Aliaves zve zájemce na podzimní odborné semináře z právní oblasti

Posláním společnosti Aliaves je dlouhodobá snaha o předávání postupů a vědomostí zaměstnancům veřejné správy a prostřednictvím přednášek, seminářů a odborných školení dlouhodobě zajišťovat informovanost o aktuální domácí legislativě a legislativě Evropské unie. Aliaves srdečně zve všechny zájemce na kvalitní odborné semináře z právní oblasti. Na jaká témata se můžete těšit?

 

Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra: „Určení výživného a svěření dítěte do péče dle aktuálních nálezů Ústavního soudu“.

Víte, jaká je funkce orgánu sociálně právní ochrany dětí jako kolizního opatrovníka?
Víte, jak soud postupuje při svěření dětí do péče, jak stanoví výživné?

I. Rozvod:

 • Víte, jak postupovat, byly-li upraveny poměry dětí před rozvodem, ale k rozvodu nedošlo?
 • Víte, jak je to s pěstounskou péčí v případě rozvodu pěstounů?
 • Víte, zda lze popřít otcovství dítěte narozeného krátce po rozvodu?
 • Víte, zda zjišťuje soud při rozvodu, v jakých podmínkách děti žijí?
 • Víte, co dělat, když jeden z manželů nepřebírá předvolání k rozvodovému jednání?
 • Víte, zda je důvodem ke svěření dítěte do péče rodiče fakt, že tento rodič má vyšší příjmy?
 • Víte, jak řešit situaci, kdy jeden z manželů záměrně „ukrývá“ dokumenty potřebné k rozvodu?
 • II.  Výživné:
 • Víte, jak řešit výživné, když je po rozvodu jeden z bývalých manželů nezvěstný a přitom je vlastníkem nemovitosti?
 • Víte, jak určovat výživné u osoby, která má nestálý příjem a „mlží“ o svých majetkových poměrech?
 • Víte, jaký vliv má na stanovení výživného, když „dítě“ studuje již třetí vysokou školu?
 • Víte, jak postupovat, když jeden z bývalých manželů neplatí výživné?
 • Víte, jak řešit situaci, když jeden z bývalých manželů je cizinec a neplatí výživné?
 • Víte, jak řešit situaci, když si po rozvodu jeden z bývalých manželů zkrátí pracovní úvazek a sníží tak životní úroveň nezletilých dětí?

III. Výchovné poměry:

 • Víte, jak řešit stížnost jednoho z bývalých manželů na způsob výchovy dětí, které byly svěřeny do péče druhému z bývalých manželů? Víte, zda je možné bez souhlasu druhého z rodičů, aby si děti vyzvedával např. ze školky někdo jiný než rodič dětí, kterému byly děti svěřeny do péče?
 • Víte, jak postupovat, když se rodiče neshodnou na výběru školy nebo školky pro dítě?
 • Víte, jak je to s možností střídavé péče?
 • Víte, co je společná péče a kdy je vhodná?
 • Víte, jak se hradí náklady vzniklé v souvislosti se stykem rodiče s dítětem? Víte, zda mohou rodiče volně nakládat s majetkem dětí?

Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu.

Obsah:

 • komu bude dítě svěřeno do výchovy
 • jaké bude výživné
 • jak bude upraven styk rodičů s dětmi
 • jak se řeší situace, kdy je dítě ohrožováno násilím mezi rodiči
 • OSPOD a jeho výkon funkce kolizního opatrovníka

Termín konání: 17. 10. 2019
Místo konání: Praha (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)
Cena: 4 990 Kč, bez DPH
V ceně semináře je ráno zahrnuto sladké pečivo a v poledne oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), nebo požadujete vegetariánskou stravu, uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravování. Seminář je akreditovaný, pro pracovníky ÚSC osvobozen od DPH.

Program            Přihláška


Dvoudenní kurz: „Výpočet SJM a všechny společné operace spojené s SJM – II.díl“.

