Rada vlády projednala návrhy dvou zákonů o regulaci lobbingu

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala 16. července 2019 důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude vládě předložen do konce roku.

Návrh regulace lobbingu řeší dva zákony, vlastní návrh zákona o lobbování a doprovodný změnový zákon, který novelizuje dílčí zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování.

Oba zákony prošly podle vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové několika revizemi a zejména v návaznosti na jejich projednání v Legislativní radě vlády došlo k pozitivnímu posunu. „Legislativní rada vlády pomohla kolegům z ministerstva s tvorbou návrhu. Společně tak vytvořili nynější podobu, která má dobrou šanci zvýšit transparentnost legislativního procesu,“ uvedla ministryně spravedlnosti. „Průběh legislativního procesu byl časově náročnější, protože se jedná o novou oblast, kterou není snadné regulovat. Návrh jsme konzultovali i s Evropskou centrální bankou, která se vyjádřila pozitivně,“ dodala ministryně.

Připomínky k návrhu zákona zaslala také Česká advokátní komora. Novela podle ní nedůsledně rozlišuje postavení profesních komor jakožto veřejnoprávních korporací osobního typu, když na jednu stranu tyto osoby považuje za osoby veřejného práva (viz např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a na druhou stranu je považuje za lobbisty, tedy osoby prosazující soukromoprávní zájem v legislativním procesu. Tuto dichotomii považuje za škodlivou, neboť činí z profesních komor toliko zájmová sdružení (spolky) a upírá jim jejich přirozený základ osob veřejného práva.

Kromě regulace lobbingu patří mezi protikorupční priority také přijetí zákona o ochraně oznamovatelů. Marie Benešová, jejíž ministerstvo má přípravu zákona rovněž v gesci, Radu informovala o aktuálním stavu přípravy návrhu tohoto zákona. „Návrh zákona o ochraně oznamovatelů a návrh souvisejícího změnového zákona byly vládě předloženy v únoru letošního roku. Oba návrhy byly následně 18. dubna projednány Legislativní radou vlády, která přerušila jejich projednávání s doporučením, aby byla do návrhů již transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, jejíž přijetí se očekává na podzim tohoto roku,“ uvedla ministryně spravedlnosti.

Dále ministryně Marie Benešová informovala, že aktuálně probíhá komparace současné podoby směrnice s návrhem zákona o ochraně oznamovatelů. „Cílem je, abychom mohli na podzim urychleně transpoziční návrh postoupit vládě,“ dodala.

Rada dále projednala aktuální stav plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2018 a Plán činnosti Rady v roce 2019. (Informace o Radě jsou k dispozici na www.korupce.cz.) O stavu plnění doporučení GRECO informovala Radu ministryně spravedlnosti ve smyslu,  že novely zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství, které jednotlivá doporučení reflektují, budou velmi brzy předloženy vládě. „Česká republika bude v prosinci letošního roku hodnocena skupinou GRECO a my se budeme snažit o splnění co největšího počtu doporučení. To pro mě zůstává prioritou,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Zdroj: ČAK + Ministerstvo spravedlnosti ČR
Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

Go to TOP