Právnická fakulta UP v Olomouci zve na pětici zajímavých seminářů

Ve znamení online seminářů budou následující tři měsíce na Právnické fakultě UP v Olomouci. Jarní vzdělávací akce odstartuje 12. dubna 2024 webinář k novele stavebního zákona, o pár dnů později se pak koná webinář k aktuálním změnám v daňové legislativě. Právní ochraně duševního zdraví a rizikům neúčinných právních jednání z pohledu insolvenčního práva budou věnovány dvě květnové přednášky (přičemž první z nich je tentokrát prezenční). Sérii uzavře začátkem června další online akce, webinář k dohodám o provedení práce ve světle konsolidačního balíčku.

 

Webinář

Novela stavebního zákona

Termín: 12. dubna 2024 od 9 do 14.15 hod.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail)

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon), zejména po stránce právní a legislativní.

Cíle webináře:

 • seznámit účastníky s důvody přijetí věcné novely nového stavebního zákona (152/2023 Sb.)
 • seznámení se změnami, které věcná novela nového stavebního zákona přináší
 • představení souvisejících změn právních předpisů

 

Cena: 1 950 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 9. dubna 2024

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Webinář

Aktuální změny v daňové legislativě

Termín: 26. 4. 2024 od 9,30 do 12,30 hod.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail)

Přednášející: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., působí od roku 2005 v akademické sféře, vyučuje finanční, daňové a bankovní právo, zejména na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Příležitostně vede specializované kurzy a přednáší i na jiných vysokých školách v České republice nebo na odborných fórech, zejména v podnikatelském prostředí, a to jak pro české, tak zahraniční publikum.

Cíl webináře: Posluchači se dozvědí o aktuálním vývoji v právní úpravě daní, a to jak z pohledu posledních novel daňových zákonů, tedy změn nabývajících svou účinnost převážně od 1. ledna 2024, tak z pohledu připravované daňové legislativy. Zvláštní důraz bude kladen na zdaňování příjmů, na změny u daně z přidané hodnoty a u spotřebních daní nebo na budoucnost majetkových daní. Na konci přednáškové časti kurzu bude poskytnut prostor pro otázky a diskusi.

Obsah webináře

 • shrnutí změn daňové legislativy účinné od 1. ledna 2024,
 • zdaňování příjmů fyzických osob,
 • změny v nepřímých daních, budoucnost majetkových daní

 

Cena: 1 950 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 23. dubna 2024

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Seminář

Právní ochrana duševního vlastnictví

Termín: 21. 5. 2024 od 10 do 13,30 hod.

Místo konání: Právnická fakulta UP v Olomouci, 17. listopadu 8, budova B, Malý sál

Přednášející: prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu, vedoucí Centra práva duševního vlastnictví na PF UP, odborník na autorské právo. Zastupoval Česko ve Vysoké skupině autorskoprávních odborníků Komise Evropských společenství, dále působil v konzultačním a poradním orgánu prezidenta České republiky, v rozkladové komisi Úřadu průmyslového vlastnictví, v řídícím výboru k novému občanskému zákoníku a v rekodifikační a aplikační komisi, v komisi Legislativní rady vlády pro občanské právo a v akademickém sněmu Akademie věd České republiky. Patří mezi spoluautory českého autorského zákona z roku 2000. Byl vyhlášen Právníkem roku 2006 v kategorii Právo duševního vlastnictví.

Obsah semináře

Seminář je prakticky zaměřen na základní otázky ochrany práv duševního vlastnictví z hlediska platného českého práva a judikatury. Účastníci budou seznámeni s novým legislativním a judikaturním vývojem u nás. Dílčí pozornost bude věnována zajišťování důkazů, znaleckým posudkům a dalším praktickým otázkám ochrany práv autorských, vzorových, patentových a dalších, a to vše i ve spojení s ochranou před nekalou soutěží. Seminář se bude věnovat také poslední novele autorského zákona z prosince 2022.

 

Cena: 1 950 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 16. května 2024

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Webinář

Rizika neúčinných právních jednání z pohledu insolvenčního práva

Termín: 24. 5. 2024 (od 9:00 do 12:30 hod)

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail)

Přednášející: Mgr. Dorota Plonková, advokátka, trvale spolupracující s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík. Ve své praxi se zaměřuje především na insolvenční právo. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Palackého.

Cíl webináře: Seznámení účastníků s institutem neúčinnosti právních jednání dlužníka v insolvenčním řízení, jehož prohlášení může znamenat citelný zásah do nabytých práv třetích osob. V rámci webináře budou nastíněna rizika a typické příklady neúčinných právních jednání dlužníka, která zkracují možnost uspokojení věřitelů, nebo zvýhodňují jednoho věřitele na úkor jiných. Na příkladech z judikatury se zaměříme na to, jak minimalizovat riziko, že právní jednání dlužníka učiněné před zahájením insolvenčního řízení bude označeno za neúčinné.

Obsah webináře

 • Právní úprava a základní znaky neúčinnosti v insolvenčním zákoně
 • Vybrané skutkové podstaty:
 • neúčinnost právního jednání bez přiměřeného protiplnění
 • neúčinnost zvýhodňujících právních jednání
 • neúčinnost úmyslně zkracujících právních jednání
 • neúčinnost právních jednání učiněných po zahájení insolvenčního řízení

 

Cena: 1 950 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 21. května 2024

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Webinář 

Dohody o provedení práce ve světle konsolidačního balíčku od 1.7. 2024

Termín: 7. června 2024 od 9 do 12,30 hod.

Místo konání: online přes MS TEAMS (odkaz bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail)

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Anotace webináře: Od 1. 7. 2024 je účinná nová právní úprava dohod o provedení práce. Na jaké novinky se zaměstnavatelé musí připravit? Jak správně postupovat, aby zaměstnavatel vynakládal finance efektivně? Čeho se vyvarovat, aby zaměstnavateli nehrozil postih? Kdy je pro zaměstnavatele výhodné uzavřít pracovní poměr a kdy dohody? Co by měly dohody obsahovat a jaká jsou nejčastější úskalí dohod?

Obsah webináře

 • povinná registrace dohod o provedení práce
 • změny výše rozhodných příjmů
 • poučovací povinnost zaměstnavatele
 • informační povinnost zaměstnance a dopady při neúplném či nesprávném poskytnutí informací
 • odvody povinných plateb
 • splatnost / termín výplaty odměny
 • obsahové náležitosti dohod
 • stanovení průměrného výdělku
 • dotazy / diskuse

 

Cena: 1 950 Kč bez DPH (osvobozeno od DPH)

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 4. června 2024

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Poznámka: Absolventi UP, registrovaní v Klubu absolventů UP, mají slevu z ceny webinářů/semináře ve výši 20 %. Informace o dalších benefitech naleznete ZDE.

Registraci do Klubu absolventů UP můžete provést ZDE.

 

Další informace o webinářích / seminářích PF UP Olomouc získáte u Mgr. Michaely Šrámkové, Právnická fakulta UP v Olomouci, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, michaela.sramkova@upol.cz.

 

Zdroj: Právnická fakulta UP v Olomouci
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP