Soudní dvůr EU k úhradě poplatků v případě předčasně splacení úvěru

Soudní dvůr EU zveřejnil dne 9. února 2023 rozsudek ve věci C-555/21 | UniCredit Bank Austria, podle něhož platí, že právo spotřebitele na snížení celkových nákladů úvěru v případě jeho předčasného splacení se netýká poplatků, které jsou nezávislé na době platnosti smlouvy. Spotřebitel tedy může požadovat toliko snížení úroků a poplatků, které jsou závislé na době splatnosti úvěru.

 

Verein für Konsumenteninformation (VKI), sdružení, jehož cílem je ochrana zájmů spotřebitelů, zpochybňuje před rakouskými soudy standardní ujednání týkající se předčasného splacení úvěru spotřebitelem používané společností UniCredit Bank Austria ve smlouvách o hypotečním úvěru. Toto ujednání stanoví, že v případě takového předčasného splacení se úroky, jakož i poplatky, které jsou závislé na době splatnosti úvěru, poměrně snižují, zatímco „poplatky za zpracování, nezávislé na době splatnosti úvěru, se nevracejí, a to ani v poměrné výši“.

VKI má za to, že poplatky nezávislé na době splatnosti úvěru musí být rovněž poměrně sníženy. V tomto ohledu uplatňuje směrnici 2014/17 o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení. Ta členským státům ukládá, aby zajistily, aby měl spotřebitel právo zcela nebo zčásti splnit své závazky ze smlouvy o úvěru před jejím vypršením. A stanoví, že v takovém případě má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů úvěru, jež sestávají z úroků a poplatků za zbývající dobu trvání smlouvy.

Rakouský Nejvyšší soud položil v tomto ohledu dotaz Soudnímu dvoru. Přál si vědět, zda směrnice 2014/17 brání vnitrostátní právní úpravě, jež stanoví, že právo spotřebitele na snížení celkových nákladů úvěru v případě jeho předčasného splacení se týká pouze úroků a poplatků, které jsou závislé na době splatnosti úvěru.

Soudní dvůr na tuto otázku odpovídá, že směrnice 2011/83 takové právní úpravě nebrání.

Podle Soudního dvora je totiž cílem dotčeného snížení přizpůsobit úvěrovou smlouvu okolnostem předčasného splacení. Toto právo se tedy nevztahuje na poplatky, které je spotřebitel bez ohledu na dobu trvání smlouvy povinen zaplatit věřiteli nebo třetím osobám za plnění, která v okamžiku předčasného splacení již byla v plném rozsahu poskytnuta.

Nicméně za účelem ochrany spotřebitelů před zneužitími přísluší vnitrostátním soudům dbát na to, aby poplatky, které jsou spotřebitelům uloženy nezávisle na době platnosti úvěrové smlouvy, objektivně nebyly odměnou věřitele za dočasné použití kapitálu nebo za plnění, jež v okamžiku předčasného splacení by teprve měla být spotřebiteli poskytnuta. Věřitel je v tomto ohledu povinen případnou neopakovanost poplatku prokázat.

Úplné znění rozsudku se zveřejňuje na stránce curia.europa.eu v den vyhlášení.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

Go to TOP