ÚS zrušil tzv. „sedací vyhlášku“ města Mostu

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra a zrušilo dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů ustanovení čl. 2 písm. b) a čl. 4 obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města.

Z obsahu napadených ustanovení vyhlášky vyplývá zákaz sezení na stavebních částech, předmětech a zařízeních, nacházejících se na veřejném prostranství, které nejsou svou povahou k sezení určeny (palisády, zděné a betonové zídky, odpadkové koše apod.) a vlastník veřejného prostranství k sezení na nich neudělil souhlas, a dále zákaz sezení i na těch zařízeních, která sice svou povahou jsou k sezení určena, ale byla na veřejné prostranství umístěna bez souhlasu vlastníka prostranství.

Při přezkoumání obecně závazné vyhlášky Ústavní soud zpravidla volí test čtyř kroků, v jehož rámci posuzuje pravomoc obce k vydání obecně závazné vyhlášky, zda obec při jejím vydání nevykročila z mezí zákonného zmocnění, zda nezneužila svoji působnost či neporušila zákon, a konečně poměřuje obsah obecně závazné vyhlášky kritériem „rozumnosti“. Ústavní soud dospěl k závěru, že napadená ustanovení neobstála již v druhém kroku tohoto testu, neboť byla zastupitelstvem statutárního města Mostu přijata mimo věcnou působnost vymezenou mu zákonem. K dalším krokům testu tak nebylo nutné přikročit.

Ve věci vedené pod sp. zn. Pl. ÚS 34/15 Ústavní soud podrobně posuzoval povahu ustanovení obecně závazných vyhlášek měst Litvínova a Varnsdorfu, jimiž se rovněž stanoví zákaz sezení. Vzhledem k tomu, že napadená ustanovení vyhlášky statutárního města Mostu jsou formulována velmi obdobně, odkazuje Ústavní soud v podrobnostech na odůvodnění nálezu sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ze dne 13. června 2017 (viz TZ a text nálezu: https://bit.ly/2PGOmrF).

K výroku a odůvodnění nálezu uplatnil soudce Josef Fiala.

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 42/18 včetně disentu je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud, Brno.

Foto: Pixabay

Go to TOP