Při zavedení služby „obnovení objemu dat“ jednal operátor protizákonně

„Jakákoli změna smlouvy, která pro účastníka znamená nutnost vydat vyšší finanční obnos, než bylo doposud nutno, je podstatnou změnou zhoršující postavení účastníka,“ uvedli soudci Nejvyššího správního soudu ve svém rozhodnutí, kterým zamítli kasační stížnost mobilního operátora.

Společnost O2 Czech Republic, a. s. provedla ke dni 15. května 2015 jednostrannou změnu smlouvy účastníků využívajících mobilních datových služeb – službu „Obnovení objemu dat“. Od uvedeného data účastníkům, kteří službu svým vědomým jednáním nedeaktivovali, po vyčerpání sjednaného základního objemu datových služeb v rámci daného zúčtovacího období, byl automaticky (tzn. bez aktivního vyžádání) obnoven objem datových služeb. Každé automatické obnovení objemu dat bylo zpoplatněno a následně účtováno, cena se pro jednotlivé mobilní tarify lišila v závislosti na velikosti základního balíčku. K automatickému obnovení dat mohlo v rámci zúčtovacího období dojít i opakovaně, maximálně třikrát.

Český telekomunikační úřad označil výše uvedené jednání O2 Czech Republic, a. s. za nekalou obchodní praktiku (§ 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve spojení s § 5a odst. 2 téhož zákona) a uložil společnosti pokutu ve výši 4 500 000 Kč.

„Nejvyšší správní soud se s městským soudem i správními orgány shoduje v tom, že provedená změna smlouvy byla změnou podstatnou, a tudíž bylo povinností společnosti podat účastníkům informaci o jejich právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny bez úhrady za ukončení smlouvy, pokud nebudou akceptovat nové podmínky,“ uvedla soudkyně Nejvyššího správního soudu Lenka Kaniová.

Ačkoli operátor doručil více jak 1 milionu účastníků oznámení o změně smlouvy, o jejich právu týkajícím se ukončení smlouvy je neinformoval.

Jak má podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti v takové situaci postupovat stanoví § 63 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.

„Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování“, uvedl soud mimo jiné v rozsudku.

Informace k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. listopadu 2018, ve věci sp. zn. 1 As 134/2018. Celý rozsudek naleznete zde.

Zdroj: Nejvyšší správní soud. 

Foto: Pixabay

Go to TOP