Ministerstvo chce soudce specializované na řešení sexuálních trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti chce u okresních a krajských soudů zavést novou specializaci soudců, a to na řešení sexuálních trestných činů. Počítá s tím novela vyhlášky, která už prošla připomínkovým řízením a která by měla být účinná od začátku příštího roku. Úřad si od navrhované změny slibuje zajištění citlivého přístupu k obětem a také podnícení osobního rozvoje i vzdělávání takto specializovaných soudců.

 

Specializaci soudců na jednotlivé agendy upravuje jednací řád soudů. Na trestním úseku stanoví jako povinnou specializaci v řízeních o některých korupčních věcech. Mezi dalšími možnými specializacemi pak uvádí kauzy mladistvých, cizinců, dopravních trestných činů, bankovní a finanční kriminality, vojenských trestných činů a závažné organizované kriminality.

Ministerstvo počítá s tím, že nově by do tohoto výčtu patřily i trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – tedy například znásilnění, sexuální nátlak či pohlavní zneužití, a dále obchodování s lidmi, svádění k pohlavnímu styku a domácí násilí, tedy týrání osob žijících ve společném obydlí a svěřených osob. „Tato specializace podle aktuálních zjištění u okresních ani krajských soudů zavedena není. Pouze u Vrchního soudu v Praze je zavedena specializace na trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,“ napsal úřad v důvodové zprávě.

Autoři návrhu dále uvedli, že úpravu navrhují kvůli zajištění empatického přístupu ke zvlášť zranitelným obětem, kterým v jednacích síních hrozí druhotná újma. Porozumění potřebám této skupiny obětí zahrnuje citlivé vedení výslechu nebo zamezení přímého kontaktu s obžalovaným, například prostřednictvím audiovizuální techniky.

Soudce má rovněž podstatnou roli při organizování řízení takovým způsobem, aby oběti ochránil před nevhodnými projevy ze strany obviněných či jejich obhájců a aby zvážil vhodnost účasti veřejnosti. Kauzy sexuálního a domácího násilí tak kladou zvýšené nároky na orientaci soudců v jiných než právních oborech, například v psychologii, sociální oblasti či oblasti komunikace.

Ohledně zacházení se zvlášť zranitelnými oběťmi nebo řízení o sexuálních trestných činech se už nyní mohou všichni soudci vzdělávat v Justiční akademii i na akcích jiných institucí. „Tato školení však nejsou povinná, přičemž není následně žádným způsobem zajištěno, že právě soudci, který se například ve věci řízení o trestném činu znásilnění nadstandardně vzdělal, pravděpodobně napadne právě taková trestní věc,“ podotklo ministerstvo.

Součástí vyhlášky má být zároveň výslovné zavedení ještě další specializace – na mezinárodní justiční spolupráci. Ta zahrnuje například řízení ohledně uznání a výkonu cizozemských rozhodnutí, o poskytnutí právní pomoci cizozemským orgánům anebo o výkonu evropského vyšetřovacího příkazu. Problematika se vymyká standardnímu trestnímu řízení a po soudcích vyžaduje znalost postupů a předpisů upravujících justiční spolupráci, a to včetně mezinárodních smluv. Většina krajských i okresních soudů už tuto specializaci zavedla, některé ale doposud ne.

Ministerstvo upozornilo na to, že v této oblasti je potřeba mimo jiné počítat se vzrůstajícím počtem přímo aplikovatelných evropských nařízení. „I s ohledem na vzrůstající potřebu mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních s ohledem na rozvoj kyberkriminality je namístě zvažovat zavedení specializace na tuto oblast na všech soudech, u nichž to počet tam působících soudců dovolí,“ uzavřel úřad.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP