Změna advokátních zkoušek se blíží, otázky přístupového testu zveřejněny

S účinností novely advokátního zkušebního řádu (provedenou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 219/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky, ve znění pozdějších předpisů) se od 1. 7. 2019 mění systém advokátních zkoušek.

Hlavní změnou je zavedení písemného „přístupového“ testu. Pouze úspěšný kandidát se bude moci dále přihlásit k písemné a ústní části advokátní zkoušky. Nový systém advokátních zkoušek se bude vztahovat na uchazeče, kteří podají přihlášku k advokátní zkoušce po 1. 7. 2019 (přechodné ustanovení čl. II. citované vyhlášky). Přihlášku na písemný test bude možné podat po 1. 7. 2019. První písemné testy budou dle učiněných přihlášek probíhat od listopadu 2019 v Praze a Brně.

Od 30. 5. 2019 je na webu ČAK uveřejněn seznam otázek pro písemné testy, který aktuálně čítá celkem 1853 otázek z jednotlivých zkušebních oborů. Na vypracování souboru otázek se podílely jednotlivé odborné komise a sekce Komory.

Písemný test bude obsahovat celkem 100 otázek z jednotlivých oborů práva (otázka bude nabízet 3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 bude správná). 100 testových otázek bude pro každého uchazeče náhodně elektronicky generováno ze souboru všech otázek. S přihlédnutím ke změnám právního řádu Komora zajistí pravidelnou obměnu a aktualizaci těchto otázek na webových stránkách.

Uchazeči vykonají písemný test prostřednictvím elektronického zařízení poskytnutého Komorou pod dohledem určeného člena zkušební komise. Maximální délka písemného testu nesmí přesáhnout 90 minut a uchazečům není povoleno používat žádné pomůcky, právní předpisy či literaturu. K úspěšnému absolvování písemného testu musí uchazeč správně zodpovědět nejméně 85 otázek. Výsledky testů budou zveřejněny nejpozději do 10 dnů na webových stránkách Komory. Neúspěšný test lze po opětovném přihlášení (a úhradě poplatku 2 000 Kč) vykonat opakovaně.

Po úspěšném absolvování písemného testu má kandidát možnost přihlásit se na jeden z termínů písemné a ústní advokátní zkoušky stanovený Komorou. Přihlášku je nutno učinit ve lhůtě 6 měsíců od úspěšného složení písemného testu, spolu s uhrazením poplatku (8 000 Kč) za písemnou a ústní část advokátní zkoušky. Pokud tak uchazeč ve stanovené době neučiní, musí písemný test opakovat.

Doba určená pro vypracování písemné části advokátní zkoušky se zkracuje z 8 na 6 hodin a rovněž tak se zkracuje ústní část zkoušky ze 120 na 90 minut.

K drobným změnám též dochází v hodnocení advokátní zkoušky. Prospěchovým stupněm „prospěl výtečně“ bude nově hodnocen uchazeč, který prospěl výtečně ve 4 zkušebních oborech, přičemž takto nelze hodnotit uchazeče, který advokátní zkoušku opakoval.

Lze očekávat, že legislativní změny advokátní zkoušky zvýší její transparentnost a zefektivní její průběh, a to ku prospěchu uchazečů o její vykonání.


JUDr. Radim Miketa, člen představenstva ČAK

Go to TOP