Slavnostní závazek předsedkyně a členů EK před Soudním dvorem EU

Na slavnostním zasedání Soudního dvora Evropské unie, které se konalo 13. ledna 2020, předsedkyně a členové Evropské komise učinili slavnostní závazek, jenž stanoví Smlouvy, za přítomnosti Jeho Královské Výsosti velkovévody, předsedy Poslanecké sněmovny Lucemburského velkovévodství p. Fernanda ETGENA a předsedy vlády Lucemburského velkovévodství p. Xaviera BETTELA. Dříve než předsedkyně a členové Komise učinili tento slavnostní závazek, přednesl projev p. Koen LENAERTS, předseda Soudního dvora Evropské unie.

Slavnostní závazek učinili pí Ursula von der LEYEN, předsedkyně, p. Frans TIMMERMANS, výkonný místopředseda, pí Margrethe VESTAGER, výkonná místopředsedkyně, p. Valdis DOMBROVSKIS, výkonný místopředseda, p. Josep BORRELL FONTELLES, Vysoký představitel/místopředseda, pí. Vĕra JOUROVÁ, místopředsedkyně (na snímku), pí. Dubravka ŠUICA, místopředsedkyně, p. Margaritis SCHINAS, místopředseda, a p. Johannes HAHN, pí Mariya GABRIEL, p. Nicolas SCHMIT, p. Paolo GENTILONI, p. Janusz WOJCIECHOWSKI, p. Thierry BRETON, pí. Elisa FERREIRA, pí. Stella KYRIAKIDES, p. Didier REYNDERS, pí. Helena DALLI, pí. Ylva JOHANSSON, p. Janez LENARČIČ, pí. Adina VĂLEAN, p. Olivér VÁRHELYI, pí. Jutta URPILAINEN, pí. Kadri SIMSON, p. Virginijus SINKEVIČIUS.

Ačkoli Smlouvy nestanoví specifický postup pro učinění slavnostního závazku, Komise vždy kladla velký důraz na to, aby byl závazek učiněn před Soudním dvorem Evropské unie. Nová Komise, která je stejně jako její předchůdkyně této tradici hluboce oddána, lpěla na tom, aby před Soudní dvůr Evropské unie předstoupila co nejrychleji, tedy jen několik týdnů po zahájení své činnosti.


Slavnostní závazek učiněný předsedkyní a členy Evropské komise zní následovně:

 „Jmenován(a) členem (členkou) Evropské komise Evropskou radou po schválení Evropským parlamentem se slavnostně zavazuji: při plnění svých povinností dodržovat Smlouvy a Listinu základních práv Evropské unie; vykonávat svou funkci zcela nezávisle v obecném zájmu Unie; při plnění svých úkolů nevyžadovat ani nepřijímat pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu; zdržet se jakéhokoliv jednání neslučitelného s povahou mé funkce nebo plněním mých úkolů.

Beru na vědomí povinnost stanovenou Smlouvou o fungování Evropské unie každému členskému státu, aby respektoval tuto povahu funkce a nesnažil se ovlivňovat členy Komise při plnění jejich úkolů.

Mimoto se zavazuji dodržovat během výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti vyplývající z mého postavení, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období.“

Zdroj: Soudní dvůr EU

Go to TOP