EK aktualizovala často kladené otázky ohledně sankcí proti Rusku

Aktualizovaný seznam nejčastějších otázek a odpovědí ohledně nařízení Rady 833/2014 a 269/2014 – omezujících opatření zavedených v návaznosti na Ruskou agresi – zveřejnila Evropská komise 1. února. Celý dokument má 346 stran a oddíl nejčastějších otázek ve vztahu k omezujícím opatřením v oblasti poskytování služeb je obsažen na stranách 300 až 317, včetně dotazů ohledně zákazu poskytování právních služeb. Na omezení poskytování právního poradenství směřovala v loňském roce řada dotazů od advokátů, relevantní výběr otázek a odpovědí přinášíme níže.

 

Relevantní FAQ – zákaz poskytování právního poradenství ruským klientů

 

11. Na které činnosti se vztahuje zákaz poskytování „právních poradenských služeb“ podle čl. 5n odst. 2 nařízení Rady (EU) 833/2014? Je zákazem dotčeno zaručené právo na obhajobu?

Sankce v oblasti „právních poradenských služeb“ byly koncipovány tak, aby se zachovalo právo na přístup ke spravedlnosti a právo na obhajobu. Mezi „právní poradenské služby“ se řadí: Poskytování právního poradenství zákazníkům v nesporných záležitostech, včetně obchodních transakcí, zahrnujících uplatňování nebo výklad práva, účast s klienty nebo jejich jménem na obchodních transakcích, jednáních a jiných jednáních se třetími stranami a příprava, provádění a ověřování právních dokumentů.

Článek 5n nařízení Rady (EU) 833/2014 výslovně vylučuje ze zákazu poskytování ty služby, které jsou nezbytně nutné: pro ukončení do 8. ledna 2023 smluv, které jsou v rozporu s tímto článkem a které byly uzavřeny před 7. říjnem 2022, nebo doplňkových smluv, které jsou pro plnění těchto smluv nezbytné; pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu; nebo k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je toto poskytování služeb v souladu s cíli tohoto nařízení a nařízení Rady (EU) 269/2014. (Poslední aktualizace: 24. října 2022)

 

12. Jak je třeba vykládat spojení „subjekty nebo orgány usazené v Rusku“? Zejména pak vztahují se omezení dle čl. 5n odst. 1, 2 a 2a na služby poskytované a) neruským pobočkám ruských subjektů; b) neruským spřízněným subjektům ruských společností / neruským přidruženým subjektům ruských společností / neruským společnostem náležejícím do stejné obchodní skupiny jako ruské společnosti; c) neruským společnostem vlastněným osobami s bydlištěm nebo sídlem v Rusku?

Omezení podle čl. 5n odst. 1, 2 a 2a se vztahují na služby poskytované subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku. Zákaz se tedy vztahuje na služby poskytované neruským pobočkám ruských subjektů, které nemají právní subjektivitu, a tedy jsou považovány za usazené v Rusku. Nevztahuje se na služby poskytované společnostem založeným podle právního řádu jiného státu než Ruska, které nejsou usazeny v Rusku, i kdyby byly dceřinými subjekty ruských společností nebo byly vlastněny osobami s bydlištěm nebo sídlem v Rusku, pokud takové služby nejsou určeny ve prospěch mateřské společnosti usazené v Rusku. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

13. Vztahují se zákazy podle čl. 5n odst. 1, 2 a 2a nařízení Rady (EU) 833/2014 na služby poskytované v Rusku fyzickým osobám?

Nikoli, zákazy podle čl. 5n odst. 1, 2 a 2a nařízení Rady (EU) 833/2014 se týkají pouze služeb poskytovaných vládě Ruska a právnickým osobám, subjektům a orgánům usazeným v Rusku. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

14. Vztahuje se zákaz na fyzické osoby v EU, které poskytují služby podléhající omezením ruským subjektům?

Ano. Zákazy v čl. 5n odst. 1, 2 a 2a jsou obecně použitelné, a tedy se vztahují i na fyzické osoby. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

15. Týkají se zákazy podle článku 5n poskytování služeb osobám usazeným v EU, které jsou zároveň ruskými daňovými rezidenty?

