Ústava v obrazech má pomoci přiblížit ústavní právo veřejnosti

„Dostatečné právní povědomí o ústavním systému je zásadní pro zdravé fungování demokracie a pro aktivní participaci občana i jeho schopnost bránit svá Listinou garantovaná práva. Více než tři desetiletí žijeme v novém státě, pod novou ústavou, sepjetí občanů s touto nejvyšší normou je však velmi nízké,“ říká JUDr. Lukáš Lev Červinka, předseda spolku Hermeniculum, jež se snaží ústavní právo přiblížit široké veřejnosti. V současné době spolek s podporou Univerzity Karlovy i České advokátní komory připravuje publikaci Ústavní (ne)pořádek v obrazech, zbývající finance na ni chce zajistit prostřednictvím crowdfundingové kampaněPodpořit dobrou věc můžete i vy.

 

JUDr. Lukáš Lev Červinka spolu s dalšími kolegyněmi založil „Hermeniculum: Institut populární ústavní hermeneutiky“, jehož cílem je zvyšovat povědomí o základech ústavního systému. Jedním z jejich počinů je právě připravovaná publikace ústavy v obrazech, která by měla cílit nejen na žáky a středoškoláky, ale i širokou veřejnost.

„Vysvětlit srozumitelně, co Ústava ČR, ústavní právo a stát jsou a jaký mají význam, je o to důležitější, čím větší máme dojem, že je demokracie v ohrožení. Naší snahou bylo vytvořit ke každému článku ústavy jednoduchou ilustraci – tedy vizuální vysvětlení jeho smyslu. Součástí knihy by měl být i komiks o tvorbě české ústavy. Jak ukazují zahraniční zkušenosti, je to jeden ze způsobů, jak jednoduše a přitažlivě přiblížit ústavu neprávníkům,“ vysvětluje Lukáš Lev Červinka.

 

Bez právního povědomí lidé snáze podléhají manipulaci a zneužívání moci

Základní myšlenka publikace Ústavní (ne)pořádek v obrazech i všech navazujících výstupů tohoto vzdělávacího a osvětového projektu je stejná: zdravá demokracie předpokládá informovaného občana. Jedním z dlouhodobých problémů české společnosti je totiž mizivé povědomí o tom, jak český ústavní systém funguje a jakou roli v něm hraje běžný občan. Lukáš Lev Červinka však upozorňuje, že to není jen vina samotných občanů. „Ústavní pořádek je pro většinu lidí těžko srozumitelný a samotné texty Ústavy a Listiny základních práv a svobod, které tvoří jeho jádro, rozhodně nepředstavují oddechové čtení na večer. Dostatečné právní povědomí o ústavním systému je přitom zcela zásadní pro zdravé fungování demokracie a zejména pak pro aktivní participaci občana a jeho schopnost bránit svá Listinou garantovaná práva“, podotýká.

Nejsou-li totiž občané seznámeni s alespoň základními obrysy ústavního systému a jeho fungováním, těžko si k němu vybudují vztah, snadněji podléhají autoritářskému manipulativnímu výkladu vidění demokracie a mnohem méně pravděpodobněji se postaví proti zneužívání moci ze strany politiků či ústavních činitelů. A k tomu, aby byl občan informovaný o složitých otázkách ústavního systému, je potřeba, aby mu odborná veřejnost šla naproti a zprostředkovala mu základní texty ústavního pořádku srozumitelnou formou.

A o to se právě snaží čtyřsetstránková kniha Ústavní (ne)pořádek v obrazech. Její zrod ale není jednoduchý. I přes finanční podporu ze strany České advokátní komory, podporu rektorky UK profesorky MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D., děkana PF UK profesora JUDr. Radima Boháče, Ph.D., naráží projekt na nedostatek peněz. Na tento způsob popularizace se totiž nedají peníze z vědeckých grantů použít. Potřebné zbývající finance se proto tvůrci rozhodli sehnat pomocí crowdfundingu.

„Pro knihu jsme získali nakladatele Wolters Kluwer, úvodní slovo k publikaci přislíbil napsat pan profesor JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. Crowdfundingová kampaň běží od 1. do 29. 2. na platformě donio (www.donio.cz/ustava) a potřebovali bychom na ni vybrat zbývajících 235 000 korun,“ říká autor publikace Lukáš Lev Červinka a dodává: „Z těchto peněz by mohli být mimo jiné zaplaceni přední čeští ilustrátoři, Karel Jerie a Václav Šlajch.“

 

Učitelům chybí materiály, které by přístupnou formou mapovaly ústavní systém

Zásadní úlohu ve formování právního povědomí společnosti hrají vzdělávací instituce, a to především na úrovni základního a středního školství. Přes veškerou pozornost, která se tématu věnuje v rámci pedagogické obce a veřejnosti, zůstává tato problematika však do značné míry opomíjena ze strany odborné veřejnosti právnické.

S výjimkou několika individuálních projektů, jakým je třeba projekt České advokátní komory Advokáti do škol nebo projekt Právnické fakulty Univerzity Karlovy Street Law, nemají učitelé k dispozici materiály, které by přístupnou formou žákům a studentům přiblížily základy českého ústavního systému a jeho ústřední právní texty – Ústavu ČR a Listinu základních práv a svobod.

Publikace Ústavní (ne)pořádek v obrazech, jejíž vydání nakladatelstvím Wolters Kluwer je plánováno na podzim roku 2024, se snaží překlenout problém nesrozumitelnosti ústavního práva propojením textů Ústavy a Listiny základních práv a svobod s ilustracemi předních českých komiksových kreslířů Karla Jerieho a Václava Šlajcha.

Kniha tak nabízí zcela unikátní pohled na český ústavní systém. Ke každému článku Ústavy a Listiny totiž připojuje ilustraci interpretující jeho základní myšlenku a rovněž krátké vysvětlující poznámky na okraj. Oba tyto základní právní předpisy tak srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti.

 

Kniha je prvním krokem dlouhodobého projektu, využití najde i v e-learningu

Myšlenka tohoto projektu navazuje na přístup J. A. Komenského a jeho učení pomocí obrazového materiálu, její aplikace na výuku a osvětu v oblasti práva a ústavně-politického systému je však v Česku něčím dosud nevyzkoušeným.

Publikace je určená pro širokou veřejnost, primárním publikem jsou ale žáci, studenti a vzdělávací instituce. Kniha totiž představuje první krok dlouhodobého projektu, jehož dalšími fázemi bude vytvoření metodiky pro využití publikace nejen při občanské nauce, ale ve všech předmětech zaměřujících se na výuku základů českého ústavně-politického systému na vyšším stupni základních škol a na středních školách.

V budoucnu by měl být obsah knihy využit také při tvorbě e-learningových materiálů pro ZŠ a SŠ nebo jako základ pro e-learningové materiály pro cizince připravující se na zkoušky k získání českého občanství a pro Česká centra a lektoráty českého jazyka v zahraničí.

 

Redakce AD
Foto: Michal Novotný, prf.cuni.cz
Ilustrace: Karel Jerie, Václav Šlajch

Go to TOP