Projekt Mluvme o domácím násilí cílí primárně na pedagogy ZŠ a SŠ

Domácí násilí se odehrává mezi blízkými osobami opakovaně a dlouhodobě. Incidenty se dějí za zavřenými dveřmi, ve střídajících se fázích představujících období napětí, násilí a klidu. Vzniká začarovaný kruh, ze kterého se zdá, že není úniku. S násilím je možné se vypořádat pouze tak, že ho nebudeme bagatelizovat, ignorovat, považovat za něco, co se nás netýká, a budeme o něm nahlas mluvit. Jednou z cest k rozšíření tolik potřebné diskuse o násilí ve společnosti je i nový preventivní projekt Policie ČR „Mluvme o domácím násilí“, který byl odstartován v závěru loňského roku.

 

„Policisté každoročně řeší tisíce registrovaných případů domácího násilí. Avšak případů, o kterých se policie nedozví, je mnohonásobně více. Proto je třeba o domácím násilí mluvit a snižovat společenskou toleranci jakýchkoliv násilných projevů ve vztazích,“ přiblížila motivaci ke spuštění projektu plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí Odboru prevence Policejního prezidia ČR.

V rámci projektu „Mluvme o domácím násilí“ bude síť proškolených preventistů, kteří pracují v rámci 14 krajských ředitelství Policie ČR, šířit osvětu převážně mezi pedagogy základních a středních škol. Tito policisté jsou v daných lokalitách navázáni na regionální školy a vzdělávací instituce, komunikují s nimi, jsou v kontaktu se samosprávou a dalšími subjekty. S těmi všemi budou téma domácího násilí a důležitost jeho osvěty sdílet, prohlubovat a nastavovat systém spolupráce, aby byly dostupné i informace o službách a pomáhajících organizacích pro oběti domácího násilí. Učitelé totiž bývají mnohdy první, kteří si mohou u dítěte drobných změn v chování všimnout, zachytit problém v počátku a dítě ochránit od závažnějších následků domácího násilí.

Složitá je situace i pro děti, které jsou přítomny domácímu násilí, i když nemusí být jeho přímou obětí. Od roku 2022 jsou děti, které žijí v domácnostech, kde dochází k domácímu násilí, považovány za ohroženou osobu. Následky ohrožení emocionálního vývoje v násilném prostředí mohou dítě poznamenat na celý život.

 

 

„Policie České republiky je jedním z pilířů pomoci obětem domácího násilí, většinou stojí na úplném začátku. V této akutní fázi se stará o ochranu života a zdraví obětí domácího násilí a poskytuje krizovou intervenci, tedy první psychologickou pomoc. Pro eliminaci opakované agrese využívá preventivní opatření vykázání agresora ze společného obydlí na dobu 10 dnů,“ uvádí pplk. Mgr. Martina Petrovičová z Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

Každý policista „nováček“ si prochází na začátku své policejní kariéry základní odbornou přípravou a už v této vstupní přípravě na povolání policisty se v několika vzdělávacích modulech učí domácí násilí rozpoznat, definovat a řešit. Od začátku roku 2020 do konce července 2023 prošlo tímto základním odborným vzděláním více jak šest a půl tisíce policistů.

Dalším stupněm odborného vzdělávání jsou specializační kurzy, do kterých se může policista přihlásit na základě svého zařazení. V kurzu zaměřeném na oběti domácího násilí policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a služby pořádkové policie získají potřebné znalosti pro efektivnější komunikaci, rozpoznání případů domácího násilí a identifikaci jejich obětí i zvlášť zranitelných obětí. Mimo jiné také získají přehled o možnostech spolupráce s dalšími subjekty. Absolventi kurzu jsou schopni problematiku dále školit své kolegy, kteří se s domácím násilím setkávají při výkonu služby.

Téma domácího násilí je ale řešeno i v rámci jiných specializačních kurzů a v systému vzdělávání je k problematice k dispozici také e-learningový kurz.

Pro řešení případů domácího násilí a vyhodnocování rizika dalšího útoku na ohroženou osobu přímo v terénu využívají policisté diagnostickou metodu SARA DN. Ta pomáhá prostřednictvím stanovených kritérií a otázek vyhodnotit rizikové faktory a další klíčové znaky domácího násilí. Policisté mají fyzicky k dispozici kartu, kde jsou jednotlivé kroky a otázky popsány společně se systémem vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení pak na místě rozhodují o dalším postupu, a to včetně institutu vykázání, který v českém právním řádu již od roku 2007 poskytuje oběti či obětem násilníka ochrannou lhůtu pro řešení situace.

V pomoci obětem Policie České republiky velmi úzce spolupracuje s Bílým kruhem bezpečí a ohroženým osobám je bezprostředně poskytován kontakt na odborníky.

 

Domácí násilí je závažným problémem. Odehrává se za zavřenými dveřmi a oběti často nevidí cestu, jak se z takového prostředí a vlivu násilné osoby vymanit. Proto je tolik důležité vysvětlovat i informovat, jak je možné se bránit, na koho se může oběť obrátit, kdo může pomoct nastartovat život bez násilí.

Nezavírejme oči a mluvme o domácím násilí.

 

Zdroj: Odbor prevence Policejního prezidia ČR
Ilustrační foto: archiv Policejního prezidia ČR

Go to TOP