Novela o. z. přesně definuje domácí násilí, pomůže k ochraně obětí

Ochranu obětí domácího násilí má zlepšit novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,, která zavede jeho výslovnou a jednoznačnou definici. Měla by zajistit, aby všechny instituce – policie, justice i intervenční centra – postupovaly v typově stejných situacích jednotně. Návrh ve středu 29. května 2024 projedná vláda. Podle dat z předloňského roku má v Česku zkušenost s domácím násilím téměř 30 procent žen a 12 procent mužů.

 

Autoři návrhu uvedli, že mezi státními institucemi a neziskovým sektorem nyní nepanuje shoda v náhledu na to, kdo je obětí domácího násilí ani co vlastně domácí násilí je. Jednotný výklad nezastávají ani jednotlivé instituce, například policie a orgán sociálně-právní ochrany dětí. I uvnitř jednotlivých institucí se pak přístup k řešení případů domácího násilí rozchází – například mezi regiony.

Občanský zákoník má nově stanovit, že domácím násilím se rozumí „veškeré násilné jednání vůči oběti, při kterém zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovného postavení“. Součástí definice je to, že při násilí bylo nebo mělo být neoprávněně zasaženo do tělesné integrity oběti nebo do její duševní integrity, svobody, důstojnosti, vážnosti, cti či soukromí nebo byla vážně ohrožena či narušena schopnost oběti uspokojovat potřeby její nebo členů společné domácnosti.

Obětí domácího násilí může být podle definice nejen člověk, který s násilníkem žije nebo žil ve společné domácnosti, ale také osoba blízká nebo rodič společného dítěte.

Úřady budou podle novely muset zohlednit domácí násilí při vypořádání společného jmění manželů a při úpravě poměrů k nezletilému dítěti. Policista bude mít při vykázání domácího násilníka povinnost odebrat mu zbraň. Doba vykázání se má prodloužit z deseti dnů na dva týdny. Změnit se má i přestupkový zákon, a to tak, aby oběti domácího násilí měly i v řízení o přestupku obdobná práva jako zvlášť zranitelné oběti v trestním řízení. Měly by tak získat právo na doprovod důvěrníkem či na přijetí opatření k zabránění kontaktu s násilníkem.

Policie každoročně eviduje přibližně 500 případů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí, přes 70 vražd motivovaných osobními vztahy a více než 700 případů znásilnění. Orgány sociálně-právní ochrany dětí řeší každým rokem přibližně 2500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti. Policisté každý rok kvůli domácímu násilí vykážou z bydliště přes 1200 lidí. Na policii se přitom obrátí jen každá pátá oběť domácího násilí. Nejčastěji se oběti svěřují někomu z rodiny, pětina z nich se obrátí na psychologa či psychiatra.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: vláda.cz

Go to TOP