Revidované nařízení Brusel IIa zlepší ochranu dětí v přeshraničních sporech

Dne 2. července 2019 bylo v Úředním věstníku uveřejněno revidované nařízení Brusel IIa, jež si klade za cíl zlepšit ochranu dětí v rámci přeshraničních sporů rodičů, týkajících se rodičovské odpovědnosti, práva na styk s dítětem a únosu dítěte. Nařízení Brusel IIa je základem přeshraniční soudní spolupráce EU ve věcech manželských, jako jsou rozvod, rozluka, prohlášení manželství za neplatné, ve věcech rodičovské odpovědnosti, včetně otázek souvisejících s péčí o dítě a právem na styk s dítětem nebo únosem dítěte do zahraničí. Uplatňuje ve všech členských státech EU kromě Dánska již od 1. března 2005.

Nová pravidla přinášejí jednodušší, rychlejší a efektivnější soudní řízení. Nařízení platí pouze pro přeshraniční spory v rámci EU a stanoví pravidla pro určení příslušnosti soudů, přeshraničního uznávání a výkon rozsudků, z nichž například úplné zrušení doložky vykonatelnosti u všech rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti si klade za cíl zajistit, aby se s rozhodnutími vydanými soudem jiného členského státu zacházelo tak, jako by byly vydány v členském státě výkonu. Nařízení stanoví pravidla pro pohyb veřejných listin a mimosoudních dohod; volný pohyb dohod ve věcech rozvodu, rozluky nebo rodičovské zodpovědnosti, pokud k nim bude přiloženo příslušné osvědčení, by měl přispět k rychlejšímu řešení klíčových otázek. Efektivity by pak mělo být dosaženo také díky zkrácení procesních lhůt v řízeních o navrácení dítěte na maximální dobu šesti týdnů pro soud prvního stupně, stejně jako pro každý odvolací soud. Nařízení dále vyjasňuje právo dítěte na to, aby mu byla poskytnuta příležitost vyjádřit svůj názor v řízení, jehož je subjektem, je-li schopno si tento názor utvořit.

Brusel IIa také sjednocuje podmínky a důvody pro odepření, pozastavení či odložení výkonu rozhodnutí napříč EU, vytváří prostor pro lepší spolupráci mezi ústředními orgány, s nimiž rodiče vstupují do přímého kontaktu. V neposlední řadě řeší o otázky umístění dítěte v jiném členském státě a stanovení jasného postupu pro získání předchozího souhlasu orgánu členského státu, kde má být dítě umístěno.

Obsáhlé nařízení, které vstoupí v účinnost za tři roky, tedy od 1. srpna 2022, je dostupné i v českém jazyce.

Mgr. Alžběta Recová
Foto: Pixabay

 

 

 

Go to TOP