Obsah:

Rozvodovost v České republice dosahuje téměř 50 %, což činí z na první pohled teoretické problematiky vypořádání společného jmění manželů praktické téma, se kterým se často setkávají nejen právníci, ale především manželé samotní. Rozličné životní situace přináší otázky, na které musí být každý právník či advokát ve své praxi připraven:

 • Musí být podíly manželů v SJM stejné, nebo se lze od rovnosti podílů v určitých situacích odchýlit?
 • Jak zákon pohlíží na situaci, kdy jeden z manželů vybere větší obnos z účtu a druhému zatají, že tak učinil?
 • Kdo platí náklady řízení při vypořádání SJM?
 • Jak postupovat, pokud je při vypořádání v katastru nemovitostí uveden nesprávný zápis ohledně vlastnictví manželů?
 • Jak ovlivní existence SJM průběh dědického nebo insolvenčního řízení?

Pokud se zabýváte otázkami společného jmění manželů (SJM), přijďte na náš seminář, kde dostanete odpovědi na všechny praktické otázky při řešení majetkových poměrů manželů nejen po rozvodu, ale i ve specifických případech vyvolaných dědictvím či insolvencí.

Lektoři:

 • JUDr. Ljubomír Drápal – předseda Krajského soudu v Praze.
 • Mgr. Michal Králík Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
 • Mgr. Hynek Zoubek – soudce Nejvyššího soudu ČR.

Praktické příklady:

 • při vypořádání SJM se zjistí, že manžel sjednal spotřebitelský úvěr, aniž by o tom manželka věděla nebo s půjčkou souhlasila
 • úvěr manžel nesplácel, na jeho majetek byla nařízena exekuce a věřitel se chce nyní domáhat splnění dluhu ze společného majetku manželů
 • manželka nabyde za trvání manželství podíl v obchodní korporaci, při vypořádání SJM se manžel domáhá hodnoty podílu a zároveň chce zasahovat do chodu společnosti
 • manžel nesouhlasí s hodnotou ocenění podílu předmětné obchodní korporace
 • manželka navrhuje, aby výši vypořádacího podílu bývalého manžela na zaniklém SJM soud snížil proto, že zjevnou příčinou rozvratu jejich manželství byl manželův utajovaný mimomanželský vztah
 • manželé za trvání manželství ze SJM zrekonstruovali rodinný dům, který byl však ve výlučném vlastnictví jen manželky, po rozvodu se manžel domáhá vyplacení své investice, avšak se zhldeněním trojnásobného zvýšení ceny domu, ke kterému mezitím došlo
 • jeden z manželů si v době, kdy spolu již manželé nežili, nabyl do vlastnictví stavební pozemek a v katastru nemovitostí byl evidován jako jeho výlučný vlastník
 • při ukončení splácení hypotečního úvěru na byt byl do katastru zapsán jako vlastník pouze manžel, ale manželka jako spoluvlastník (SJM) nefiguruje, ačkoliv hypotéka byla doplacena za trvání manželství
 • jen jeden z manželů si na své jméno zřídí stavební spoření a penzijní připojištění, kam dlouhodobě ukládá finanční prostředky
 • manželka si bez vědomí manžela po vypořádání dohody o vypořádání majetkových vztahů, ale ještě před rozvodem, pořídí luxusní automobil na leasing, který však záhy přestane splácet

Všechny tyto běžné manželské případy mohou být po rozvodu nepřekonatelným problémem při vypořádání SJM. Na zákonné předpoklady, jak řešit komplikované otázky vypořádání SJM v emočně vypjaté situaci, musí v praxi velmi často reagovat judikatura, se kterou Vás na semináři také seznámíme.

Obsah:

 • právní režim vypořádání společného jmění manželů, jeho specifika a novinky
 • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • způsoby vypořádání společného jmění manželů a náhrada nákladů řízení
 • disparita (rozdílnost) podílů při vypořádání společného jmění manželů
 • tzv. odklony peněz ze společného jmění manželů a jejich důsledky
 • povaha a hodnota investic jednoho z manželů na společném majetku a jejich výpočet při vypořádání
 • SJM v rámci dědického řízení
 • SJM v rámci insolvenčního řízení
 • aktuální judikatura

Termín konání: 16. 10. 2019 a 1. 11. 2019
Místo konání: Praha (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)
Cena: 7 590 Kč, bez DPH
V ceně semináře je ráno zahrnuto sladké pečivo a v poledne oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), nebo požadujete vegetariánskou stravu, uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravování.

