MSp: Digitalizace justice v loňském roce opět významně pokročila

Rozšířit možnosti přístupu k justici a zvýšit součinnost účastníků řízení a justičních subjektů prostřednictvím digitálních prostředků je cílem projektu Ministerstva spravedlnosti eJustice. Projekt přispívá k modernizaci justičních institucí a celkové optimalizaci administrativních procesů v souladu s uživatelskými a legislativními potřebami. Ve své aktuálně zveřejněné zprávě Ministerstvo spravedlnosti informovalo o postupu v digitalizaci justice v uplynulém roce.

 

Na úrovni strategického plánování byly schváleny a zveřejněny dva zásadní dokumenty:

  • Strategický rámec eJustice 2023+ – dne 8. 3. 2023 schválen ministrem spravedlnosti a zveřejněn v databázi strategií MMR zde.
  • Informační koncepce – dne 5. 5. 2023 schválena ministrem spravedlnosti a od 1. 8. 2023 atestovaná (certifikát o atestaci) a zveřejněná v databázi strategií MMR zde

Jednotlivé záměry z těchto strategických dokumentů již Ministerstvo spravedlnosti realizuje.

V souvislosti s Informační koncepcí byla také ustanovena tzv. Architektonická rada, která plní roli řídícího a poradního orgánu pro řízení změn a projektů eJustice v oblasti architektury. Její přínos je patrný zejména v oblasti udržování architektonické koncepce napříč resortem justice a výměny informací v oblasti probíhajících nebo budoucích architektonických či legislativních změn majících dopad do architektury justice.

 

Projekty realizované v roce 2023:

Rejstřík trestů – byl úspěšně spuštěn nový Informační systém rejstříku trestů, který obsahuje evidenci fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení, evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení. Údaje z rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.

Placení soudních poplatků prostřednictvím QR kódů se podařilo zavést u podání Elektronického platebního rozkazu a také u podání do veřejných rejstříků (obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ, rejstřík OPS). Skutečnost, že návrhový formulář pro zápis do veřejných rejstříků generuje QR kód, umožňuje navrhovateli poplatek obratem zaplatit, mimo jiné se tak reálně urychluje zápisové řízení. Navrhovatel (nevyužil-li kolek) totiž dosud musel čekat na to, až mu soud zašle v reakci na návrh platební údaje, což trvalo i několik dní.

Projekt Audiozáznamy ze soudních síní – v květnu 2023 byla dokončena elektronizace 1200 jednacích síní, dále bylo zakoupeno datové úložiště pro ukládání a poskytování audiozáznamů ze soudních síní, jehož zprovoznění je naplánováno na první polovinu roku 2024. Byly zakoupeny licence na možnost přepisu audiozáznamů ze soudních síní. Tento projekt byl financovaný z NPO.

Informační systém pro evidenci vyloučených osob z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace byl v srpnu 2023 spuštěn v pilotním provozu. Jedná se o neveřejnou evidenci, ve které soudy nebo notáři najdou osoby, které nemohou vykonávat funkci člena voleného orgánu obchodní korporace. Každému je současně umožněno, aby si prostřednictvím elektronického formuláře vyžádal výpis z této evidence pro ověření zapsaných údajů.

Projekt Videokonference byl v rámci MSp zahájen 1. etapou v roce 2022 – bylo pořízeno 300 kusů videokonferenčních setů, které byly před koncem roku 2022 distribuovány a předány do užívání organizačním složkám ministerstva v souladu s podmínkami dotace NPO. V roce 2023 bylo na projekt navázáno 2. etapou – pořízením videokonferenční infrastruktury. Souběžně s pořízením infrastruktury byly zahájeny kroky vedoucí k realizaci 3. etapy – zajištění provozní a servisní smlouvy a uzavření rámcové smlouvy na pořízení doplňujícího vybavení. Na shora uvedené aktivity též v roce 2023 navázala 4. etapa – pořízení dodatečných 108 videokonferenčních setů, zejména pro soustavu státních zastupitelství a vybraných věznic. Všechny uvedené aktivity jsou koordinovány ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Policií ČR a Asociací krajů, měst a obcí. Vytvořené řešení tedy bude kompatibilní s platformami používaných i v těchto institucích, přičemž v důsledku toho MSp očekává multiplikaci synergických efektů.

