ÚS k odvolání proti usnesení exekučního soudu o námitkách a o přístupu k soudu

Ústavní soud zveřejnil dne 29. srpna 2023 svůj nález sp. zn. I. ÚS 785/23, podle kterého platí, že výklad § 88 odst. 4 exekučního řádu, který zakládá přípustnost odvolání směřujícího proti usnesení exekučního soudu o námitkách tehdy, nedochází-li k věcnému přezkumu těchto námitek, ale k jejich odmítnutí z procesních důvodů, je jednou z relevantních možností interpretace § 88 odst. 4 exekučního řádu, nikoli výkladovým excesem. Pokud soud zvolil z několika výkladových možností § 88 odst. 4 exekučního řádu výklad, který právo na přístup k soudu vylučuje, namísto existující možnosti jeho připuštění, porušil tím právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

V rámci exekučního řízení vedenému proti stěžovateli Okresní soud Praha – západ odmítl pro opožděnost námitky stěžovatele jakožto povinného, které podal proti příkazu soudní exekutorky k úhradě nákladů exekuce (PÚNE). Následně stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí odvolání.

Napadeným usnesením Krajského soudu v Praze bylo odvolací řízení zastaveno z toho důvodu, že není dána funkční příslušnost krajského soudu, neboť proti rozhodnutí okresního soudu o námitkách proti PÚNE není podle exekučního řádu řádný opravný prostředek přípustný.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby byla zrušena rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jeho právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále dle jeho názoru došlo k porušení základních ústavních principů zakotvených v čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 1, čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 Listiny.

Jak je uvedeno v nálezu ÚS „podle čl. 36 odst. 1 Listiny se může každý domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu, což zahrnuje i domáhání se práv pomocí řádných či mimořádných opravných prostředků. Z ústavního pořádku neplyne automatický nárok na rozhodování ve dvou stupních v civilním řízení, ústavní nárok na odvolání je založen pouze u trestních věcí podle čl. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Pokud však právní řád opravný prostředek jednotlivci poskytuje, nemůže mu být rozhodnutí o něm ze strany soudů svévolně odepřeno. Jak opakovaně uvedl ÚS, je-li komukoliv upřena možnost domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, dochází k porušení práva na soudní ochranu…

V případě, kdy vedle sebe stojí více interpretačních variant procesního předpisu, přičemž jeden výklad vede k zachování ústavně zaručeného práva na přístup k soudu, zatímco druhý výklad nikoli, je povinností obecných soudů přiklonit se k výkladu, který právo na přístup k soudu zajišťuje, nikoli vylučuje. V případě stěžovatele měl proto krajský soud postupovat podle pravidla zmíněného v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3359/17 a v pochybnostech zvolit postup, který vede k věcnému posouzení podání soudem.

Krajský soud tím, že řízení zastavil pro svou funkční nepříslušnost, ačkoli měl věc meritorně posoudit, porušil ústavní právo stěžovatele na přístup k soudu, resp. jeho právo na soudní ochranu.“

Z výše uvedených důvodů I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Mgr. Daniela Zemanová) zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2023, č. j. 20 Co 45/2023-238, protože jím bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

V části směřující proti usnesení okresního soudu Ústavní soud odmítl ústavní stížnost pro nepřípustnost podle § 75 odst. 1 ve spojení s § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu, neboť námitkami stěžovatele směřujícími proti usnesení okresního soudu se bude muset nejprve zabývat krajský soud při věcném posouzení podaného odvolání.

 

Právní věta:

Výklad § 88 odst. 4 exekučního řádu, který zakládá přípustnost odvolání směřujícího proti usnesení exekučního soudu o námitkách tehdy, nedochází-li k věcnému přezkumu těchto námitek, ale k jejich odmítnutí z procesních důvodů, je jednou z relevantních možností interpretace § 88 odst. 4 exekučního řádu, nikoli výkladovým excesem.

Zvolil-li soud z několika výkladových možností ustanovení § 88 odst. 4 exekučního řádu výklad, který právo na přístup k soudu vylučuje, namísto existující možnosti jeho připuštění, porušil tím právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

 

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 785/23 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: redakce AD

Go to TOP