Podle čl. 5n odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b) a odst. 2a písm. b) nařízení Rady (EU) 833/2014 je zakázáno poskytovat vymezené služby právnickým osobám, subjektům a orgánům usazeným v Rusku (včetně vlády Ruska). Zákaz tedy neplatí pro poskytování zmíněných služeb společnostem, jež v Rusku usazeny nejsou (včetně evropských dceřiných společností subjektů usazených v Rusku).

Pro účely použití zákazů obsažených v článku 5n není významné, zda je společnost usazená v EU (zároveň) daňovým rezidentem v Rusku. Článek 5n však zakazuje přímé i nepřímé poskytování vymezených služeb subjektům usazeným v Rusku. Proto je možné takové služby evropským dceřiným subjektům ruských společností poskytovat, pokud fakticky neslouží ve prospěch společností usazených v Rusku.

Naopak je zakázáno poskytovat vymezené služby evropským pobočkám ruských společností, protože nemají právní subjektivitu a považují se za subjekty usazené v Rusku. Je však třeba zajistit, aby pravidla popsaná výše nebyla využita coby prostředek k obcházení omezujících opatření EU. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

16. Použije se výjimka podle čl. 5n odst. 7 pouze, pokud ruský subjekt přijímající služby výhradně vlastní nebo ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VIII?

Nikoli, stačí, že je ruský subjekt alespoň zčásti vlastněn nebo ovládán právnickou osobou, subjektem nebo orgánem založeným nebo zřízeným podle práva některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VIII.

Výjimka podle čl. 5n odst. 7 se použije například tehdy, pokud ruskou společnost společně ovládají společnost z EU a jiná společnost, která není z EU ani z partnerské země uvedené v příloze VIII. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

17. Použije se výjimka podle čl. 5n odst. 7 nařízení č. 833/2014, pokud právnické osoby, subjekty nebo orgány usazené v Rusku nepřímo vlastní nebo výhradně či společně ovládá právnická osoba, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu, země EHP, Švýcarska nebo partnerské země?

Výjimka podle čl. 5n odst. 7 se použije, pokud jsou služby určeny pro výlučné užití subjektům usazeným v Rusku, které skutečně vlastní nebo ovládá subjekt z členské země EU, EHP, ze Švýcarska nebo z některé z partnerských zemí uvedených v seznamu (USA, Japonsko, Spojené království, Jižní Korea).

S ohledem na výše uvedené se výjimka použije, pokud je například ruský subjekt přijímající služby vlastněn subjektem (který není ani ruský, ani z EU, EHP, Švýcarska nebo partnerské země uvedené v příloze VIII), který dále skutečně vlastní nebo ovládá společnost z EU, EHP, Švýcarska nebo partnerské země uvedené v příloze VIII;

Výjimka se nepoužije, pokud je například ruský subjekt přijímající služby vlastněn nebo ovládán společností z EU, EHP, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VIII, který dále vlastní nebo ovládá ruská společnost nebo společnost z jiné jurisdikce (společnost mimo EU, EHP, Švýcarsko nebo partnerskou zemi uvedenou v příloze VIII).

Je však třeba zajistit, aby pravidla popsaná výše nebyla využita coby prostředek k obcházení omezujících opatření EU. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

18. Použije se výjimka podle čl. 5n odst. 7, pokud ruskou právnickou osobu vlastní či ovládá fyzická osoba, která je občanem některého členského státu, země, která je členem Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska nebo partnerské země uvedené na seznamu v příloze VIII?

Nikoli. Smyslem výjimky podle čl. 5n odst. 7 je její použití pouze na dceřiné subjekty společností z EU (nebo společností založených v EHP, Švýcarsku nebo partnerské zemi uvedené v příloze VIII). Nepoužije se na služby poskytované ruským společnostem vlastněným nebo ovládaným fyzickými osobami, včetně fyzických osob, které jsou z EU, EHP, Švýcarska nebo některé z partnerských zemí uvedených v příloze VIII. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

19. Omezují zákazy podle článku 5n možnost poskytovat příslušné služby ruským subjektům ovládaným zahraničními společnostmi, které nejsou z EU, EHP, Švýcarska nebo některé z partnerských zemí uvedených v příloze VIII?

