ČAK v Brně připravila na březen čtveřici seminářů, první z nich se koná už 5. 3.

Kolotoč letošních vzdělávacích akcí už se naplno roztočil. Naskočit na něj můžete nejen v Praze, ale i v Brně. Právě brněnská pobočka České advokátní komory pro Vás na březen přichystala hned čtyři semináře – zaměřené budou na nemovitosti, opatrovnické řízení a edukaci rodičů, správní řád či práva poškozených a obětí trestných činů. První z nich, týkající se nemovitostí, se uskuteční již v úterý 5. března – je tedy nejvyšší čas se na něj přihlásit.

 

Seminář

Nemovitosti: Zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Termín: úterý 5. března 2024 od 09 do 16 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou přístupu k nemovitostem a nárokům k cizím nemovitostem z hlediska vybraných soukromoprávních institutů Tam, kde k těmto otázkám existuje již rozhodovací pra­xe Nejvyššího soudu, bude poukázáno i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost.  Seminář bude zaměřen zejména na nejnovější judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v jednotlivých oblastech z hlediska řešení praktických problémů, se kterými se právní praxe pravidelně setkává.

 

PROGRAM

1) Nemovitosti – věcně-právní zajištění přístupu a rizika absence přístupu

 • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
 • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
 • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy

2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem

 • určování hranic pozemků (základní otázky)
 • neoprávněné stavby a přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
 • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
 • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcně-právní – základní otázky)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Webinář

Edukace rodičů v opatrovnickém řízení

Termín: úterý 12. března 2024 od 09 do 16 hodin

Webinář povedou:

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D., vedoucí Mediačního a edukačního centra a Manželských a rodinných poraden v Brně; od roku 2015 se zabývá interdisciplinární spoluprací a aplikaci tzv. Cochemského modelu při práci s rodinami v rozpadu; od dubna 2019 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT)  v USA certifikovanou mediátorkou, od roku 2023 také Fellow of the ISCT a členkou správní rady tamtéž; pravidelně vede výcviky v mediaci v USA a Evropě (Polsko, Itálie apod.); je spoluautorkou publikace Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších publikací a odborných článků v oblasti rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.); vyučuje na několika univerzitách a vysokých školách.

Mgr. Robin Brzobohatý, Ph.D., mediátor v Mediačních centrech v Brně a Olomouci; působí jako zkušební komisař MSp pro zkoušku mediátora; je českou kontaktní osobou pro komunikaci s mediátorem Evropského parlamentu pro řešení mezinárodních únosů dětí rodiči; od roku 2005 působí v oblasti sociálně-právním ochrany dětí, mezi lety 2015 a 2020 byl vedoucím mezinárodního mediačního programu na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně; od roku 2018 je u Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) v USA certifikovaným mediátorem, roce 2023 byl jmenován Fellow of the ISCT; je spoluautorem několika oceňovaných publikací, včetně Rukověť mediátora, aneb co je nutné znát nejen ke zkouškám mediátora nebo Interdisciplinární spolupráce v nejlepším zájmu dítěte a dalších kapitol a odborných článků v oblasti rodinného práva; od roku 2016 pomáhá zavádět interdisciplinární spolupráci v různých lokalitách v České republice a pomáhá při zavádění participačních prvků a přístupů při práci různých profesionálů (soudů, OSPOD, pomáhajících profesí, atd.).

 

PROGRAM

Cílem kurzu je nabídnout základní vhled do problematiky edukace rodičů v opatrovnickém řízení. Edukace jako nový typ služby pro rodiče (vedle poradenství, terapie, mediace) nabízí zaměření pozornosti rodičů na potřeby dítěte a základní orientaci rodičů v době rozpadu rodiny. Edukace rodičů se zaměřuje zejména na otázky spojené s:

 • potřebami dětí v situaci rozpadu rodiny
 • reakcemi dětí na rozpad rodiny
 • specifiky různých věkových skupin dětí
 • zapojováním dětí do řešení jejich situace
 • rodičovskými kompetencemi
 • způsobem uspořádání péče o děti
 • rodičovským plánem
 • orientací v dalších typech pomoci / mediace, rodinná terapie, atd.

Kurz se zaměří na představení nově vznikající služby, cíl a zaměření služby, její různé fungování v lokalitách v závislosti na právním režimu služby (př. dle zákona o soc. službách, v rámci působnosti soudu, atd.) Účastníkům kurzu bude nabídnut přehled modelů edukace v České republice, zařazení edukace do systému interdisciplinární spolupráce a možností advokátů participovat na edukaci rodičů.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Seminář

Správní řízení (správní řád)

Termín: čtvrtek 21. března 2024 od 09 do 16 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povede: JUDr. Alena Kliková, Ph.D., advokátka, odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, členka Komise pro veřejné právo, správní právo I, Legislativní rady vlády

 

Obsah semináře:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s orientací ve správním procesu a se základy správního řízení vedeného dle správního řádu.

Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty správního řízení, vztah správního řádu a jiných právních předpisů, základní zásady, vymezení subjektů správního řízení, samotný proces správního řízení, rozhodnutí a jeho vlastnosti, včetně možných opravných prostředků. Cílem je vysvětlení těchto procesů a institutů tak, aby účastníci byli schopni pochopit, jak řízení probíhá a jak ho vést.

 

PROGRAM

 • Správní řád, jeho systematika a vztah správního řádu a jiných právních předpisů
 • Základní zásady činnosti správních orgánů, zásady správního řízení
 • Subjekty správního řízení (správní orgány, jejich pravomoc, příslušnost; účastníci řízení, zastoupení, úkony účastníků)
 • Instituty správního procesu (spis, doručování, aj.)
 • Postup před zahájením a zahájení řízení
 • Průběh řízení v prvním stupni (pořizování podkladů pro vydání rozhodnutí, dokazování)
 • Rozhodnutí (právní moc, vykonatelnost, vady rozhodnutí)
 • Opravné a dozorčí prostředky (odvolání, přezkumné řízení, obnova řízení)

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Seminář

Postavení a práva poškozeného a oběti v trestním řízení

Termín: úterý 26. března 2024 od 09 do 16 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39

Seminář povedou: Mgr. Martin Lýsek, předseda senátu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci * JUDr. Jan Skřipský Ph.D., advokát, advokátní kancelář GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ

 

PROGRAM

Pojmy

 • poškozený, oběť, zvlášť zranitelná oběť
 • Právo na účinné vyšetřování

Práva a povinnosti poškozeného

 • Procesní práva
 • Postavení zmocněnce (zákonného zástupce, opatrovníka)
 • Souhlas s trestním stíháním
 • Dohoda o vině a trestu a poškozený
 • Právo na zajištění nároku poškozeného
 • Povinnosti poškozeného

Adhezní řízení

 • Nárok na náhradu újmy
 • Spoluzavinění
 • Nároky na náhradu újmy na zdraví
 • Náhrada nemajetkové újmy
 • Nároky sekundárních obětí
 • Náhrada újmy při usmrcení osoby blízké
 • Rozhodnutí o nároku na náhradu újmy
 • Odůvodnění adhezního výroku
 • Adhezní výrok a opravné prostředky
 • Použití finančních prostředků z majetkových trestních sankcí

Oběť trestného činu

 • Právo oběti na poskytnutí odborné pomoci
 • Právo oběti na informace
 • Právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím
 • Právo oběti na ochranu soukromí
 • Právo oběti na ochranu před druhotnou újmou
 • Právo oběti na peněžitou pomoc

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Pro další informace kontaktujte Mgr. Lenku Danilišin, tel. č. 513 030 115.

 

Pobočka ČAK v Brně
Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP