Plní se Vám listopadový kalendář? Rychle do něj zařaďte i nějaký seminář!

Veřejné zakázky a aktuální instituty jejich právní úpravy, již páté pokračování projektu Společné jmění manželů, reklamace a odpovědnost za vady či dohody o vině a trestu z pohledu praxe. To je stručný výčet témat seminářů z listopadové nabídky vzdělávacích akcí, které pro Vás připravila brněnská pobočka České advokátní komory. Při výběru toho, který byste rádi absolvovali, příliš neváhejte, volná místa se rychle zaplňují…

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – novela

Termín: středa 1. listopadu 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není dovoleno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: JUDr. Michal Krenk, Ph.D., předseda senátu Vrchního soudu v Praze, externí člen katedry občanského práva právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 

Obsah semináře

Cílem semináře je seznámení s nejvíce frekventovanými a pro praxi aktuálními instituty právní úpravy veřejných zakázek, obsaženými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisech, dotčenými přijatou komplexní novelou č. 166/2023 Sb., účinnou od 16.7. 2023. Důraz bude kladen též na aktuální závěry rozhodovací praxe, ať již orgánu dohledu nebo soudů.

 

Program semináře

 • východiska a struktura zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, legislativní změny;
 • zásady společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek;
 • sankce proti Rusku v oblasti zadávání veřejných zakázek;
 • zadavatelé a formy jejich spolupráce;
 • veřejná zakázka, její druhy a režimy, určení předpokládané hodnoty;
 • výjimky z působnosti zákona;
 • zadávací podmínky a zadávací dokumentace;
 • obecné instituty zadávacího procesu, vybrané problémy z průběhu jednotlivých zadávacích řízení (zejména zjednodušené podlimitní řízení a jednací řízení bez uveřejnění);
 • kvalifikace dodavatele;
 • nabídka dodavatele, její otevření a hodnocení;
 • mimořádně nízká nabídková cena;
 • proces výběru dodavatele a uzavření smlouvy;
 • změny a ukončení závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku;
 • uveřejňovací povinnosti;
 • námitky a řízení o nich, dohled nad dodržováním zákona;
 • elektronická forma komunikace.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 5

Projekt „Společné jmění manželů“ 1. – X…. představuje širší koncept přednášek a seminářů připravený pro rok 2023 a následující, v rámci kterého budou odpřednášena a lektorována jednotlivá dílčí témata k problematice společného jmění manželů.

Semináře a přednášky jsou určeny posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů a budou zaměřeny i na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených zejména s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené na společné jmění manželů. Poslední období je totiž významné přijímáním zásadních rozhodnutí Nejvyššího soudu k výkladu společného jmění manželů, která mění dosavadní právní praxi nebo vykládají nové otázky společného jmění manželů.

 

Termín: úterý 7. listopadu 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není dovoleno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

 

Program semináře

1) Obvyklé vybavení rodinné domácnosti, rodinná domácnost a společné jmění manželů (podstata institutu, jeho vztah ke společnému jmění, přechodná ustanovení) – návaznost na toto téma ze SJM 4, kde bylo v programu s výhradou zůstatku času.

2) Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu v oblasti společného jmění manželů v roce 2023 – zde budou probrána aktuální rozhodnutí, která se buď vztahovala k dílčím tématům probíraným na přednáškách SJM 1 – 4, ale která v době jejich konání ještě nebyla vydána, případně rozhodnutí, která nebyla zařaditelná do žádné z probíraných kategorií + významná judikatura Ústavního soudu vztahující se k problematice společného jmění manželů.

3) Diskuse nad aktuálními otázkami SJM – závěrečný bod poslední přednášky umožní účastníkům semináře vznést dotazy k jednotlivým tématům, která byla probírána na všech předchozích seminářích, na jejichž zodpovězení dosud nebyl prostor.

Tím se uzavře pro rok 2023 blok přednášek ke společnému jmění manželů z projektu Společné jmění manželů 1 – X… s předpokladem, že rok 2024 bude v rámci České advokátní komory – pobočka v Brně věnován jiným tématům z oblasti věcných práv.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY DLE NOVELY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 2023

Termín: úterý 28. listopadu 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není dovoleno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Tomáš Fabík, advokát

 

Obsah semináře   

 • změny v právní úpravě reklamací podle novely účinné od 6.1.2023
 • nároky spotřebitele z vad zboží
 • změny v povinnostech kamenných prodejen 2023
 • změny v povinnostech e-shopů 2023
 • povinnosti prodávajícího u slevových akcí
 • nejčastější chyby provozovatele e-shopu a kamenné prodejny
 • všeobecné obchodní podmínky e-shopu
 • reklamační řád
 • klíčové důvody zamítnutí reklamace, chyby v použití těchto důvodů
 • doručování v reklamačním procesu
 • odstoupení od kupní smlouvy
 • co je a co není zboží „na zakázku“
 • návody a podmínky užití
 • distanční prodej
 • kompenzace, náhrada škody
 • případy, kdy od nákupu v e-shopu odstoupit zákazník nemůže
 • co dělat, když spotřebitel vrátí poškozené zboží
 • lhůty v reklamačním procesu a možnosti jejich prodloužení
 • vyřízení reklamace
 • oprava versus výměna zboží
 • kvalita a vlastnosti zboží
 • rozdíly reklamačního spotřebitel x B2B
 • škoda způsobená vadou výrobku
 • náklady spotřebitele účelně spojené s reklamací
 • praktické příklady, modelové situace, diskuze, aktuální judikatura.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

DOHODY O VINĚ A TRESTU z pohledu praxe

Termín: čtvrtek 30. listopadu 2023 od 09:30 do 16:30 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou

JUDr. Pavel Zeman, státní zástupce NSZ a vědecký pracovník Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Mgr. Pavel Pukovec, delegovaný evropský žalobce

Mgr. Tomáš Foldyna, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství,

+ státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (jméno bude upřesněno)

Mgr. Ondřej Ambrož, advokát v AK Wolf and Theiss Praha

 

Program semináře

 • Teoretická východiska pro dohodu o vině a trestu
 • Způsob sjednávání dohody o vině a trestu
 • Memorandum o komunikaci mezi obhájci a státními zástupci
 • Anglosaský systém nejen jako teoretická inspirace pro institut dohody o vině a trestu
 • Metodika NSZ na uzavírání dohod o vině a trestu
 • Příklady dosud sjednaných dohod o vině a trestu z pohledu státního zástupce a obhájce
 • Náměty na zlepšení praxe

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Máte zájem o účast na některé z akcí? Vyplňte přihlášku a zašlete ji nejlépe e-mailem na adresu seminare.brno@cak.cz nebo poštou na adresu Česká advokátní komora pobočka Brno, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno.

Další informace získáte na tel. č. 513 030 115 – Mgr. Lenka Danilišin.

 

Redakce AD, Pobočka ČAK v Brně
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP