NSS obdržel v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 17 podání

V pátek 7. 6. 2019 uplynula desetidenní zákonná lhůta pro podávání návrhů na neplatnost volby kandidáta podle ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší správní soud obdržel celkem 17 podání.

Většina podání přišla od fyzických osob a jeden návrh podalo několik představitelů Moravské a Slezské pirátské strany. Podle nich vyřazení jejich kandidátní listiny z těchto voleb (bližší informace zde) a jejich neúčast ve volbách mohly ovlivnit výsledek celých voleb. Proto napadají zvolení všech kandidátů. Bližší informace k dalším jednotlivým podáním budou prezentovány v usneseních.

Tři z celkového počtu podání již byla soudci vyřízena jinak; buď je nebylo možno považovat za návrhy na zahájení řízení (v jednom případě se jednalo o stížnost na postup Ministerstva vnitra) anebo podání nebylo učiněno v zákonem předepsané formě. O těchto podáních nemohl Nejvyšší správní soud jednat a rozhodovat.

Soudci volebního senátu Nejvyššího správního soudu průběžně posuzují jednotlivé návrhy tak, jak přicházejí a provádějí základní procesní úkony; zejména poučení účastníků řízení o složení senátu a zasílají výzvy k odstranění vad návrhů. U některých stížností není zřejmé, čeho konkrétně se navrhovatelé domáhají, a zdali vůbec jde o volební stížnost.

Volební senát vedený jeho předsedou Tomášem Langáškem rozhodne o návrzích usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do 20 dnů poté, kdy soud návrh obdržel.

Informace o volebních stížnostech lze průběžně sledovat na www.nssoud.cz, odkaz Rozhodovací činnost a dále Informace o řízení. Zde je třeba zadat rejstříkovou značku Vol a rok 2019. (Voleb do EP se týkají věci od sp.zn. Vol 3/2019 včetně). Informace budou zveřejněny také v tiskových informacích na www.nssoud.cz.

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Pixabay

Go to TOP