Redefinici znásilnění, hromadné žaloby a další novely zákonů podepsal prezident

Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Redefinici znásilnění, hromadné žaloby, zvýšení příspěvků na péči pro postižené, více práv pro podezřelé mladší 15 let, pravidla pro přeshraniční fúze společností a další novely zákonů podepsal 7. června prezident Petr Pavel.

 

Znásilněním bude od ledna nesouhlasný pohlavní styk

Vymezení znásilnění v trestním zákoníku se změní ze silou vynuceného na nesouhlasný pohlavní styk. Zpřísnění podle principu „ne znamená ne“ přinese od ledna novela zákona. Předloha upravuje také pohled na sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Soudy by je měly vždy pokládat za znásilnění nebo sexuální útok, nikoliv mírněji za trestné pohlavní zneužití.

Nesouhlas s pohlavním stykem by oběť nemusela projevit podle novely pouze slovem, ale postačilo by gesto, pláč nebo zaujetí obranné pozice. Předloha počítá také s bezbranností oběti, kdy není schopná projevit nebo utvářet svou vůli z určitého objektivního důvodu, třeba kvůli nemoci, spánku, duševní poruše, silné opilosti, spoutání a zdravotnímu postižení. Ke změně definice znásilnění přistoupilo v posledních letech 16 evropských států.

 

Spotřebitelé se budou moci domáhat nároků společně

Spotřebitelé a drobní podnikatelé získají právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Hromadné žaloby uzákoní předloha a soubor novel souvisejících zákonů. Hromadné žaloby se mohou týkat zejména případů, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem a mikropodnikům soudit vzhledem k nákladům řízení. Zákon nabude účinnosti od následujícího měsíce potom, co vyjde ve sbírce.

Hromadná řízení budou možná u vymáhání většího množství nároků spotřebitelů a mikropodniků vůči podnikatelům. Poškození se budou muset přihlásit. Žaloby pak budou podávat k Městskému soudu v Praze oprávněné neziskové organizace, tedy zapsané ve zvláštním seznamu.

K hromadné žalobě, aby mohla být podaná, se bude muset podle zákona přihlásit nejméně deset spotřebitelů. Neziskové organizace podávající žaloby bude muset zastupovat advokát. Žalobce bude řízení financovat a má odpovídat za riziko neúspěchu ve sporu. Zákon o hromadném občanském řízení soudním se bude vztahovat na spotřebitelské spory, které vznikly po 24. listopadu 2020, tedy od účinnosti evropské směrnice.

 

Většina příspěvků na péči pro postižené lidi vzroste

Příspěvek na péči pro lidi se zdravotním postižením ve vyšších stupních závislosti na pomoci druhých se od července zvýší o zhruba desetinu až dvě pětiny. Předloha obsahuje také změny, které by měly podpořit poskytování sociálních služeb potřebným lidem v jejich domácím prostředí.

Příspěvky na péči vzrostou podle novely ve třech ze čtyř stupňů závislosti na pomoci druhých. Nejnižší dávka, tedy v prvním stupni závislosti, zůstane na současné úrovni. Novela má podpořit přednostní poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí klienta, pokud je to možné. Pobytové služby by měly představovat až poslední řešení.

Novela také zakotvuje síť sociálních služeb celostátního a nadregionálního charakteru. Vychází ze skutečnosti, že taková síť sice funguje, současné znění zákona ji ale nezná. Upraví se rovněž požadavky na bezúhonnost pracovníků v sociálních službách, budou stejné jako u zdravotníků. Větší obecní úřady budou podle předlohy cíleně vyhledávat poskytovatele sociálních služeb bez oprávnění.

 

Podezřelí mladší 15 let získají více práv

Děti mladší 15 let získají více práv v případě, že se jejich počínáním bude zabývat policie. Policisté jim budou muset zajistit přítomnost advokáta už při prověřování činu. Počítá s tím novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Předloha bude účinná od července. Opatření si podle odhadu ministerstva spravedlnosti vyžádá 23 milionů až 25,5 milionu korun ročně.

Novela reaguje na výtky Evropského výboru pro sociální práva. Česko podle výboru porušuje Evropskou sociální chartu ve dvou ohledech. Zaprvé tím, že dětem mladším 15 let přiznává takzvanou nutnou obhajobu až v řízení před soudem pro mládež. Podle současné české praxe dítě nemusí mít obhájce při policejním objasnění a zadokumentování činu. Druhým nedostatkem české právní úpravy je pak to, že zákon výslovně neumožňuje, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud pro mládež. Státní zastupitelství tak nově bude mít možnost nepodat návrh na zahájení řízení před soudem pro mládež. Stejně tak soud bude moci upustit od uložení opatření vůči dítěti i bez nařízeného jednání.

Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné. Pokud se ale dopustí činu, který by u dospělého trestný byl, může mu soud uložit výchovnou povinnost či omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického či psychologického programu, dohled probačního úředníka a v nejzávažnějších případech ochrannou výchovu či ochranné léčení.

 

Půlroční odklad placení pojistného z dohod na 1. leden

Zaměstnavatelé získají půlroční odklad pro platbu odvodů na pojistném u dohod o provedení z práce, termín platby z letošního 1. července se posune na 1. leden příštího roku. Zaměstnavatelé ale budou muset tyto dohody nadále registrovat nejpozději na počátku druhého pololetí letošního roku.

