ČAK podpořila Portugalskou advokátní komoru v boji za nezávislost advokátů

Na plenárním zasedání Rady evropských advokátních komor (CCBE), které se konalo 30. června 2023 na Krétě, se 42 evropských advokátních komor usneslo na podpoře Portugalské advokátní komory (Ordem dos Advogatos) v boji proti legislativním reformám, jež podstatným způsobem ohrožují kvalitu a nezávislost advokátní profese v Portugalsku a mají být dnes, tedy 19. července 2023, projednávány v Portugalském parlamentu.

 

Navrhované legislativní změny ve znění z 6. června 2023, dle informací poskytnutých Portugalskou advokátní komorou, mimo jiné umožňují, aby téměř všechny právní služby s výjimkou případů nutné obhajoby byly poskytovány jinými osobami, než advokáty a dokonce osobami bez právního vzdělání. Reforma dále upravuje kontrolu nad činností advokátní komory a advokátů vytvořením nového dohledového orgánu, jež se má sestávat převážně z ne-advokátů a má mít výlučnou pravomoc v otázkách vzdělávání advokátů a koncipientů. Návrh dále zkracuje koncipientskou praxi na 12 měsíců s možností absolvovat ji celou online. Reforma rovněž počítá se zapojením jiných osob než advokátů do kárných senátů rozhodujících o kárné odpovědnosti advokátů a ruší dosud povinnou registraci advokátních kanceláří a multidisciplinárních společností (nikoliv čistě advokátních) v registru advokátní komory.

Česká advokátní komora na mezinárodní i národní úrovni aktivně chrání principy právního státu, výkonu advokátní profese a nezávislost advokátní profese a advokátů a jednoznačně tedy na výše uvedeném jednání vystoupila na podporu Portugalské advokátní komory. „Nejedná se pouze o vnitrostátní portugalskou záležitost, v sázce je opravdu hodně. Jednak se může jednat o nebezpečný populistický precedent v celé Evropě, který nereflektuje, že jedině přísné profesní i etické standardy advokátů a odpovědnost za nevhodné jednání může zajistit odpovídající úroveň právních služeb. Zároveň ohrožení nezávislosti advokátní komory je přímým ohrožením zájmů občanů, výkonu spravedlnosti, ale rovněž důvěry mezi jednotlivými evropskými státy ve fungující systém, který se v oblasti spravedlnosti nutně zakládá na rovnosti zbraní“ uvedl předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Na základě usnesení přijatého CCBE byl dne 12. července odeslán dopis portugalskému prezidentovi a předsedovi vlády (viz ZDE). Obsah dopisu navazuje na předchozí iniciativu prezidenta CCBE Panagiotise Perakise z 19. června tohoto roku a vyzývá adresáty k tomu, aby upustili od projednávání návrhu zákona na změnu Statutu Portugalské advokátní komory, který podstatným způsobem ohrožuje přístup ke spravedlnosti v Portugalsku a rovněž celou advokátní profesi a záruky kvality poskytovaných právních služeb. Advokátní komory vyzývají adresáty k vypracování řádné a nezávislé studie proveditelnosti ohledně navrhovaných změn v oblasti právních služeb v Portugalsku a zapojení všech relevantních aktérů do přípravy případných reforem.

CCBE je znepokojena tím, že současná legislativní reforma a navrhované změny stanov advokátní komory – které budou mít přímý dopad na občany – jsou přijímány bez dostatečného zohlednění úlohy advokátů při výkonu spravedlnosti, což je tato úloha v každé demokratické společnosti nezbytná. Dle dostupných informací by nový zákon zavedl významné změny ve způsobu poskytování právních služeb, které by měly negativní dopad na občany. Je důležité si uvědomit, že registrovaní advokáti jsou vázáni přísnými profesními a etickými pravidly, včetně dodržování profesního tajemství ve vztahu s klientem. Kromě toho musí mít registrovaní advokáti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. Tyto požadavky poskytují jejich klientům důležité záruky. Zamýšlená reforma by umožnila nekvalifikovaným právníkům, a dokonce i lidem bez právnického vzdělání, aby vykonávali právní úkony, neposkytla by občanům nezbytné záruky vzdělání, profesních zkušeností a zajištění řádného výkonu spravedlnosti. Kromě toho řada navrhovaných opatření také přímo zasahuje do organizace advokátní komory a dohledu nad ní, což vyvolává zásadní otázky týkající se zachování její nezávislosti a principů právního státu.

President CCBE Panagiotis Perakis dne 18. července 2023 osobně odcestoval do Portugalska, o výsledku jednání Vás bude Advokátní deník informovat.

 

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: CCBE

Go to TOP