Jihočeský region: Advokáti pomáhají v unikátní bezplatné insolvenční poradně

Jihočeský region je vůbec nejrozsáhlejší region, co se týče rozlohy, avšak region s nejmenším počtem obyvatel a nejmenším počtem advokátů a advokátních koncipientů v celé ČR. Samotný Jihočeský kraj je s rozlohou 709 361 km2 druhým největším krajem po kraji Středočeském. Pokud však k rozloze Jihočeského kraje připočteme rozlohu 1290 km2 okresu Pelhřimov z kraje Vysočina, který však soudně patří pod Krajský soud v Českých Budějovicích, je jihočeský advokátní region největším regionem v České republice s nejmenším počtem obyvatel a nejmenším počtem advokátů a advokátních koncipientů.

 

Charakteristika regionu

 

Jihočeský kraj má strategickou polohu na dopravní ose sever-jih. Procházejí jím důležité mezinárodní silnice, severojižní železniční koridor, evropské cyklistické a turistické stezky, vodní cestu tvoří řeka Vltava. Od r. 2015 jsme se již dočkali postupného otevření dalších několika úseků dálnice D3 z Českých Budějovic do Prahy. V listopadu 2019 by měl být otevřen další úsek mezi Úsilným a Ševětínem, a tak bude možné po dálnici jet z Českých Budějovic až na hranice se Středočeským krajem. Začal se již budovat i dálniční obchvat Českých Budějovic, který po dokončení by měl ovlivnit hustotu tranzitní dopravy přes město České Budějovice. K odlehčení přetížené dopravy ve městě má přispět i vybudování tzv. severní spojky mezi dálnicí a výpadovkou na Písek. Začaly další práce na dalších úsecích směrem na jih k r hranicím s Rakouskou republikou a napojením na dálnici směrem na Linec. Kdyby to bylo již vše hotové, tak stejně je pozdě.

Co se dopravy týká, musím pochválit budování železničního koridoru z Českých Budějovic do Prahy, když již dnes lze za 2 hodiny expresem se dostat do Prahy. Po vybudování dvou tunelů z Českých Budějovic do Severína v celkové délce tunelů cca 8 km by se měla jízdní doba rychlíku do Prahy pohybovat kolem 90 min a železnice je stavěna pro rychlost vlaku 160 km.

Jihočeský advokátní region svou působností odpovídá soudní místní příslušnosti a kopíruje soudní kraje, tedy Krajský soud v Českých Budějovicích s jeho pobočkou v Táboře a okresní soudy, které jsou příslušné pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor a již zmíněný okres Pelhřimov, který patří do Kraje Vysočina. Region pořádá akce výhradně v Českých Budějovicích, které je centrem regionu. Je nutné si však uvědomit, že nejvzdálenější místa sídla advokátů jsou vzdáleny přes 100 km.

 

Počet obyvatel vs právnické profese

 

K charakteristice regionu patří i uvedení základních údajů v číslech o ostatních právnických povoláních. 

Počet obyvatel v jednotlivých okresech regionu, počet advokátů a advokátních koncipientů, počet soudců, st. zástupců a notářů:

 

okres počet

obyvatel

k 30.6.2019

počet advokátů

k 31.8.2019

počet

koncip.

počet obyvatel na advokáta Počet

soudců

Počet

státních

zástupců

Počet notářů
České Budějovice 195.861      206       41      951     35   13   10
Český Krumlov      61.469        18        2    3.415       9     4    2
Jindřichův Hradec      90.702        31       3    2.926     12     4    3
Písek     71.447        37        6    1.931     10     4     3
Prachatice      50.992        14        1    3.642       7     5     2
Strakonice      70.778        28        2    2.528       9     5     3
Tábor     106.222        58        5    1.831     13     7     6
Pelhřimov_       72.226        17__        1_  4.248_____       7_    4____     3
Celkem region

 

 

  715.402      409       61   1.749    102   46    32

 

K těmto údajům o počtu soudců a st. zástupců je nutné dále uvést počet 58 soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích a jeho pobočky v Táboře a 17 státních zástupců Krajského státního zastupitelství. Od r. 2015 se počet soudců v kraji zvýšil o 4 soudce, u státních zástupců došlo ke snížení o 6 státních zástupců.