Změnu termínu platby obsahuje novela o investičních společnostech a investičních fondech. Odklad už dříve přivítali zástupci podnikatelů, zaměstnavatelů i daňových poradců. Spolu s odkladem účinnosti odvodů se má novelou zjednodušit systém výběru pojistného i způsob přihlášení se k odvodu. Systém má být bezpečnější pro zaměstnance, kteří pracují na dohodu. Evidenci těchto dohodářů má vést Česká správa sociálního zabezpečení.

 

Sjednocení pravidel pro přeshraniční fúze společností

Sjednotit pravidla pro přeshraniční fúze společností a zavést úpravu jejich přeshraničního rozdělení a přemístění sídla má novela, jež obsahuje celkem tři stovky úprav, kterými budou do českého právního řádu začleněny evropské předpisy. Pro méně složité druhy přeshraničních přeměn společností budou podle novely platit zrychlené postupy. Norma zavádí také ochranu zájmů společníků, kteří budou moci za určitých podmínek ze společnosti vystoupit, věřitelů a zaměstnanců.

Zapracování unijních pravidel si podle vlády vyžádalo úpravu procesu vnitrostátních přeměn firem tak, aby se nejednalo o dva zcela samostatné a výrazně se odlišující procesy. Úpravy se týkají třeba pravidel zveřejnění projektu přeměny ve Sbírce listin obchodního rejstříku nebo jeho uveřejnění na internetových stránkách, včetně zápisu v obchodním rejstříku.

 

Vodní zákon zpřesní postupy při likvidaci havárií

Omezit rizika havárií na řekách a zpřesnit pravomoci úřadů při jejich likvidaci má novela vodního zákona, která reaguje na otravu řeky Bečvy v roce 2020. Havárie na vodách se podle novely budou nahlašovat hasičům. Schválená předloha také zavádí registr výpustí ze zdrojů znečištění. Největší znečišťovatelé budou muset průběžně sledovat vybrané ukazatele kvality vypouštěných vod. Novela zavádí největším znečišťovatelům, kteří vypouštějí odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek, například kyanidů, povinnost kontinuálního sledování vypouštěných látek. Výjimku budou mít teplárny a elektrárny, a to pouze pro taková zařízení, která používají chemikálie k úpravě vody nebo pro obdobné stanovené účely.

 

Zubaři ze zemí mimo EU se budou moci snadněji uplatnit ve své profesi v ČR

Usnadnit zapojení zubních lékařů ze států mimo EU do poskytování péče v ČR má novela, kterou inicioval Senát. V reakci na nedostatek zubařů v ČR má umožnit zubním lékařům ze třetích zemí, aby mohli nově pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Česká stomatologická komora (ČSK) změnu dlouhodobě odmítá.

Nově by podle novely mohli stomatologové po ověření svého zubařského vzdělání pracovat pod dohledem zubařů s nejméně pětiletou praxí, kteří mají smlouvu nejméně se třemi zdravotními pojišťovnami, případně na pracovištích, která mají akreditaci pro vzdělávání. Tato pracoviště už nyní mohou zaměstnat zahraniční lékaře na šest měsíců kvůli získávání odborné praxe.

 

Lepší dohled krajů nad archeologickými výzkumy

Lepší dohled krajů nad archeologickými výzkumy má přinést vládní novela památkového zákona, která má také zajistit digitalizaci památkové péče. V katastru nemovitostí díky ní navíc přibudou u objektů i údaje o památkové ochraně.

Kraje budou jako vlastníci většiny archeologických nálezů moci podle novely upravit nařízením požadavky na jejich zpracování a zdokumentování i způsob jejich předání. Budou moci také kontrolovat organizace, které na jejich území výzkumy provádějí.

Ministerstvo kultury dostane širší možnost odebírat oprávnění k provádění výzkumů. Organizace nyní mohou o oprávnění přijít, pokud přestanou splňovat odborné předpoklady. Nově by ztráta výslovně hrozila také při závažném porušení zákonných povinností nebo při jejich opakovaném překračování v posledních dvou letech.

 

Den vstupu ČR do EU bude povýšen na významný den

První květen bude od příštího roku ze zákona nejen státním svátkem, ale také významným dnem vstupu Česka do Evropské unie. Prezident Petr Pavel dnes toto doplnění zákona podepsal. Změna má podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka symbolicky připomenout letošní dvacetileté členství ČR v unii. Ministr poukázal také na to, že významným dnem je už 12. březen jako připomínka vstupu Česka do Severoatlantické aliance (NATO). Členství v obou organizacích přitom podle Dvořáka shodně symbolizuje polistopadové prozápadní směřování ČR.

„Přistoupení Česka k Evropské unii před dvaceti lety bylo historickým okamžikem, který otevřel nové možnosti a přinesl řadu výhod pro naši zemi i pro její občany. Tím, že tento den oficiálně začleníme do našeho kalendáře jako významný den, vyjadřujeme vůli zůstat s našimi evropskými partnery i v budoucnu,“ uvedl Martin Dvořák.

Kalendář nyní připomíná 17 významných dnů, mezi zapsané v posledních letech patří přejmenování 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Památným dnem sokolstva se stal 8. říjen a 21. srpen Dnem památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP