Konference ICC Prague Arbitration Day představila trendy ze světa arbitráží

Mezinárodní obchodní komora (ICC) Česká republika spolu s Mezinárodním rozhodčím soudem ICC v Paříži za podpory velkých tuzemských advokátních kanceláří uspořádaly dne 15. března 2019 mezinárodní konferenci ICC Prague Arbitration Day. Do Prahy přijelo 100 účastníků z Mezinárodní obchodní komora (ICC) České republiky 18 zemí z celého světa. Advokáti, podnikoví právníci, poradci a další odborníci diskutovali o tom, jaké mají zkušenosti s arbitrážemi v náročných mezinárodních projektech.

Hlavní téma letošního ročníku Different Perspectives on Arbitration: In-House Counsel, Attorneys, Arbitrators and Experts bylo zaměřeno na různé aspekty rozhodčího řízení pohledem mnoha aktérů – firemních právníků, advokátů, rozhodců, ale i znalců. „Na této konferenci se ukázalo, že existuje řada obchodních transakcí, ať už v oblastí fúzí, akvizic nebo v různých transakcích, které provází náročná projektová realizace. Jde často o multidisciplinární a složité záležitosti. Na nich se podílejí nejen advokáti, ale i daňoví poradci, inženýři a jde tedy o projekty, které vyžadují expertizu spousty lidí,“ zdůrazňuje Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK a partner PRK Partners.

Zkušenosti s rozhodčími řízeními

Zkušenosti s arbitrážemi jsou různé a cílem konference bylo ukázat, že se jich zainteresované strany nemusejí bát. Na konci roku 2018 proběhl průzkum organizovaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) České republiky ve spolupráci s Právnickou fakultou UK mezi uživateli rozhodčího řízení a obchodní mediace. Data ukázala, že i přes dílčí nedostatky v průběhu procesu rozhodčího řízení má pozitivní či neutrální pocit z rozhodčího řízení více než 90 % respondentů. To je pozitivní zpráva. I přes to, že část dotazovaných měla v minulosti s rozhodčím řízením nějakou negativní zkušenost, pozitiva pro uživatele v současnosti evidentně převažují.

Flexibilita jako výhoda mezinárodní arbitráže

Rozhodčí řízení se vyznačuje zejména svou flexibilitou. Například je možné si určit předem, zpravidla v rozhodčí doložce, požadovanou zkušenost či kvalifikaci rozhodce. To je podle odborníků velmi přínosné zejména u komplikovaných sporů: ať už ve stavebnictví, IT, telekomunikacích…

Pro uživatele rozhodčího řízení je dále stěžejní otázka etiky: aby rozhodce byl nejen nestranný a nezávislý, ale aby stranám ani nebyla dána nějaká záminka o tomto stěžejním parametru rozhodčího řízení jakkoli pochybovat. Další podstatnou podmínkou je pak to, aby zákon, kterým se řídí rozhodčí řízení v dané zemi (v Česku tedy zákon o rozhodčím řízení), odpovídal modernímu pojetí UNCITRAL Model Law.

Mezinárodní rozhodčí soud ICC

Návštěvníci konference sledovali čtyři odborné panely. Vystoupili na nich přední čeští i zahraniční odborníci na rozhodčí řízení. Šlo o 20 přednášejících z 12 zemí světa. Jako čestný host na konferenci vystoupila Živa Filipič, vedoucí poradkyně Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži, což je jedna ze světových institucí, která má svůj arbitrážní soud v Paříži s pobočkami po celém světě. Má proto velké zkušenosti s řešením těchto sporů. Živa Filipič představila, jakým způsobem funguje řízení u rozhodčích soudů, jak je strukturované a s jakými otázkami se zde potýkají.

Čeští advokáti měli na ICC Prague Arbitration Day možnost si rozšířit svůj obzor v tom smyslu, že spory není nutné řešit jenom například u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ale existují i další mezinárodní instituce. Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK a partner PRK Partners zdůraznil, že „zejména pokud se spor týká mezinárodních smluv, kdy na jedné straně stojí český subjekt a na druhé straně zahraniční, tak možnost řešení sporu v mezinárodním rozhodčím řízení bude velice důležitá. Advokáti by to měli vědět a měli by se v nich orientovat.“

Mezi přednášejícími byli kromě známých rozhodců a advokátů rovněž firemní právníci velkých korporací (např. NOKIA, Siemens a Metrostav). V závěrečném odborném panelu se navíc řešila i specifika ve středoevropském regionu a téma dokazování v mezinárodní obchodní arbitráži.

Konference byla inspirativní zejména interdisciplinárním přístupem účastníků k arbitrážím. Své zkušenosti zde sdíleli navíc i firemní právníci, kteří jsou pro arbitrážní komunitu velice důležití. Snahou bylo sdílet nejen pozitivní zkušenosti, ale „vyladit“ i případné negativní zkušenosti s rozhodčím řízením. Účastníci se zaobírali nejen právními záležitostmi, ale i nastavením arbitráže z hlediska efektivního projektového řízení projektu, personálního řízení a ošetření dalších rizik. Důraz byl kladen na etická pravidla vedení arbitráže.

Justyna Szpara, viceprezidentka IIC v Polsku a partnerka Laszczuk & Partners POLAND, připodobnila arbitráž argentinskému tangu: „Účastníci si jej volí dobrovolně, ale tanec má svá pravidla, formu, někdo jej vede a každý krok má dopad na formu i průběh tance.“

Mgr. Robert Němec, LL.M., dodává: „Rozhodčí řízení neboli arbitráž je jeden z možných způsobů, jak se spory dají řešit. Oproti řešení u soudu toto řešení přináší určité výhody. Jednou z nich je, že si strany mohou zvolit svého rozhodce. Ten může být zvolen podle toho, jakou má odbornost nebo expertizu.“ Na konferenci zaznělo, že s tím, jak roste česká ekonomika, rostou i schopnosti výrobních firem, které stále častěji zastupuje i větší počet českých advokátních kanceláří.

Jedním z cílů akce byla také propagace Prahy jako vhodného místa pro konání mezinárodního rozhodčího řízení. Ukázalo se, že v České republice již působí řada velmi zkušených rozhodců, advokátu, ale také kvalifikovaných tlumočníků, překladatelů a podpůrný personál. Ve prospěch konání několikatýdenního ústního jednání v arbitráži je možné zmínit i několikanásobně levnější náklady než například v Londýně či Paříži.  

Další informace o konferenci naleznete:  www.praguearbitrationday.com

 

Foto: Rowan Legal

Go to TOP