Pro úplný přehled „obsazení“ právnických profesí je nutné dále uvést počty soudních exekutorů, kterých je v celém regionu 10, když v každém okrese působí po jednom a pouze v okrese České Budějovice a Tábor jsou zřízeny a obsazeny 2 exekutorské úřady.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že jsou značné rozdíly v počtu advokátů v jednotlivých oblastech regionu, když na druhé straně musíme vzít v úvahu i tu skutečnost, že řada advokátů vedle svého sídla má pracoviště i v dalších obcích, někdy i mimo okres svého sídla, či dokonce v jiném kraji. Z porovnání počtu advokátů s rokem 2015, kdy jsem v BA představoval naposled Jihočeský region lze zjistit, že došlo za tuto dobu ke zvýšení počtu o 17 advokátů a k úbytku 19 advokátních koncipientů.

V letošním roce oslavíme 30. výročí listopadových událostí označovaných jako sametová revoluce a příští rok 30. výročí obnovené svobodné advokacie. Pokud se podíváme na počátek této novodobé historie, tak v r. 1989 v tehdejším Krajském sdružení advokátů působilo 38 advokátů, z toho v samotných Českých Budějovicích jich bylo 9. V roce 1996 kdy došlo ke spojení advokacie a komerčních právníků v regionu působilo přes 100 advokátů a 120 komerčních právníků a za posledních 24 let tedy došlo téměř k dvojnásobnému zvýšení počtu advokátů.

 

Mezi zásadní činnost advokátů patří zastupování klientů v soudních a jiných řízeních. Pro zajímavost a přehled o vývoji počtu okresními soudy v regionu projednávaných věcí vypovídá následující přehled:

 

Rok 2015                   Rok 2016                 Rok 2017                  Rok 2018

Rejstřík Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno
C 17138 20235 15113  16938 15519 17670 15862 17666
EC         0       31         0        12         0         3         0         1
EVC       17       23       10        20       15       15       12      20
EPR 18094 18309 17693  17412 18956 18840 18496 19020
PaNc 11016 10959   9750  10498   9060   9124   9699   9662
Nc   4556   4524   3779    4006   3325   3413   3239   3181
E     788     789     675      689     569     582     541     546
EXE 45947 46063 44891  45648 36641 37695 33281 33729
T   5245   6040   4548    5243   4239   4887   4099   4660
Tm       86     102     109      108     107     110       94     118

 

Rovněž je jistě zajímavé srovnání nápadu a vyřízení věcí  Krajským soudem:

 

Rok 2015                   Rok 2016                 Rok 2017                  Rok 2018

Rejstřík Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno Nápad Vyřízeno
C       97      131     186     149       49      120      44    115
Co   3295    3479   3142   3211   2439    2597  2126  2244
Cm     548      712     367     514     411      443     370    411
Ro        0        19         0         2         0          2         0        1
Sm     936     1262     256     730     225      462     168    272
ECm      32        52         6       19         5        11         0        6
INS   2159      783   2028   1027   1549    1532   1422  2053
ICm     300      319     270     298     366      269     266    329
T       51        96      48       73       48        68       44      64
To   1156    1177   1171   1229   1097    1109   1046  1044
Tmo+Tm       22       22       27       25       30        46       41      23

Pozn.: Údaje ze statistiky KS v Českých Budějovicích, výběr z rejstříků.

 

Ze statistiky lze dále zjistit, že v rychlosti vyřizování věcí jsou soudy v regionu v řadě agend na prvních, či předních místech v rámci celé republiky, s výjimkou insolvenčního řízení. Proto jsem rád, že většinu věcí řešíme u soudů v regionu.

 

Jihočeské regionální středisko Komory

 

Jihočeské regionální středisko Komory již působí od roku 1996 a ve své činnosti se zaměřuje na organizování vzdělávacích akcí pro advokáty a jejich koncipienty. V regionu jsou každoročně pořádány 3 až 4 vzdělávací akce s průměrnou účastí 60 účastníků.

Regionální střediska se svými představiteli byla zřízena Komorou jako určitý mezičlánek při zastupování Komory v jednáních s krajskými justičními orgány. Mohu konstatovat, že vzájemné vztahy mezi vedením Krajského soudu v Českých Budějovicích a Krajského státního zastupitelství jsou na velmi dobré úrovni a že se dařilo a daří prosazovat některé oprávněné požadavky advokacie.