Ano. Výjimka podle čl. 5n odst. 7 se použije pouze na subjekty vlastněné nebo ovládané společnostmi z EU, společnostmi založenými v EU, EHP, Švýcarsku nebo některé z partnerských zemí uvedených v článku VIII. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

20. Kdy jsou právní poradenské služby pro účely čl. 5n odst. 2 nařízení Rady (EU) 833/2014 poskytovány nepřímo?

K nepřímému poskytování právních poradenských služeb dochází, pokud z nich má prospěch (rovněž) jiný subjekt než příjemce služeb. Taková situace může nastat, pokud např. dceřiný subjekt v EU obdrží právní konzultaci, z níž nepřímo plyne prospěch ruské mateřské společnosti. Ačkoli je nutné posuzovat každý případ zvlášť, u některých typů právních služeb je prospěch plynoucí (rovněž) pro mateřskou společnost pravděpodobnější než u jiných: právní poradenství v lokální záležitosti, např. pronájmu vozidel pro využití místními zaměstnanci v členském státě EU, bude s menší pravděpodobností vyhodnocen jako nepřímé poskytnutí zakázaných právních poradenských služeb, neboť z něj plyne prospěch převážně dceřinému subjektu v EU. Naopak právní konzultace k založení nové celosvětové korporátní struktury by takový nepřímý prospěch zřejmě znamenaly. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

21. Spadají do zákazu podle čl. 5n odst. 2 nařízení Rady (EU) 833/2014 notářské služby? Použije se zákaz rovněž v případech, kde jsou notáři státem pověřenými úředními osobami a vykonávají při svých úkonech jménem nebo ve prospěch účastníků veřejnou moc? Je výkon veřejné moci ze strany notářů součástí zákazu „právních poradenských služeb“ ve smyslu nařízení Rady?

Ano, zákaz podle čl. 5n odst. 2 nařízení Rady 833/2014 se vztahuje i na notářské služby, pokud jsou poskytovány subjektu usazenému v Rusku nebo vládě Ruska a nedopadá na ně žádná z použitelných výjimek uvedených v článku 5n.

Postavení poskytovatele služeb zde není rozhodující, je zakázáno pouze poskytování určitého typu služeb. Skutečnost, že zákon ukládá, nebo i jen připouští využití určité služby neznamená, že by poskytování této služby bylo nějak vyňato ze zákazu stanoveného v čl. 5n odst. 2 nařízení Rady (EU) 833/2014. Zákaz se použije např. na ověřování smluv a jiných prohlášení směřujících k realizaci právních transakcí, jakož i ověřování podpisů a sepisování listin osvědčujících skutkový stav (tyto činnosti by spadaly pod pojem „přípravy, provádění a ověřování právních dokumentů“, viz bod 19 odůvodnění nařízení Rady 1904/2022). (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

22. Použije se výjimka platná pro soudní a správní řízení podle čl. 5n odst. 6 rovněž na ověřování notářem?

Podle čl. 5n odst. 6 jsou ze zákazu vyňaty pouze takové právní poradenské služby, které jsou zcela nezbytné pro zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v EU nebo které jsou potřebné pro uznání a výkon rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v EU. Pokud jsou za daných okolností služby notářského ověření nezbytně nutné a splňují dané podmínky, jsou ze zákazu vyňaty. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

23. Spadají do zákazu podle čl. 5n odst. 2 nařízení Rady 833/2014 právní služby poskytované pro bono?

Pro právní poradenské služby pro bono nejsou stanoveny žádné zvláštní výjimky ani odchylky. Obecně je tedy zakázáno takové služby vládě Ruska a jakékoli právnické osobě, subjektu nebo orgánu, jež jsou usazeny v Rusku, poskytovat. Stejně jako u honorovaných služeb však platí, že služby pro bono nejsou zakázány, pokud do zákazu nespadají nebo pro ně platí obecné výjimky udělené podle článku 5n (např. jsou poskytovány fyzické osobě, vztahují se na ně výjimky v odstavcích 5 a 6 aj.). Tyto služby mohou být dovolené také v případě, že se na ně použije některá z odchylek uvedených v článku 5n (například je-li jejich použití nezbytné pro humanitární účely nebo pro činnosti občanské společnosti, které přímo podporují demokracii, lidská práva nebo právní stát v Rusku). (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

24. Jsou advokátní kanceláře a advokáti podléhající jurisdikci EU oprávněni zastupovat vládu Ruska nebo právnické osoby usazené v Rusku v soudních, rozhodčích nebo správních řízeních mimo EU?

