Nové vedení představenstva České advokátní komory

V úterý 10. září 2019 proběhly v sídle České advokátní komory (ČAK) v Praze tajné volby vedení představenstva pro další dvouleté období ve smyslu čl. 7 odst. 2 organizačního řádu ČAK.

Předsedou České advokátní komory byl opětovně zvolen JUDr. Vladimír Jirousek.

Místopředsedou ČAK, pověřeným dohledem nad činností pobočky ČAK v Brně byl zvolen JUDr. Radim Miketa, který má nadále na starost i vzdělávací procesy ČAK, a to jak koncipientské, tak advokátů, řízení činnosti regionálních zástupců ČAK a dohled nad odborem matriky ČAK.

Dalšími místopředsedy byli zvoleni (v abecedním pořadí):

Mgr. Robert Němec, LL.M., který se bude zejména spolupodílet na tvorbě a posuzování legislativních návrhů v oblasti civilního i stavovského práva, na oblasti mezinárodních vztahů ČAK a jejich optimalizaci na úrovni komor sdružených v CCBE, dále bude spolupracovat s dalšími nadnárodními advokátními institucemi, jakož i působit v oblasti mediální politiky ČAK.

JUDr. Monika Novotná – bude pověřena dohledem nad chodem ekonomiky a hospodaření ČAK, včetně přípravy jejího rozpočtu, dále povede rozpočtový a hospodářský výbor ČAK, dohlížet bude i na činnost hospodářského a organizačního odboru ČAK.

JUDr. Tomáš Sokol – kromě jiného se bude podílet na tvorbě a posuzování legislativních návrhů v oblasti trestního práva, GDPR a zákona o advokacii, důsledně sledovat ochranu práv advokátů a zájmů jejich klientů, důvěrnost vztahu advokát-klient, a problematiky nekalosoutěžního jednání, dohlížet bude nad odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK.

Znovuzvoleným i nově zvoleným přejeme hodně sil a úspěchů do další práce pro stavovskou organizaci!


Text:
-red-

Foto: Eva Dvořáková 

Popisek: zleva na fotografii JUDr. Radim Miketa, Mgr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Vladimír Jirousek, JUDr. Tomáš Sokol a JUDr. Monika Novotná

Go to TOP