Na každý březnový týden ČAK připravila nejméně jeden zajímavý seminář

Měsíc březen bude doslova nabitý vzdělávacími akcemi, které pro advokátky/advokáty a koncipientky/koncipienty zorganizovala

Měsíc březen bude doslova nabitý vzdělávacími akcemi, které pro advokátky/advokáty a koncipientky/koncipienty zorganizovala Česká advokátní komora. Jen pro představu – první v dlouhé řadě je hned 1. března brněnský seminář Dohoda o vině a trestu v USA, připravený ve spolupráci s NSZ a Velvyslanectvím USA, den na to hostí Praha seminář Předkupní právo k pozemkům a stavbám a v Brně se bude hovořit o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu. Poslední březnovou akcí pak bude workshop Rétorika pro právníky, který proběhne ve Školicím a vzdělávacím centru ČAK v pražské „Myslíkovce“.

 

Prezenční seminář

Dohoda o vině a trestu v USA
(seminář je pořádán ve spolupráci s Nejvyšším státním zastupitelstvím a Velvyslanectvím USA)

Termín: středa 1. března 2023 od 14:00 do 16:30 hodin

Místo konání: přednášková místnost Pobočky ČAK v Brně, Kleinův palác, nám. Svobody 84/15, IV. nadzemní podlaží

Seminář povedou:

Anden Chow, Assistant US Attorney South District of NY (federal prosecutor)

Paul Gregory Byron, Federal Judge, Florida

Gjon Juncaj, federal prosecutor, anti-corruption legal advisor

Peter J. Ainsworth, Senior Anti-Corruption Counsel, OPDAT, DOJ and former federal prosecutor

Tematicky je seminář zaměřen na tyto oblasti:

 • Dohoda o vině a trestu v trestním řízení v USA (právnické osoby i fyzické osoby)
 • Komunikace mezi prokurátory a obhajobou v oblasti DVT
 • Kritéria pro uložení trestu v rámci DVT
 • Sentencing guidelines – prezentace
 • Dohoda o vině a trestu v případech právnických osob, získávání důkazů (včetně vnitřního vyšetřování), stanovení přiměřeného trestu (včetně představení kritérií)
 • Právnické osoby – monitoring, způsob stanovení výše peněžitého trestu
 • Hlavní účel trestního stíhání právnických osob v USA

Simultánní tlumočení z AJ do ČJ a naopak je zajištěno.

Cena semináře: zdarma

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2023 – po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity přednáškové místnosti bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Nepřehlédněte: Volná místa ještě zbývají na únorovém pražském semináři k dohodám o vině a trestu v USA, neváhejte a přihlaste se!

Odpolední seminář
DOHODA O VINĚ A TRESTU V USA

Termín semináře: úterý 28. února 2023 od 14:00 do 16:30 hodin

Místo konání: Justiční areál Na Míčánkách, 28. pluku 29B, 100 00 Praha 10 – Vršovice (dražební sál)

Seminář povedou:

Anden Chow, Assistant US Attorney South District of NY (federal prosecutor)

Paul Gregory Byron, Federal Judge, Florida

Gjon Juncaj, federal prosecutor, anti-corruption legal advisor

Peter J. Ainsworth, Senior Anti-Corruption Counsel, OPDAT, DOJ and former federal prosecutor

Tematicky je seminář zaměřen na tyto oblasti:

 • Dohoda o vině a trestu v trestním řízení v USA (právnické osoby i fyzické osoby)
 • Komunikace mezi prokurátory a obhajobou v oblasti DVT
 • Kritéria pro uložení trestu v rámci DVT
 • Sentencing guidelines – prezentace
 • Dohoda o vině a trestu v případech právnických osob, získávání důkazů (včetně vnitřního vyšetřování), stanovení přiměřeného trestu (včetně představení kritérií)
 • Právnické osoby – monitoring, způsob stanovení výše peněžitého trestu
 • Hlavní účel trestního stíhání právnických osob v USA

Simultánní tlumočení z AJ do ČJ a naopak je zajištěno.

Cena semináře: ZDARMA

Uzávěrka přihlášek: 27. února 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 273193251. V případě překročení kapacity přednáškové místnosti bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Prezenční seminář

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku a materiální publicita a nabývání od neoprávněného v aktuální rozhodovací praxi nejvyššího soudu ČR

Termín: čtvrtek 2. března 2023 od 9:00 do 16:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2  Nové Město, Myslíkova 258/8 (kinosál v přízemí)

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Program semináře

Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení občanského zákoníku • význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám • pojetí stavby v občanskoprávním smyslu • východiska předkupního práva • jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva (hmotněprávní a procesní souvislosti)

Materiální publicita a nabývání od neoprávněného • podstata institutu a jeho význam • dosah materiální publicity – předpoklady jejího uplatnění • materiální publicita a superficiální zásada • materiální publicita a společné jmění manželů • materiální publicita a rodinná domácnost • tzv. investigativní aktivita nabyvatele

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 23. února 2023, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční/online seminář

Povinnosti advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu

Termín: čtvrtek 2. března 2023 od 13:00 do 15:00 hodin

Seminář povede: JUDr. Irena Schejbalová, advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně, místopředsedkyně Kontrolní rady ČAK

Forma semináře: kombinovaná (hybridní) – buď:

* prezenčně v přednáškové místnosti Pobočky ČAK v Brně, v Kleinově paláci, nám. Svobody 84/15

* online prostřednictvím aplikace Cisco webex

Pro přihlášení na prezenční formu semináře je třeba vyplnit a zaslat přihlášku ZDE.

Pro online účast postačuje provést registraci přes odkaz
https://cak.webex.com/cak-cs/onstage/g.php?MTID=e38d4d13664ecb4c7bd3c3fe07e9c5caa

Cena semináře: zdarma

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 2. března 2023 do 12:00 hodin, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře).

 

Online kurz

Pololetní kurz právnické angličtiny pro pokročilé březen – červen 2023

Lektorka: Mgr. et Mgr. Vladimíra KVASNIČKOVÁ, právnička a učitelka, odborná asistentka na Katedře jazyků PF UK

Forma kurzu: ONLINE – na platformě ZOOM

Rozsah výuky: 13 lekcí, 1x 90 minut týdně

Termíny lekcí (vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 hodin): 6. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 17. 4., 24. 4., 15. 5., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.

Kurz je primárně zaměřen na závazkové právo, ale dotkneme se i práva majetkového a v jedné lekci práva azylového. V první části kurzu se budeme věnovat smluvnímu právu obecně, navážeme vybranými smluvními typy a připomeneme si i základy občanského práva procesního a mimosoudního řešení sporů. Důraz je kladen na pojmosloví, komunikaci a práci s autentickými materiály.

Předpokladem účasti v kurzu je minimální jazyková úroveň B1 (intermediate/středně pokročilá), ideálně však B2 (upper-intermediate/pokročilá)

Cena kurzu (semináře): 4 500 Kč včetně DPH v zákonné výši, 3 600 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 2. března 2023 (po tomto datu nás kontaktujte telefonicky)

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční seminář

Společné jmění manželů 2

 Termín: úterý 7. března 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

 Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: Mgr. Michal Králík, Ph.D., předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Program semináře:

 • Procesní otázky spojené s vypořádáním společného jmění manželů (vysvětlení dosavadního přístupu soudní praxe a uvažované nové soudní praxe, důkazní břemena ve sporech týkajících se společného jmění manželů – dosavadní přístup, nejnovější judikatura Nejvyššího soudu ve vazbě i na katastru nemovitostí a princip domněnky správnosti zápisu, tzv. smísení peněz na účtu, pravidlo tří let, náležitosti žaloby o vypořádání společného jmění manželů)
 • Aktuální rozhodovací praxe k aktivům společného jmění manželů (nabytí závazkovým právním vztahem jedním z manželů neodsouhlaseným druhým manželem, tzv. dávka Kindergeld, problematika zisku z výlučného majetku jako součásti společného jmění manželů)
 • Zánik manželství rozvodem a právo na bydlení (judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu k novému institutu práva na bydlení podle § 768 ObčZ)
 • Vnosy (investice) a společné jmění (koncepční vymezení, způsob „výpočtu“ vnosů, základní otázky spojené s tzv. valorizací a redukcí vnosů)

V případě, že bude dostatek času

 • Hmotněprávní způsoby vypořádání (rozhodovací praxe Nejvyššího a Ústavního soudu k otázkám způsobů vypořádání, pravidlům vypořádání a principům tzv. solventnosti)

Cena semináře: 1 050 Kč včetně DPH v zákonné výši, 870 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 3. března 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční seminář

Aktuální otázky pracovního práva z pohledu praxe advokáta se zaměřením na legislativní novinky

Termín: úterý 14. března 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: JUDr. Martin Mikyska, advokát, soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání

Anotace semináře:

Seminář je zaměřen na vybrané aktuální otázky pracovního práva, se kterými se advokát nejčastěji setkává při aplikaci právních předpisů pracovního práva, při poradenské činnosti jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance, v mimosoudní i soudní agendě.

Program semináře:

 • jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a nároků vyplývajících z neplatného rozvázání pracovního poměru (organizační důvody, zdravotní důvody, porušení pracovněprávních povinností zaměstnance),
 • odstupné
 • mzdové a platové spory včetně problematiky průměrného (pravděpodobného) výdělku zaměstnance
 • náhrada škody způsobená zaměstnancem zaměstnavateli a její náhrada,
 • odškodňování újmy na zdraví zaměstnance
 • konkurenční doložky a odpovědnost za jejich porušení.

Seminář je určen pro advokáty i advokátní koncipienty bez ohledu na jejich stupeň dosavadních znalostí a zkušeností s pracovním právem.

Cena semináře: 1 050 Kč včetně DPH v zákonné výši, 870 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční seminář

Zastupování zvlášť zranitelných obětí a jeho specifika

Termín: čtvrtek 23. března 2023, od 9:00 do 12:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektorka: JUDr. Lucie Hrdá, advokátka se specializací na trestní právo, domácí násilí, stalking a rodinné právo

Anotace semináře: v rámci tohoto semináře se budeme věnovat zejména zákonu o obětech trestných činů, ale také probereme specifika přístupu ke zvlášť zranitelným obětem.

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 16. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce)

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční seminář

Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek po novele zákona č. 163/2020 sb.

Termín: čtvrtek 23. března 2023 od 09:00 do 16:00 hodin

Místo konání: přednáškový sál Veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39
Upozornění: v areálu VOP není možno parkování vozidel účastníků semináře!

Seminář povede: JUDr. Pavlína Brzobohatá, předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Program semináře:

Bytové spoluvlastnictví

 • základní úprava
  • prohlášení
  • náležitosti
  • změny prohlášení
  • vady prohlášení
 • příspěvky na správu domu a pozemku
 • přechod dluhů při převodu jednotky
 • předkupní právo k jednotkám ve spoluvlastnictví (např. garážová stání apod.) od 1. 7. 2020
 • práva a povinnosti vlastníků jednotek
 • následky neplnění povinností vlastníků jednotek

 Správa domu a pozemku – po novele zákona č. 163/2020 Sb.

 • před vznikem SVJ
  • postavení vlastníků jednotek
  • odpovědnost za dluhy
  • rozhodování
 • vznik SVJ
  • okamžik vzniku
  • právní osobnost, práva a povinnosti, odpovědnost za dluhy, legitimace
  • shromáždění, kompetence, rozhodování
  • přezkum rozhodnutí shromáždění soudem
  • zrušení SVJ

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně novely provedené zákonem č. 163/2020 Sb. (účinnost od 1. 7. 2020), a to v části upravující bytové spoluvlastnictví se zaměřením na správu domu a pozemku vlastníků jednotek. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází z judikatury Nejvyššího soudu.

Cena semináře: 1 050 Kč včetně DPH v zákonné výši, 870 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 21. března 2023, po tomto termínu sledujte webové stránky nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 513 030 115. V případě překročení kapacity sálu bude rozhodující pořadí přihlášek.

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Prezenční workshop

Rétorika pro právníky: praktický workshop

Termín: čtvrtek 30. března 2023, od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: Školicí a vzdělávací centrum ČAK, Praha 2 Nové Město, Myslíkova 258/8

Lektorka: Mgr. Monika Hanych, Ph.D. LL.M., právnička Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP, lektorka mediálního práva a právní rétoriky

Anotace: Jednáte často s klienty, hájíte jejich práva v  jednací  síni, prezentujete   výsledky  kanceláře mezi kolegy, přednášíte pro odborníky? A zároveň u toho cítíte trému, nejste se svým ústním projevem spokojeni, zkrátka „něco nehraje“? Pak právě pro Vás je tento rétorický workshop – praktický nácvik dovednosti, kterou ve  své praxi můžete využít každý den.

Na semináři si vyzkoušíme:

– jak se připravit na ústní vystoupení,

– jak pracovat s trémou,

– další tipy a triky pro ústní projev.

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů.

Uzávěrka přihlášek: 23. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlášku naleznete ZDE.

 

Více informací o akcích pořádaných v Praze získáte u paní Marie Knížové, tel. 273 193 251, Odbor výchovy a vzdělávání ČAK, o akcích pořádaných v Brně u Mgr. Lenky Danilišin, tel. 513 030 115.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK a pobočka ČAK Brno
Foto: canva.com

Go to TOP