Výjimka podle čl. 5n odst. 6 se použije pouze na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, případně k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě.

Poskytování právních poradenských služeb však může být přesto dovolené (dokonce i mimo EU), pokud na něj dopadá čl. 5n odst. 5, tj. pokud jsou služby nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

25. Týká se zákaz rovněž právních poradenských služeb podle ruského práva (nebo jiných právních řádů mimo EU) poskytovaných ruským zastoupením právnické osoby z EU?

Zákaz poskytování právních poradenských služeb se použije bez ohledu na typ právního řádu (evropské právo, ruské právo nebo jiné), v jehož mezích jsou poskytovány. Zastoupení právnických osob z EU jsou povinny omezující opatření EU dodržovat, a proto pro ně platí zákaz poskytovat služby podléhající omezením vládě Ruska nebo společnostem v Rusku (ledaže se použije některá z výjimek nebo odchylek v článku 5n). (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

26. Je zakázáno poskytovat ruským subjektům a vládě Ruska poradenství v oblasti dodržování sankcí?

Pro ruské společnosti obecně povinnost dodržovat sankce EU neplatí, ty se zpravidla vztahují pouze na společnosti v EU a společnosti vykonávající v EU podnikatelskou činnost. V zásadě by tedy ruské společnosti ani neměly právní poradenství z oblasti sankcí EU potřebovat. Tím, kdo žádá vnitrostátní orgány členských států EU o příslušná povolení na základě odchylek vyplývajících z právních předpisů EU o sankcích, jsou obvykle společnosti z EU (nikoli jejich ruské protějšky). Poskytovat služby neruským subjektům (tj. subjektům neusazeným v Rusku) není zakázáno, i když se jedná o dceřiné společnosti subjektů usazených v Rusku. Je ale například zakázáno poskytovat služby subjektům v EU nebo jiným neruským subjektům, které jsou dceřinými společnostmi subjektů usazených v Rusku, pokud by z takových služeb měly fakticky prospěch mateřské společnosti usazené v Rusku. Omezující opatření EU neobsahují pro poskytování poradenství v oblasti dodržování sankcí žádnou zvláštní výjimku.

Zákaz podle článku 5n se však nepoužije mj. na poskytování služeb, které jsou nezbytně nutné pro výkon práva na obhajobu v soudním řízení a práva na účinnou právní ochranu (odstavec 5); a služeb, které jsou nezbytně nutné k zajištění přístupu k soudnímu, správnímu nebo rozhodčímu řízení v členském státě, jakož i k uznání nebo vymáhání rozsudku nebo rozhodčího nálezu vydaného v členském státě, pokud je toto poskytování služeb v souladu s cíli tohoto nařízení a nařízení (EU) 269/2014 (odstavec 6). Jak je vysvětleno v bodě 19 odůvodnění nařízení Rady (EU) 2022/1904, zákaz poskytování právních služeb se nepoužije na zastupování, poradenství, přípravu a ověřování dokumentů v souvislosti se službami právního zastupování.

S ohledem na výše uvedené nemůže být poskytování poradenství v oblasti dodržování sankcí zakázáno, spadá-li do jedné nebo více výjimek výslovně povolených výše uvedenými ustanoveními. V každém případě musí poskytovatelé právních služeb věnovat patřičnou pozornost zejména tomu, aby jejich služby poskytované ruským subjektům nezahrnovaly právní poradenství, jež by mohlo být považováno za vyhýbání se sankcím EU ze strany těchto subjektů a/nebo obcházení těchto sankcí evropskými společnostmi. (Poslední aktualizace: 21. prosince 2022)

 

Zdroj: EK
Foto: canva.com

Go to TOP