Ve spolupráci s vedením soudů se podařilo dohodnout umístění a půjčování advokátních talárů, když s dohodnutým postupem nebyly a nejsou žádné problémy nebo stížnosti. Rovněž je nutné poděkovat vedení soudů za to, že se podařilo v celém regionu umožnit vstup advokátů a koncipientů do soudních budov po předložení identifikačního průkazu bez nutnosti se podrobovat prohlídkám ze strany justiční stráže.

Mohu konstatovat, že regionální představitel při projednávání věcí týkající se Komory má dveře k předsedovi Krajského soudu i vedoucímu Krajského státního zastupitelství otevřeny a dosud se nestalo, že by bylo jeho přijetí odmítnuto.

Počátkem r. 2018 se podařilo zorganizovat setkání všech volených a jmenovaných funkcionářů Komory z Jihočeského regionu, tedy členů představenstva, kontrolní rady, kárné a odvolací kárné komise, jakož i členů zkušební komise s předsedou a místopředsedy Krajského soudu a vedením Krajského státního zastupitelství, dále s předsedy všech okresních soudů a s vedeném krajského ředitelství Policie ČR. Na tomto setkání došlo k předání informací, zejména byla projednávána problematika ustanovování advokátů k obhajobám v trestním řízení, případy prozvonění advokátů z neidentifikovatelných telefonů apod.

 

Sportovní akce pro advokáty

 

Mezi tradiční oblasti regionu patří organizování a účast na sportovních akcích Komory. Mezi nejvíce oblíbené akce patří účast na volejbalovém turnaji v rámci Sportovních her advokacie v Nymburku, když kromě nultého ročníku se všech dalších ročníků reprezentace Jihočeského regionu zúčastnila. V posledních letech se daří vždy na volejbalové kurty postavit vždy tři smíšená družstva. Bohužel s tím, jak roste kvalita soupeřů, nedaří se již  turnaj vyhrát, což se v historii podařilo dvakrát. S příznivým ohlasem účastníků se setkalo i zajištění společné dopravy autobusem do Nymburka.

Zájem o volejbal vedl k tomu, že od září do května je pro advokáty a koncipienty jednou týdně pronajata školní tělocvična a vzhledem k tomu, že je zájem i o beach volejbal, opět jednou týdně je pronajat venkovní kurt a v  období zimním byl pronajat kurt v beach volejbalové hale. Bohužel se letos pro malý zájem nepodařil uskutečnit tradiční turnaj v beach volejbalu smíšených dvojic.

Rovněž se s úspěchem u advokátů nepotkala golfová akademie pro nové hráče a turnaj v golfu pro advokáty, který se měl uskutečnit v golfovém rezortu Český Krumlov. Přihlásili se na něj pouze 3 účastníci. Pro nezájem byla akce zrušena Mezi další oblíbené tradiční akce patří předvánoční setkání  advokátů a advokátních koncipientů spojené s turnajem jednotlivců v bowlingu. Letos by se měl konat poprvé podobný turnaj pro advokáty z okresů Tábor, Písek a Pelhřimov v hotelu Palcát v Táboře.

Pravidelně se fotbalový tým účastní celorepublikového turnaje v kopané, letos na turnaji v Praze, kde náš tým skončil ze 6 týmů bronzový.

 

Advokáti a kultura

 

V posledních letech byly organizovány každoroční divadelní představení na nádvoří státního . zámku Hluboká nad Vltavou. Navštívili jsme činohru (Sluha dvou pánů, Charleyova teta) nebo muzikál (Jedna noc na Karlštejně). Pokaždé se kulturní akce vydařila.

Jako nová aktivita v rámci regionu, navíc zcela ojedinělá v rámci republiky, byla zřízena Bezplatná insolvenční poradna z iniciativy Krajského soudu v Českých Budějovicích, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Mediační a probační službou, Spolkem insolvenčních správců Jihočeského kraje a regionálním střediskem Komory.

Poradna první rok působila pouze v Českých Budějovicích, kde pravidelně jednou týdně poskytovali insolvenční správci a advokáti porady občanům k jejich oddlužení. Po vyhodnocení prvního roku byla poradna rozšířena do všech okresních měst Jihočeského kraje, kde pravidelně poskytuje služby jednou měsíčně již druhým rokem.

 

 JUDr. František Smejkal, člen představenstva ČAK a regionální představitel ČAK pro Jihočeský region

Go to TOP