyřizuje, je mnoho. „Jde v podstatě o takové ministerstvo advokátů, které spravuje veškeré záležitosti advokátek a advokátů ve prospěch celé advokacie. Nezávislost Komory je naprosto nezbytná, a pokud by ji tato samosprávná organizace ztratila, ztratili by svoji nezávislost i její členové.“ V této souvislosti předseda ČAK připomněl stále častější a silnější ataky státní správy na nezávislost advokátního stavu a na její základní atributy jako je například povinnost mlčenlivosti.

Účastníky semináře pak seznámil s činností orgánů Komory, zejména představenstva, jehož v poslední době nejvíce zaměstnává legislativa. Upozornil na všechny kroky, které Komora dělá v legislativních procesech, zabývá se problematikou novely soudního řádu správního, zákonem o hromadných řízeních, zákonem o zpravodajských službách, o Policii ČR a mnohých dalších. „V současném představenstvu je naštěstí velké množství odborníků, ať už na problematiku daní a finanční právo, IT právo, trestní právo a další obory. Navíc kolegové jsou velmi dělní a akční, takže díky nim se na poli legislativy podařilo udělat velký kus práce,“ doplnil JUDr. Vladimír Jirousek.

Závěrem svého vystoupení připomněl probíhající projekty Komory jako Advokáti proti totalitě nebo Advokáti do škol, zmínil bezplatnou právní pomoc, kterou za rok a půl využilo přes 2 500 žadatelů, nové vzdělávání advokátů, písemné testy koncipientů a v neposlední řadě také komorové společenské akce, z nichž ta každoročně největší, Právník roku, se bude konat příští pátek 31. ledna 2020 v Brně.

Jako druhý vystoupil nový tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp (na snímku), který však v Komoře není žádným nováčkem, protože v její kárné komisi pracoval 14 let, v posledních letech jako její předseda. Seznámil advokáty s tím, jak funguje systém zodpovídání dotazů advokátního stavu na postupy dle zákona o advokacii a stavovských předpisů a doporučil, že „vždy je rozhodně lepší se raději zeptat včas, ještě před tím, než plánovaný úkon provedete, protože jen tak lze předejít případné „nehodě“ nebo konfliktu zájmů.“ Nakonec uvedl, že každý advokát by měl přijmout svoji stavovskou organizaci za vlastní a stát se její jednou šestnácti tisícinou.

Advokát a předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA) JUDr. Marek Nespala následně představil činnost tohoto výboru, který vznikl na konci roku 2005 z rozhodnutí představenstva ČAK a svoji činnost zahájil v desetičlenném týmu hned v novém roce a od té doby řeší jak hromadné, tak i jednotlivé ataky na advokáty. Je poradním orgánem představenstva a poskytuje odbornou pomoc advokátům, kterou potřebují v souvislosti s jejich výkonem advokacie a případná doporučení dalších postupů. „Jde hlavně o pomoc s problémy a poskytování rad s takovými situacemi, které mají celostavovský přesah. Tyto případy jsou pak jako návod pro ostatní zveřejňovány v médiích ČAK, v Bulletinu advokacie a Advokátním deníku, v nejkřiklavějších případech pak VOPOZA svolává tiskovou konferenci, nebo přikročí dokonce k podání trestního oznámení na konkrétní osobu. Opravdu „velkých“ spisů jsme řešili za 15 let naší existence 139, jinak jsou to stovky drobných rad ročně,“ uvedl JUDr. Marek Nespala (na snímku).

S jakými nejčastějšími problémy se advokáti na výbor obracejí? „Jde hlavně o šikanu při domovních prohlídkách nebo prohlídkách advokátních kanceláří, o zásahy do advokátní mlčenlivosti, důstojné vstupy do soudních budov bez nutnosti procházet bezpečnostními rámy, ale i urážky, vyhrožování, nebo o zásahy do oprávněných finančních nároků advokátů.“ Předseda výboru pak připomněl Sborník vybraných případů VOPOZA, který vyšel v roce 2015 a byly v něm shrnuty nejzávažnější případy za 10 let fungování výboru. Stejně jako Vademecum advokáta, kde jsou shrnuty nejdůležitější rady, jak se chovat, když nastane některá z výše popisovaných situací a mnohé další. Určitě by tuto „příručku“ měl mít advokát vždy při ruce.

V další části svými kratšími příspěvky přispěla vedoucí oddělení pro věci kárné Mgr. Petra Vrábliková, která rozebrala s advokáty nejčastější typy stížností, které Komora prověřuje i systém kontrol, které sama rada provádí. Apelovala pak na součinnost advokátů v případě, kdy už nějaká stížnost doputuje ke kontrolní radě. „Advokát má právo se ke stížnosti vyjádřit a doložit veškeré podklady, které se k případu váží. Určitě se proto nezbavujte této možnosti vyjádřit se k situaci a podat vysvětlení,“ uvedla s tím, že chápe, že advokátky a advokáti mohou být stížností ať už ze strany klienta, protistrany, nebo soudů a dalších úřadů zaskočeni, dotčeni nebo dokonce paralyzováni.

Vedoucí odboru vnějších vztahů PhDr. Iva Chaloupková seznámila přítomné s informačními kanály České advokátní komory, kam patří mimo měsíčník Bulletin advokacie, elektronické News a Rychlé zprávy z představenstva, Twitter a od dubna loňského roku i elektronický Advokátní deník. Nabídla také advokátům případnou pomoc v mediálních záležitostech a zároveň možnost jejich autorské spolupráce v komorových titulech, z nichž nejznámější – Bulletin advokacie působí již více jak šedesát let. Vedoucí odboru sekretariátu JUDr. Milan Hoke připomněl, jak složitý je boj proti vinklářům, a vyzval účastníky, aby mu jejich případné nekalé praktiky oznamovali.

Matriku představila její vedoucí JUDr. Jaroslava Macková. Toto „srdce Komory“ vede veřejné i neveřejné záznamy o všech členech a přidala aktuální údaj počtu advokátů, kterých je k dnešnímu dni 13 822. Představila i další část agendy, jako je zajištění elektronické knihy úschov nebo asistence zástupce Komory u prohlídek u advokátů. „Například zajištění účasti zástupce Komory u prohlídek je velmi cennou pomocí, protože advokáti nevědí, jaké materiály mohou nebo mají, a naopak nesmí poskytnout třetím osobám.“

Závěr semináře patřil mimosoudním řešením spotřebitelských sporů, které má na starost advokátka a mediátorka JUDr. Martina Doležalová, Ph.D. (na snímku) Na ní se mohou kolegové obrátit v případě, když budou mít problém například s finanční úhradou ze strany klienta. „Daří se nám dosahovat v konsiliacích velmi dobrých výsledků, obě strany se v polovině případů vždy dohodnou.“ Na závěr nabídla pomoc i při řešení problematických pojistných událostí a naposledy připomněla v tento den několikrát opakovanou a velmi důležitou věc – aktivitu advokátů v případech jejich vlastních potíží.

Moderátorka JUDr. Daniela Kovářová seminář po zodpovězení dotazů z pléna zakončila a slíbila, že témata, na která se tentokrát kvůli nedostatku času nedostalo, budou na programu při příštím setkání advokátů s Komorou.

 

PhDr. Dagmar Koutská

Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP