Soudní dvůr EU: K nařízení povinnosti smazat urážlivé příspěvky napříč sítí

Unijní právo nebrání tomu, aby byla takovému poskytovateli hostingu, jako je Facebook, uložena povinnost odstranit komentáře, které jsou stejné jako komentář, který byl dříve prohlášen za protiprávní, a za určitých podmínek i komentáře jemu rovnocenné. Unijní právo nebrání ani tomu, aby takový soudní příkaz vyvolával podle relevantního mezinárodního práva, které musí členské státy zohledňovat, účinky na celosvětové úrovni.

Rozsudek ESLP ze dne 3. 10. 2019 ve věci C-18/18, Eva Glawischnig-Pieszek v. Facebook Ireland

Z odůvodnění:

Eva Glawischnig-Piesczek, která byla poslankyní Nationalrat (Národní rada, Rakousko), předsedkyní poslaneckého klubu „die Grünen“ (Zelení) a spolkovou mluvčí této politické strany, vede u rakouských soudů při se společností Facebook Ireland. Navrhuje, aby bylo společnosti Facebook nařízeno smazat komentář, který jistý uživatel zveřejnil na této sociální síti a který jí ubližuje na cti, jakož i totožná tvrzení nebo tvrzení rovnocenného obsahu.

Dotyčný uživatel Facebooku sdílel na svém soukromém profilu článek z rakouského informačního internetového portálu oe24.at nazvaný „Zelení: jsme pro zachování minimálního příjmu pro uprchlíky“. V důsledku toho se na tomto profilu objevil „náhled“ původní stránky s názvem tohoto článku, jeho stručným shrnutím a fotografií E. Glawischnig-Piesczek. Tento uživatel rovněž k uvedenému článku zveřejnil komentář, jehož znění podle rakouských soudů mohlo E. Glawischnig-Piesczek ublížit na cti, urazit ji a pomluvit. Tento příspěvek si mohl prohlédnout každý uživatel Facebooku.

Oberster Gerichtshof (Nejvyšší soud, Rakousko) za této situace požádal Soudní dvůr EU o výklad směrnice o elektronickém obchodu.

Takový poskytovatel hostingu, jako je Facebook, podle této směrnice nenese odpovědnost za ukládané informace, pokud nebyl seznámen s jejich protiprávností nebo pokud jednal neprodleně s cílem je odstranit nebo k nim znemožnit přístup, jakmile se o tom dozvěděl. Toto zproštění odpovědnosti ovšem nebrání tomu, aby byla poskytovateli hostingu uložena povinnost ukončit protiprávní jednání nebo mu předejít, a to zejména na základě odstranění protiprávních informací nebo zamezení přístupu k nim. Ve směrnici je naproti tomu zakázáno uložit poskytovateli hostingu povinnost v obecné rovině dohlížet na jím ukládané informace nebo aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní činnost.

Soudní dvůr EU v rozsudku odpověděl tak, že směrnice o elektronickém obchodu, jejímž cílem je vytvořit rovnováhu mezi různými zájmy, nebrání tomu, aby soud členského státu mohl poskytovateli hostingu uložit povinnost:

– odstranit informace, které ukládá a které mají stejný obsah jako informace, která byla dříve prohlášena za protiprávní, nebo k nim zablokovat přístup bez ohledu na to, kdo požádal o ukládání těchto informací;

– odstranit informace, které ukládá a které mají rovnocenný obsah jako informace, která byla dříve prohlášena za protiprávní, nebo k nim zablokovat přístup, pokud se povinnosti dohledu a vyhledávání informací, kterých se týká takový soudní příkaz, omezují na informace, z nichž plyne sdělení, jehož obsah se oproti sdělení, které bylo prohlášeno za protiprávní a obsahuje údaje vymezené v soudním příkazu, v podstatě nezměnil, a pokud rozdíly ve formulaci tohoto rovnocenného obsahu v porovnání s formulací informace, jež byla dříve prohlášena za protiprávní, nejsou takové povahy, aby byl poskytovatel hostingu nucen tento obsah samostatně posoudit (poskytovatel hostingu může v tomto směru využít automatizovaných technických způsobů a nástrojů vyhledávání);

– odstranit informace, kterých se týká soudní příkaz, nebo k nim na celosvětové úrovni zablokovat přístup podle relevantního mezinárodního práva, které musí členské státy zohledňovat.

 Rozhodnutí zpracovala JUDr. HANA RÝDLOVÁ.

Go to TOP