Jitka Wolfová, Martin Štika: Soudní exekuce

Wolters Kluwer ČR, Praha 2023, 2., aktualizované vydání, 396 stran, 799 Kč.

Opětovné vydání knihy Soudní exekuce nakladatelstvím Wolters Kluwer vyžaduje především překotný vývoj právní úpravy na úseku nuceného výkonu práva přiznaného státní mocí, která doznala za posledních několik let mnoha změn. Od přelomu tisíciletí, kdy byla tato nepopulární činnost vyjmuta z valné části z přímé exekutivy státu a svěřena do působnosti pověřených soudních exekutorů jako svobodných právnických povolání, působících ve svých exekutorských úřadech na podnikatelských principech, je úprava exekuce cílem častých populistických iniciativ různých politických exponentů. Tyto snahy doznávají mnohdy sluchu naší legislativy, což způsobuje bohužel i to, že šest let stará právní publikace se stává již zastaralou.

Autoři, JUDr. Ing Martin Štika a JUDr. Jitka Wolfová, zhmotnili své praktické zkušenosti i teoretické poznatky do uceleného textu, který není jen deskripcí stávající právní úpravy, ale i souhrnem praktických informací a současně i její často kritickou analýzou. Ke čtivosti práce přispívají i pasáže obsahující exkurz do historie právní úpravy exekuce v našich zemích nebo informace o mezinárodní organizovanosti exekutorského povolání.

Dělení textu do částí na sebe navazujících je logické, recentní právní úprava je nejprve analýzou postavení exekutora, následuje vlastní úprava exekučního řízení. Kapitoly zabývající se pojmem a vykonatelností exekučního titulu, subjekty řízení, včetně převodu a přechodu práva, a dalším průběhem řízení v podstatě sledují systematiku exekučního řádu.

Zmínit se je třeba o kapitole věnující se nákladům exekučního řízení, které jsou aktuálně nejpalčivějším tématem diskusí právnické i laické veřejnosti, nebo o části pojednávající o exekuci srážkami ze mzdy, která může být pomůckou pro zaměstnavatele při aplikaci exekučního práva v pracovním poměru dlužníka.

Za velmi hodnotné lze považovat zpracování problematiky souběhu insolvenčního a exekučního práva v části šesté. Autoři přinášejí praktický vhled do povinností exekutora a nabízejí aktuální a srozumitelný výklad poměrně košaté úpravy. Výklad je proveden stručným způsobem, který však není na úkor kvality a úplnosti řešení nabízejících se problémů. Přestože by se některým puristům komentářové literatury mohlo jevit, že zmíněné pasáže pojednávající o historii či organizační problematice exekuční činnosti jsou nadbytečné, lze se jenom těšit, že pedagogickou hodnotu jejich publikace zvýší v případném dalším vydání i pasáže věnující se komparaci jednotlivých metod regulace exekuce v jiných kulturně právních oblastech.

 

prof. JUDr. PŘEMYSL RABAN, CSc., vedoucí Katedry obchodního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Go to TOP