Program         Přihláška


Akreditovaný kurz u Ministerstva vnitra: „Pracovní právo v judikatuře Ústavního soudu“.

Na semináři budou rozebrány pracovněprávní judikáty Ústavního soudu.

Seminář je určen všem, kdo se zajímají o aktuality v pracovněprávní oblasti či mají tuto agendu v zaměstnání na starosti.

Lektor: JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu.

Obsah:

 • Vznik, změna a zánik pracovního poměru
  – faktický pracovní poměr
  – změna pracovního poměru
  – zánik pracovního poměru
  – kvalifikace zaměstnance
 • Ochrana slabší strany
  – důkazní břemeno
  – odčinění pracovního úrazu
 • Smluvní volnost
  – zlatý padák – dobré mravy
  – konkurenční doložka
  – souběh funkcí předsedy představenstva a generálního ředitele
 • Vybrané procesní aspekty práva na soudní ochranu

Termín konání: 18. 10. 2019
Místo konání: Praha (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)
Cena: 4 990 Kč, bez DPH
Poznámka k ceně: Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma! 
V ceně semináře je ráno zahrnuto sladké pečivo a v poledne oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), nebo požadujete vegetariánskou stravu, uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravování.
Seminář je akreditovaný, pro úředníky ÚSC osvobozen od DPH.

Program      Přihláška


Seminář: „Výpočet SJM a všechny společné operace spojené se SJM (disparita podílů, odklony peněz, rozhodování o náhradě nákladů řízení)“

Muž za trvání manželství koupí motocykl a též ho ještě v době trvání manželství prodá (za velmi nízkou cenu), a to bez souhlasu ženy. V době prodeje motocyklu již byly vztahy mezi manžely narušené. Mohla se žena dovolat neplatnosti prodeje motocyklu? Započte se při vypořádání SJM utržená finanční částka na podíl muže? A pokud ano, jaká finanční částka se započte – finanční částka získaná za jeho převod, která ale byla neadekvátně nízká, anebo tzv. obvyklá cena motocyklu ke dni zániku SJM?

Dopadá pravidlo tří let (ust. § 741 občanského zákoníku) i na případy přírůstků a výnosů, které vznikají po zániku SJM? Např. k nabytí přírůstků dojde dva roky a deset měsíců od zániku SJM? Mohou být nároky na tyto přírůstky a výnosy případně uplatněny následně i mimo režim řízení o vypořádání SJM?

Rodinný dům byl postaven za trvání manželství ze společných prostředků na pozemku ve výlučném vlastnictví jen jednoho z manželů. Jak to bude s rodinným domem při vypořádání SJM? Musí být přikázán vlastníkovi pozemků, aby tak došlo k naplnění tzv. superficiální zásady, že stavba je součástí pozemku? Bude se při vypořádání SJM zohledňovat výše splátek hypotéky, zásluha na vybudování a údržbě domu?

Muž a žena uzavřeli manželství v Československé socialistické republice v roce 1973. V roce 1980 se nuceně vystěhovali do Švýcarska, kde požádali o azyl. Později švýcarské soudy  rozhodovaly o odluce jejich manželství. Muži bylo vráceno státní občanství České republiky v roce 1990, ženě v roce 1993. Rozsudkem OS, následně potvrzeného rozsudkem KS bylo manželství rozvedeno v roce 2011. Předmětem sporu bylo, zda nemovitosti, obraz a  vypořádání pohledávky ze švýcarského důchodového systému patří do společného jmění účastníků. Otázkou tedy je, zda pozbytím československého státního občanství a vystěhováním do Švýcarska v roce 1980 zanikalo bezpodílové spoluvlastnictví účastníků?

