Michal Petr: Vztah českého a unijního soutěžního práva

C. H. Beck, Praha 2018, 253 stran, 390 Kč.

V nakladatelství C. H. Beck vyšla na konci loňského roku pozoruhodná publikace Michala Petra, jednoho z mála českých odborníků na soutěžní právo, nazvaná Vztah českého a unijního soutěžního práva. Předmětem díla jsou vnitrostátní a unijní právní předpisy soutěžního práva, které do jisté míry upravují tutéž problematiku a v mnoha případech dochází k jejich souběžné aplikaci.

Komu je publikace určena? Rozhodně ne novicům soutěžního práva. Pokud čtenář nebude mít o kartelových dohodách a zneužívání dominantního postavení vyšší než všeobecné povědomí, pak si z Petrovy publikace příliš dobrého neodnese. Čte-li tuto recenzi praktik, který by si rád do svého repertoáru přidal i nesmírně zajímavé odvětví soutěžního práva, měl by zprvu sáhnout po některé ze základních učebnic[1] či komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže.[2] V tomto ohledu však vůbec nijak nekritizuji, neboť publikace byla původně koncipována jako habilitační spis, tedy akademické dílo s těmi nejvyššími ambicemi, které se Petrovi, dle mého názoru, podařilo naplnit.

Publikace je členěna do dvou relativně samostatných částí. První z nich, čítající pět kapitol, obsahuje zdařilou komparativní analýzu institutů soutěžního práva, a to z pohledu vnitrostátního a unijního práva. Druhá část, dále členěná do dvou kapitol, je promyšlenou kritikou paralelní aplikace vnitrostátního a unijního soutěžního práva v rámci téhož správního řízení, což v praxi není jev nikterak neobvyklý, a vedení paralelních řízení o tomtéž protisoutěžním jednání.

Vzhledem k širokému záběru publikace považuji za vhodné alespoň nastínit obsah jednotlivých kapitol. První kapitola je věnována formálním pramenům soutěžního práva, vč. jejich vývoje a rozsahu působnosti. Další dvě kapitoly se pak z komparativního pohledu zabývají základními pojmy a principy soutěžního práva, jmenovitě otázkou deliktní odpovědnosti, dlouhotrvajícími delikty, promlčením a též problematikou adresátů jeho norem. Ve čtvrté a páté kapitole Petr zkoumal, zda z pohledu vnitrostátního a unijního soutěžního práva existují významnější rozdíly v chápání konceptu dohod narušujících soutěž a zneužívání dominantního postavení. Poslední dvě kapitoly recenzované publikace již nejsou koncipovány jako komparace dvou právních režimů, nýbrž jsou Petrovým příspěvkem do velmi aktuální diskuse k otázce paralelní aplikace vnitrostátního a unijního práva, resp. k méně diskutované problematice paralelně vedených řízení.

O každé z kapitol platí, a to oceňuji obzvláště, že vychází ze solidního zdrojového substrátu. Petr odkazuje na celou řadu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise, jakožto orgánů zodpovědných za veřejnoprávní vymáhání soutěžního práva na území České republiky, a též na množství související judikatury Soudního dvora Evropské unie a vnitrostátních soudů. Na publikaci se v tomto ohledu pozitivně projevila skutečnost, že Petr v minulosti dlouhá léta působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a měl tedy značný podíl na formování jeho rozhodovací činnosti.

Nabýváte-li snad ze shora provedeného popisu dojmu, že recenzovaná publikace je ryze akademickým titulem, který je pro advokátní praxi neužitečný, dovolím si vás vyvést z omylu. Petrovo dílo není tím, po čem byste měli sáhnout v situaci, kdy se s problematikou soutěžního práva setkáte poprvé v životě. Může však být velmi užitečným pomocníkem při zastupování klientů, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne prošetřovat v souvislosti s možným porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže a spolu s tím příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie. Troufám si tvrdit, že v žádné jiné české publikaci nenajdete detailnější popis rozdílů mezi oběma souběžně aplikovatelnými právními režimy, které byste při případné obhajobě klienta měli zohlednit.

 

Mgr. Vladislav Bernard, doktorand na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokátní koncipient v AK Havel & Partners


[1]  Např., M. Petr: Zakázané dohody a zneužívání dominantního postavení v ČR, C. H. Beck, Praha 2010, 640 stran.

[2]  Např. J. Kindl, J. Munková: Zákon o ochraně hospodářské soutěže, Komentář, 3. vydání, C. H. Beck, Praha 2016, 864 stran; nebo D. Raus, A. Oršulová: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář, Wolters Kluwer, Praha 2014, 680 stran.

Go to TOP