Tribunál k ochranné známce EU a rozlišovací způsobilosti

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 7. června 2023 rozsudek Tribunálu ve věci T-735/21 | Aprile a Commerciale Italiana v. EUIPO – DC Comics (Vyobrazení netopýra v oválném rámečku), podle něhož platí, že důkazy, týkající se loga Batmana, předložené Tribunálu, nepostačují k prokázání, že ochranná známka EU vyobrazující netopýra v oválném rámečku postrádala ke dni podání přihlášky k zápisu rozlišovací způsobilost. Právě tato rozlišovací způsobilost umožňuje podle EUIPO relevantní veřejnosti spojit si výrobky, na které se vztahuje ochranná známka, s nakladatelstvím DC Comics a odlišit je od výrobků jiných podniků.

 

Dne 1. dubna 1996 podalo DC Comics, nakladatelství komiksů o Batmanovi, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky EU pro následující obrazové označení:

 

 

Tato ochranná známka byla zapsána dne 2. února 1998.

V roce 2019 podala společnost Commerciale Italiana Srl u EUIPO návrh na prohlášení této ochranné známky za neplatnou. Návrh, který se týkal určitých tříd výrobků, jako např. oděvů a karnevalových výrobků, byl EUIPO zamítnut nejprve jeho zrušovacím oddělením a poté odvolacím senátem: EUIPO má totiž za to, že v důkazech, které mu byly předloženy, byla postava Batmana vždy spojována s jeho nakladatelstvím a nebylo prokázáno, že si spotřebitelé tuto ochrannou známku spojovali s jiným původem.

Společnost Commerciale Italiana a její jediný společník, p. Luigi Aprile, navrhují, aby Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí EUIPO. Zpochybňují zejména rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky a tvrdí, že tato ochranná známka je popisná, což jsou okolnosti, které brání zápisu ochranné známky a případně odůvodňují prohlášení její neplatnosti.

Tribunál svým rozsudkem ze dne 7. června 2023 žalobu zamítl.

 Tribunál měl za to, že rozhodnutí EUIPO je dostatečně odůvodněné, neboť společnosti Commerciale Italiana a L. Aprilemu umožňuje pochopit argumentaci odvolacího senátu, a to navzdory tomu, že odvolací senát odkázal na část argumentace zrušovacího oddělení.

Pokud jde o rozlišovací způsobilost ochranné známky, Tribunál připomněl, že rozlišovací způsobilost znamená, že tato ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tedy odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků. Kromě toho v rozsahu, v němž se v rámci řízení o prohlášení neplatnosti předpokládá, že zapsaná ochranná známka je platná, je na osobě, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, aby uplatnila konkrétní skutečnosti a důkazy zpochybňující její platnost. Pouhá okolnost, že si spotřebitelé spojují spornou ochrannou známu s fiktivní postavou, a sice Batmanem, neumožňuje podle Tribunálu sama o sobě vyloučit, že by tato ochranná známka mohla též označovat původ dotčených výrobků. Kromě toho měl odvolací senát za to, že postava Batmana byla vždy spojována s nakladatelstvím DC Comics a důkazy předložené společností Commerciale Italiana a L. Aprilem nepostačují k prokázání, že ke dni podání přihlášky k zápisu tomu tak nebylo nebo že k tomuto dni byla sporná ochranná známka spojována s jiným obchodním původem. EUIPO tedy správně dovodil, že sporná ochranná známka má rozlišovací způsobilost.

Pokud jde v poslední řadě o údajně popisný charakter ochranné známky, Tribunál odmítl argument uplatněný společností Commerciale Italiana a L. Aprilem, že ochranná známka popisuje některou z vlastností výrobků, z důvodu, že postava Batmana nemůže být vyobrazena bez této ochranné známky. Podle Tribunálu společnost Commerciale Italiana a L. Aprile dostatečně nevysvětlili důvod, proč by sporná ochranná známka mohla popisovat vlastnosti postavy Batmana, a a fortiori vlastnosti dotčených výrobků.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Obrazový záznam z vyhlášení rozsudku je dostupný na Europe by Satellite.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: curia.europa.eu

Go to TOP