Databáze rozhodnutí a anonymizér – vybraný dodavatel systému navázal na dříve existující prototyp aplikace a v současné době probíhá na soudech zkušební provoz nové aplikace. Během první poloviny roku 2024 bude aplikace v rutinním provozu.

Vývoj a implementace eISIR a společných částí (eSPIS) – v současné době probíhá konfigurace systému, ověřování uživateli započne v prvním čtvrtletí roku 2024, zahájení ostrého provozu je plánováno na druhé čtvrtletí 2024.

Agendový systém Probační a mediační služby – Probační a mediační služba dne 21. 12. 2023 spustila do pravidelného provozu nový Agendový informační systém s modulární strukturou interních funkcionalit k plnění zákonných činností PMS a s připravenou integrací na ostatní informační systémy Justice a veřejné správy. Agendový informační systém zajišťuje požadovanou míru kybernetické bezpečnosti a poskytování bezpečné elektronické komunikace a elektronických služeb veřejnosti.

Posílení infrastruktury pro digitální pracoviště, jehož cílem je pořízení nových serverů a zvýšení kapacity datových úložišť, pořízení diskových polí pro centrální infrastrukturu, vč. proxy, a licencí, což se úspěšně podařilo v loňském roce realizovat. V průběhu roku 2024 bude pořízena virtualizační platforma. Tento projekt je realizován z finančních prostředků NPO.

V oblasti kybernetické bezpečnosti bylo v roce 2023 implementováno množství bezpečnostních opatření, a to na základě zkušeností s kybernetickými DDoS útoky. Od loňského roku je též posilováno povědomí uživatelů justice v oblasti kybernetické bezpečnosti pravidelným školením s využitím e-learningové školící platformy NÚKIB. Byla zahájena spolupráce s NÚKIB a Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV v oblasti řešení bezpečnostních incidentů,

 

Mimo výše uvedené realizované projekty či činnosti je třeba zmínit i projekty a činnosti, které se v minulém roce povedlo úspěšně zahájit a v současné době jsou již ve fázi realizace nebo probíhající veřejné zakázky:

  • Analýza datových potřeb justice, jejímž cílem je vypracování datové analýzy, která bude sloužit jako základ pro navazující digitální projekty a vytvoření datového skladu justice.
  • Platforma pro tvorbu rejstříků, která umožní jednoduchou, rychlou a levnou tvorbu a provoz informačních systémů typu rejstřík/evidence/seznam.
  • Upgrade a redesign portálu justice.cz – komplexní revize stávajícího webového portálu justice.cz, tento projekt je rozdělen do dvou oblastí, a to upgrade technologické platformy na aktuální verzi a redesign obsah webu, který musí být analyzován, protříděn a u nejvytíženějších témat znovu cíleně navržen tak, aby splňoval aktuální očekávání uživatelů webu a umožnoval efektivní získávání informací.
  • Informační systém pro preventivní restrukturalizaci má za cíl komplexní vývoj a implementaci informačního systému pro preventivní restrukturalizaci s možností napojení na stávající informační systémy a v budoucnu na nové informační systémy resortu justice.
  • Digitalizace soudních agend eTrest, eSpráva, ePR, jejímž hlavním cílem je digitalizace soudního trestního řízení, správní agendy soudní a modernizace agendy elektronického platebního rozkazu v podobě vytvoření, zprovoznění a kompletního nasazení nových informačních systémů pro tyto agendy.
  • Elektronické vedení informací státního zastupitelství za účelem digitalizace agend v soustavě státního zastupitelství, která povede ke zjednodušení, zrychlení a zefektivnění práce zaměstnanců státního zastupitelství.
  • Upgrade a modernizace informačního systému veřejných rejstříků, který má za cíl dál modernizovat celý systém ISVR, a zefektivnit tak práci soudů a notářů, kteří jsou hlavními uživateli systému, a zpřístupnit občanům, resp. širší veřejnosti stabilní a moderní systém dostupný z jakéhokoliv místa.

Ministerstvo spravedlnosti se zároveň podílí na projektech či činnostech v rámci eGovernmentu ČR, a to např. na projektu Registr zastoupení.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP