NSS zrušil odvolání děkana jedné z fakult Policejní akademie

Rektor Policejní akademie rozhodl v rozporu se zákonem, když v roce 2015 odvolal děkana Fakulty bezpečnostně právní. Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) totiž rektor odvolání dostatečně neodůvodnil. Soud proto rozhodnutí zrušil.

Rektor Policejní akademie České republiky v Praze („Policejní akademie“) v roce 2015 odvolal děkana Fakulty bezpečnostně právní z vlastního podnětu (dle § 28 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), protože podle něj děkan závažně porušoval zájem vysoké školy.

Ve svém rozhodnutí však nespecifikoval, jakým konkrétním jednáním se měl děkan závažného porušování zájmu vysoké školy dopustit, pouze odkázal na zápisy ze zasedání akademických senátů Policejní akademie a příslušné fakulty, na nichž byla tato závadná jednání děkana projednána. Městský soud v Praze považoval takové odůvodnění rozhodnutí za dostatečné a žalobu děkana proti tomuto rozhodnutí zamítl.

Nejvyšší správní soud se však s názorem Městského soudu v Praze neztotožnil a zdůraznil, že pokud rektor odvolá děkana z vlastního podnětu, tj. nikoliv na návrh akademického senátu fakulty dle § 28 odst. 2 zákona o vysokých školách, je nutno trvat na tom, aby přímo ve svém rozhodnutí přesně vymezil, čím konkrétně děkan závažně porušil zájem vysoké školy nebo fakulty či z jakého důvodu závažným způsobem neplní své povinnosti.

Nelze připustit, aby rektor pouze v obecné rovině konstatoval naplnění důvodů pro odvolání děkana a odkázal na usnesení akademických senátů, aniž by se sám konkrétními případy jednání děkana zabýval, ověřil si jejich pravdivost a v rozhodnutí vysvětlil, proč dosahují takové intenzity závažnosti, že je lze podřadit pod pojem „poškozování zájmu vysoké školy závažným způsobem“. Pokud taková úvaha v rozhodnutí absentuje, je nutno jej považovat za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů“, uvedla v rozsudku předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu Lenka Kaniová.

Podle Nejvyššího správního soudu není možné, aby soud při přezkumu rozhodnutí sám vyhledával konkrétní důvody pro odvolání děkana ve správním spisu, a v podstatě tak nahrazoval úvahy rektora, které z jeho rozhodnutí nejsou zřejmé.

Nejvyšší správní soud tedy rozhodnutí rektora o odvolání děkana i rozsudek Městského soudu v Praze o zamítnutí žaloby proti tomuto rozhodnutí zrušil a věc vrátil rektorovi k dalšímu řízení.

Rozsudek ze dne 26. listopadu 2019 ve věci sp. zn. 1 As 210/2019 naleznete zde.

 

Zdroj: NSS, foto Pixabay.

Go to TOP