Tomáš Horáček, Martin Svatoš, Miloš Olík: Zákon o mediaci. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 376 stran, 850 Kč.

Nakladatelství Wolters Kluwer přináší čtenářům aktuální komentář k zákonu č. 202/2012 Sb., o mediaci, jehož autory jsou zkušení mediátoři a odborníci na alternativní řešení sporů Tomáš Horáček, Martin Svatoš a Miloš Olík. Co do svého zpracování je publikace pojata tradičním způsobem, u každého zákonného ustanovení je obsažen komentář, citace relevantních pasáží důvodové zprávy a odkazy na judikaturu, včetně evropské, a odbornou literaturu. Úvodní část obsahuje širší teoretický výklad představující mediaci jako takovou i jednotlivé mediační styly. V závěru pak komentář přináší velmi užitečné srovnání mediačních pravidel světových institucí ADR (ICC, VIAC, SCC, HKIAC, LCIA a dalších) a jejich etických kodexů a také praktické vzory nejpoužívanějších dokumentů v oblasti mediace, včetně např. vzorové smlouvy o provedení mediace.

Text komentáře je věcný, srozumitelný a čtivý. Rád bych v této souvislosti vyzdvihl výklad týkající se mlčenlivosti mediátora, který tento stěžejní princip mediace rozebírá z obecného i komparatistického pohledu, aby se pak zabýval jeho jednotlivými praktickými aspekty v rovině českého práva, včetně často diskutované otázky mlčenlivosti mediátora ve vztahu k soudu, který stranám první setkání s mediátorem nařídil. Kde je to třeba, zabývá se komentář i přeshraničními aspekty mediace, včetně vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech.

Autoři se však nebrání ani kritickému pohledu na nedostatky stávající právní úpravy, včetně návrhů na jejich napravení, ať již jde o téma mlčenlivosti stran konfliktu, problematiku zkoušek mediátorů, či povinnost dalšího vzdělávání mediátorů. Nevyhýbají se ani tématům diskusním, u nichž nepanuje mezi odbornou veřejností shoda; jako je např. zřízení samostatné profesní komory mediátorů či odstranění dichotomie mezi mediátory – advokáty a mediá­tory – neadvokáty.

Uvedenou publikaci lze doporučit jako užitečnou a praktickou pomůckou pro mediátory, advokáty, interní právníky či pracovníky justice, zkrátka pro všechny ty, kteří se s mediací setkávají nebo se o tento alternativní způsob řešení sporů zajímají.

 

Mgr. DUŠAN SEDLÁČEK, advokát a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS

 

Go to TOP