Nový předseda slovenského ÚS: vždy pro mne bude prvořadá rozhodovací činnost

Před několika málo týdny se ujal funkce předsedy slovenského Ústavního soudu JUDr. Ivan Fiačan, PhD., který působil dlouhá léta v orgánech Slovenské advokátní komory. Nyní poskytl exkluzivně rozhovor Bulletinu slovenskej advokacie a Advokátnímu deníku. Publikujeme jej v originálním znění ve slovenském jazyce:

Kedy a z akého motívu vo Vás prvýkrát skrsla myšlienka uchádzať sa o funkciu sudcu Ústavného súdu SR?

K rozhodnutiu uchádzať sa o funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) som dospel po zrelej úvahe. Bolo to na podnet ľudí z právnickej obce, ktorí ma oslovili a ktorých si veľmi vážim. Prejavili mi dôveru vzhľadom na môj doterajší profesijný, ale aj osobný život.

Ako vnímate z hľadiska osobných ambícií rozhodnutie prezidenta menovať Vás do funkcie predsedu ÚS SR?

Myslím si, že dôležitým momentom pri rozhodovaní prezidenta bola predchádzajúca všeobecná zhoda na mojom mene medzi koaličnými aj opozičnými poslancami. Rozhodnutie prezidenta vymenovať ma za sudcu a predsedu ústavného súdu vnímam ako záväzok, ktorý so sebou prináša veľkú zodpovednosť.

 Považujete dlhoročnú advokátsku prax za výhodu, pokiaľ ide o Vaše nové odborné pôsobenie?

Pôsobenie v advokácii a v orgánoch Slovenskej advokátskej komory výrazne prispelo k môjmu profesionálnemu rastu. Počas advokátskej praxe som zúročil všetky poznatky a skúsenosti, ktoré som nadobudol počas môjho predchádzajúceho pôsobenia v justícii, no najmä som získal množstvo nových praktických skúseností zo všetkých oblastí práva, ktoré určite využijem aj ako sudca ústavného súdu.

 Kde vidíte priestor pre svoju angažovanosť ako predseda ústavného súdu?

Mám víziu, ktorú chcem presadiť. Postupne ju prezentujem aj svojim kolegom sudcom.

Plne si uvedomujem všetky povinnosti vyplývajúce z funkcie predsedu ústavného súdu, no rozhodovacia činnosť bude pre mňa vždy prvoradá. Budem klásť dôraz najmä na zjednocovanie judikatúry ústavného súdu a taktiež na to, aby rozhodnutia ústavného súdu boli konzistentné, presvedčivé a argumentačne vecné.

 Známy je Váš pozitívny postoj k humanizmu. Možno popri ústavnosti a zákonnosti očakávať humanistické prvky aj vo Vašej nadchádzajúcej rozhodovacej činnosti?

Vyznávam hodnoty humanizmu a pri rozhodovaní sa budem vždy riadiť svojím svedomím, čo sa odrazí aj v mojej rozhodovacej činnosti.

Aký je Váš názor na nový zákon 314/2018 Z. z., o Ústavnom súde SR? Boli naplnené pôvodné požiadavky a očakávania?

V minulosti som ako advokát zastupoval klientov v konaniach pred ústavným súdom. Vnímal som, že zákon č. 38/1993 Z. z., o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov mal množstvo nedostatkov. Nový zákon č. 314/2018 Z. z., o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov výrazne prispel k sprehľadneniu právnej úpravy a zefektívneniu práce ústavného súdu.

 Považovali by ste za vhodné vyčleniť z právomoci ústavného súdu tzv. prieťahovú agendu, ktorá tvorí značnú časť nápadu v rámci individuálnych ústavných sťažností?

Je pravdou, že právomoci ústavného súdu sú koncipované pomerne široko a v porovnaní s orgánmi ochrany ústavnosti v ostatných krajinách Európskej únie patrí do pôsobnosti slovenského ústavného súdu väčší počet jednotlivých typov konaní. Nápad podaní je teda skutočne vysoký.

Vyčlenenie ktorejkoľvek zo súčasných právomocí ústavného súdu by si však vyžadovalo dôkladnú odbornú diskusiu, čo v nadväznosti na nedávne prijatie nového zákona o ústavnom súde nepovažujem momentálne za aktuálne.

 Pokiaľ ide o zásadné legislatívne zmeny, ako vnímate pripravovanú rozsiahlu novelizáciu OZ a ObZ (reformu záväzkového práva)?

Reformu záväzkového práva vnímam ako veľmi potrebnú. Pripravované zmeny môžu prispieť k sprehľadneniu a zjednoteniu záväzkového práva. Podstatný bude ale výsledok rekodifikačných prác, preto je v súčasnosti predčasné hodnotiť pripravované zmeny.

 Ostane Vám advokácia naďalej „pri srdci“?

Určite áno. V advokácii som strávil prevažnú časť mojej doterajšej právnej praxe a získal množstvo neoceniteľných skúseností. Som za to vďačný a som na to hrdý.

Naďa Ondrišová, SAK

Foto: SAK

Go to TOP