Ataky moderátora Václava Moravce neodmítá jen ČAK, ale i Unie advokátů

Podle názoru Unie advokátů, z. s. by moderátor diskusního pořadu na veřejnoprávní televizní stanici neměl neodborně hodnotit stanoviska

Podle názoru Unie advokátů, z. s. by moderátor diskusního pořadu na veřejnoprávní televizní stanici neměl neodborně hodnotit stanoviska předkládaná účastníky diskuse, natož na základě tohoto vlastního laického přístupu kohokoli z hostů pořadu (sic!) zkoušet jakkoli atakovat.

Unie advokátů, z. s. tedy souhlasí s reakcí České advokátní komory na nepřijatelný postup redaktora České televize Václava Moravce vůči členům ČAK, kteří byli odbornými hosty Moravcova diskusního pořadu a prezentovali v jednom z dílů stanovisko ČAK k účasti advokátů v Legislativní radě vlády.

Dne 5. 1. 2020 v rámci pořadu Otázky Václava Moravce obhajovali členové a zplnomocněnci České advokátní komory účast zástupců ČAK v Legislativní radě vlády.

Pan redaktor Václav Moravec se vůči kolegům advokátům zachoval jako vždycky, totiž jako mix soutěžícího a zároveň hodnotitele v pořadu „Chcete být milionářem“. Jen pan redaktor totiž rozumí všemu, všude byl a všechno zná – zřejmě se stejně jako brouk Pytlík narodil v kině.

Unie advokátů ZCELA PODPORUJE vyjádření České advokátní komory a jejího předsedy JUDr. Jirouska a stejně jako on považuje hodnocení právní otázky, totiž návrhu zákona o hromadných řízeních, ze strany redaktora za nepřiměřené a postrádající skutečný vhled do problematiky. Ta se pod jeho vedením dostala až na úroveň záležitostí probíraných obvykle bulvárem, což musí i Unie advokátů, z. s., zcela odmítnout.

Unie advokátů, z. s., nechce zasahovat o otázky zákona o hromadných řízeních, neboť toto jí podle stanov Unie nepřísluší, avšak ráda by se vyjádřila k úloze advokátů, jejich zkušenostem a úloze při zvažování jednotlivých legislativních návrhů obecně:

Advokát je právník, který, na rozdíl od všech ostatních právnických profesí je účasten řešení vzniklého právního problému od začátku až do úplného konce. Právní problém totiž v naprosto převažující části případů není jen soudní řízení, ale zahrnuje také jednání s protistranou a často je pro vyřešení nutno podstoupit více právních sporů, které řeší různé aspekty sporné otázky.
Je to advokát, kdo jako jediný vidí také přímé ekonomické dopady právního problému na jeho klienta, je obeznámen s realitou ohledně vymožitelnosti i pravomocného rozsudku a celkové vymožitelnosti práva. Soudci, exekutoři, notáři, orgány činné v trestním řízení – a to zejména policejní vyšetřovatelé, a v případě rodinného práva i sociální pracovníci „doprovázejí“ občana čelícího právnímu problému vždy jen po určitou dobu a v naprosto převažujícím počtu případů vůbec neví, jak daný případ skutečně skončil. Právě fatální nedostatek zpětné vazby ve směru k jednotlivým „realizátorům práva“ považuje Unie advokátů, z. s. za velký problém celého justičního systému. Advokáti jsou tak jediní, kteří vidí důsledky toho kterého právního problému v jeho celistvosti a vidí jeho skutečné dopady na život lidí, kteří danému právnímu problému čelí. Z tohoto hlediska je pohled advokátů na právo nezastupitelný. Redaktor Moravec svým vystoupením a atakem na zástupce České advokátní komory pouze potvrdil, že skutečný význam a úloha advokacie mu je zcela neznáma. Je tedy otázkou (nikoliv Václava Moravce), zda by otázky, které s takovou mírou neznalosti kladl zde zástupcům České advokátní komory, měl klást i nadále, a to ve směru k dalším hostům diskusních pořadů České televize.

Vyjádření JUDr. Vladimíra Jirouska, předsedy České advokátní komory, Stanoviska Unie advokátů

Příspěvek je zveřejněn v autentickém znění zaslaném Unií advokátů.

Go to TOP