Jeden z bývalých manželů (subjektů SJM) vyplatil na základě rozhodnutí soudu o vypořádání SJM druhému z bývalých manželů částku na vyrovnání podílů, kterou získal prodejem dříve společných věcí, které mu byly přikázány do výlučného vlastnictví, a toto rozhodnutí (titul pro platbu) bylo později v dovolacím řízení zrušeno. Má druhý z manželů po zrušení rozhodnutí povinnost vrátit částku z titulu bezdůvodného obohacení a v případě prodlení s plněním je povinen platit i úroky z prodlení?

Manžel za trvání manželství vybral peníze z účtu, aniž by k tomu měl souhlas manželky, a spotřeboval je pro sebe. Jakým způsobem a za jakých podmínek se při vypořádání SJM tyto finanční prostředky vypořádají?

V jakých případech a za jaký ch okolností je možné při vypořádání SJM rozhodnout o disparitě podílů? Lze např. snížit vypořádací podíl jednoho z manželů na zaniklém SJM jen proto, že zjevnou příčinou rozvratu manželství byl jeho mimomanželský vztah? Je možné vzít při úvaze o stanovení výše podílů při vypořádání SJM skutečnost, že se jeden z manželů dopouštěl vůči členům rodiny násilného jednání (domácího násilí)?

Termín konání: 14. 11. 2019
Místo konání: 
Praha (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)
Cena: 4 990 Kč, bez DPH
V ceně semináře je ráno zahrnuto sladké pečivo a v poledne oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), nebo požadujete vegetariánskou stravu, uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravování.

Program       Přihláška


Dvoudenní konference akreditovaná u Ministerstva vnitra: „Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti“.

Cílem konference je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, popsat jeho základní formy, projevy a znaky, následky a možnosti řešení.

Konference si dále klade za cíl seznámit účastníky s dopadem, jaký má domácí násilí na děti, které jsou mu vystaveny a s možnostmi, které nabízí střídavá péče. Domácí násilí se většinou odehrává se skrytě, za zavřenými dveřmi. O to těžší jsou šrámy na duši dětí, které jsou domácímu násilí přítomny.

Obsah:

 • vymezení fenoménu domácího násilí, popis jeho základních forem, projevů a znaků
 • děti v domácím násilí
 • střídavá péče
 • advokátní pohled na rodičovské spory
 • charakteristika jednotlivých etap intervence státu při prevenci a řešení domácího násilí
 • systémového řešení s akcentem na přestupkové řízení a policejní praxi
 • dlouhodobé následky domácího násilí z pohledu soudního znalce (odolnost a zotavení, zdravotní a sociální dopady a komplexní posttraumatické stresová porucha)
 • trestněprávní vymezení domácího násilí v judikatuře Nejvyššího soudu


Lektoři:
doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc. – Policejní psycholožka, vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii v Praze.
JUDr. Daniela Kovářová – Česká právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky.
JUDr. Tomáš Durdík – Soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů.
npor. Bc. Andrea Kornetová – Vedoucí 4. oddělení obecné kriminality.
PhDr. Jana Procházková – Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec.
Mgr. Petr Hýl – Regionální odborný koordinátor, metodicky řídí poradce pro oběti trestných činů a vede meziresortní tým pro práci s oběťmi trestných činů.
Mgr. Jitka Měřínská – Vedoucí střediska Probační a mediační služby ve Frýdku – Místku, dlouhodobě se věnuje práci s pachateli trestných činů, vč. pachatelů domácího násilí.

Termín konání: 19. – 20. 11. 2019
Místo konání
: Praha (bude upřesněno po uzávěrce přihlášek)
Cena: 6 990 Kč, bez DPH
V ceně konference je ráno zahrnuto sladké pečivo a v poledne oběd. Pokud máte dietologická omezení (např. alergie na lepek), nebo požadujete vegetariánskou stravu, uveďte je do poznámky v objednávkovém formuláři, rádi pro vás zařídíme odpovídající stravování.
Konference je akreditovaná, pro úředníky ÚSC osvobozen od DPH. Účastníci obdrží každý den jedno osvědčení.

Program          Přihláška

Zdroj: Aliaves, foto Pixabay.

 

Go to TOP