ÚS k výši náhrady za odnětí vlastnického práva stěžovatelů po rozhodnutí ESLP

Ústavní soud zveřejnil dne 13. dubna 2023 rozsudek sp. zn. Pl. ÚS 20/22, podle kterého platí, že dodatkový protokol k Úmluvě nezaručuje právo na plnou náhradu vyvlastněného majetku za všech okolností musí však vždy existovat postup, který zajistí celkové posouzení důsledků vyvlastnění, a to včetně přiznání výše náhrady v přiměřeném poměru k hodnotě vyvlastňovaného majetku. Jen tak dojde k naplnění požadavku nastolení spravedlivé rovnováhy v souladu s právem jednotlivce na pokojné užívání majetku. ÚS v souladu s tím zrušil rozhodnutí obecných soudů týkající se výše finanční náhrady za vyvlastnění zemědělských pozemků, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na pokojné užívání majetku a na přiměřenou náhradu za nucené odnětí vlastnického práva.

 

Ústavní soud rozhodoval v obnoveném řízení o ústavní stížnosti po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Předmětem sporu před obecnými soudy byla výše finanční náhrady za vyvlastnění zemědělských pozemků stěžovatelů, stanovená správními orgány podle tehdy platné právní úpravy z roku 2005. K samotnému vyvlastnění došlo za účelem výstavby rychlostní komunikace R55. Stěžovatelé namítali, že v době rozhodování obecných soudů byla již účinná nová právní úprava, umožňující přiznat jako náhradu obvyklou (tržní) cenu pozemku. Stěžovatelé se proto domáhali nahrazení rozhodnutí správních orgánů soudním rozhodnutím a určení spravedlivé (přiměřené) náhrady za vyvlastnění svých pozemků ve výši 5 991 760 Kč s příslušenstvím. Namísto toho obecné soudy potvrdily rozhodnutí správních orgánů o přiznání náhrady ve výši tzv. úřední ceny, tj. 778 150 Kč (50 Kč/m2).

Ústavní stížnost stěžovatelů proti rozhodnutím obecných soudů v minulosti Ústavní soud odmítl jako zjevně neopodstatněnou. ESLP ovšem následně dospěl k závěru, že postupem vnitrostátních orgánů byl porušen čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, protože navrhovatelům byla za vyvlastněné pozemky vyplacena náhrada podle cenových předpisů (úřední cena), aniž by vnitrostátní orgány posoudily její přiměřenost ve vztahu k tržní hodnotě pozemků. Stěžovatelé se proto v obnoveném řízení (na podkladě rozsudku ESLP) domáhali zrušení předešlých rozhodnutí.

Ústavní soud rozhodl, že ústavní stížnost je důvodná, a zrušil rozhodnutí obecných soudů, protože jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na pokojné užívání majetku a právo na přiměřenou náhradu za nucené odnětí vlastnického práva. Na obecných soudech nyní bude, aby podle rozhodnutí Ústavního soudu i ESLP znovu zvážily, jakou finanční náhradu za vyvlastněné pozemky stěžovatelů lze označit za přiměřenou a rozumnou ve vztahu k ceně tržní.

Dodatkový protokol k Úmluvě nezaručuje právo na plnou náhradu vyvlastněného majetku za všech okolností. Musí však vždy existovat postup, který zajistí celkové posouzení důsledků vyvlastnění, a to včetně přiznání výše náhrady v přiměřeném poměru k hodnotě vyvlastňovaného majetku. Jen tak dojde k naplnění požadavku nastolení spravedlivé rovnováhy v souladu s právem jednotlivce na pokojné užívání majetku. Zkostnatělý systém určování náhrad, který nebere v úvahu jiné faktory než úředně stanovené ceny, vytváří riziko narušení vyžadované spravedlivé rovnováhy.

Vyvlastnění pozemků stěžovatelů se uskutečnilo před datem 1. 7. 2006, od kterého je v právním řádu zakotveno pravidlo, že se jako náhrada vyvlastněnému vyplácí cena v místě a čase obvyklá (tržní). Z mezinárodních závazků i judikatury ESLP a Ústavního soudu, která tyto závazky vykládá, vyplývá, že není v souladu s Úmluvou aplikovat dříve platné přísné právní předpisy bez zohlednění toho, zda je jimi stanovená (úřední) cena v rozumném poměru k aktuální ekonomické realitě.

Ústavní soud proto shrnul, že pokud účastníci řízení nenaleznou před obecnými soudy shodu v rámci mimosoudního ukončení této letité kauzy, obecné soudy budou muset nalézt spravedlivou rovnováhu mezi veřejným zájmem na užívání vyvlastněných pozemků a ochranou práva stěžovatelů na pokojné užívání majetku. Výši náhrady za odnětí tohoto práva již nesmí určit v kontextu doby minulé (kdy bylo o vyvlastnění rozhodnuto správními orgány), ale k aktuálnímu okamžiku, v němž budou obecné soudy rozhodovat.

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Jaromír Jirsa) zrušilo rozsudky Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 691/2010-103 ze dne 9. 11. 2011, Vrchního soudu v Praze č. j. 11 Cmo 41/2009-76 ze dne 3. 9. 2009 a Městského soudu v Praze č. j. 66 C 17/2008-59 ze dne 3. 11. 2008. Rozhodnutími bylo porušeno právo stěžovatelů na pokojné užívání majetku a na přiměřenou náhradu za nucené odnětí vlastnického práva.

Text nálezu pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 20/22 je dostupný ZDE.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Go to TOP