Osmé setkání právních komparatistů z Evropských zemí proběhlo v Brně

V pořadí již osmé setkání komparativní skupiny, která pracuje pod záštitou Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie, se konalo v sídle

V pořadí již osmé setkání komparativní skupiny, která pracuje pod záštitou Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie, se konalo v sídle Nejvyššího soudu v Brně ve dnech 1. a 2. listopadu 2023.

 

Setkání se vedle pracovníků oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu zúčastnili také zástupci belgického, finského, francouzského, nizozemského a slovinského nejvyššího soudu. Pracovní jednání zahájil předseda Nejvyššího soudu, JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a odborné diskuse se následně zúčastnili předsedové senátů občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., a JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., předseda senátu trestního kolegia JUDr. Petr Škvain, Ph.D., a ředitel kanceláře předsedy Mgr. Aleš Pavel.

Setkání bylo zaměřeno na témata jak z oblasti občanského a obchodního práva, tak i z trestního práva. Účastníci se seznámili s rozsahem přezkumu nejvyšších soudů v oblastech rodinného práva, právní úpravou náhrady škody v případě vadného plnění ze smlouvy a se zkušenostmi s instituty trestního práva nabízející konsenzuální způsoby řešení sporů. Zahraniční zástupci ocenili rovněž možnost seznámit se s Nejvyšším soudem, jeho historií, organizací a fungováním. Měli také příležitost zavítat na Ústavní soud a diskutovat o vztazích mezi ústavními a nejvyššími soudy, což bylo o to zajímavější, že některé z evropských států samostatný ústavní soud zřízen nemají.

Komparativní skupina představuje užší sdružení sedmi nejvyšších soudů členských států Evropské unie a Nejvyššího soudu Spojeného království a jedná se o platformu, kde si její členové vzájemně vyměňují informace z oblasti srovnávacího práva, zahraničních právních úprav, rozdílných přístupů k právním problémům i rozhodovací praxe. Nejvyššímu soudu tak mimo jiné umožňuje získávat cenné podklady pro rešerše, srovnávací analýzy, a v důsledku tak i podklady pro rozhodovací praxi našich soudců v oblastech, jež se týkají zejména evropského a srovnávacího práva.

Zastupování Nejvyššího soudu v rámci komparativní skupiny na každodenní bázi zajišťuje oddělení analytiky a srovnávacího práva, které průběžně zpracovává dotazy směřující na ostatní zapojené členy a současně připravuje odpovědi na otázky, které nám ostatní členové předkládají. Kromě toho probíhá jednou ročně setkání, kde mají zástupci za jednotlivé soudy možnost zpravidla ve spolupráci se soudci pořádajícího soudu možnost diskutovat předem vymezená témata, na něž ve své odborné praxi narážejí. Setkání, která probíhají střídavě v sídlech jednotlivých nejvyšších soudů, jsou spolufinancována Evropskou komisí.

Aktivit komparativní skupiny se účastní nejvyšší soudy České republiky, Belgie, Finska, Francie, Německa, Nizozemska a Slovinska, přičemž Nejvyšší soud Slovinska je součástí skupiny od letošního roku.

 

Zdroj: NS
Foto: NS

Go to TOP