Právní věty občanskoprávního a obchodního kolegia NS

Právní věty rozhodnutí, schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 8. února 2023

 

Ochrana dobré pověsti právnické osoby, Odpovědnost státu za nemajetkovou újmu [Odpovědnost státu za újmu], § 135 o. z., ustanovení § 3 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb.

Projev poslance při jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu či jejích orgánů není výkonem státní moci podle § 1 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. (ve znění pozdějších předpisů). Za neoprávněný zásah do pověsti právnické osoby způsobený takovým projevem odpovídá poslanec podle § 135 odst. 2 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2022, sp. zn. 23 Cdo 672/2021)

 

Příslušnost soudu mezinárodní, Rodičovská odpovědnost (o. z.), čl. 8 odst. 1 Nařízení (ES) č. 2201/2003, čl. 10 Nařízení (ES) č. 2201/2003, čl. 2 bod 11 Nařízení (ES) č. 2201/2003, čl. 60 bod e) Nařízení (ES) 2201/2003, čl. 3 předpisu č. 34/1998 Sb., čl. 4 předpisu č. 34/1998 Sb., ustanovení § 30 předpisu č. 292/2013 Sb., § 502 předpisu č. 292/2013 Sb.

Mezinárodní příslušnost (pravomoc) soudu ve věcech rodičovské odpovědnosti ve vztahu k dítěti staršímu 16 let, které bylo neoprávněně odebráno (přemístěno) nebo zadrženo jedním z rodičů na území členského státu Evropské unie, se určuje podle čl. 8 odst. 1 nařízení Brusel II bis.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 6. 2022, sp. zn. 24 Cdo 2715/2021)

 

Řízení o přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (detence), § 78 odst. 1 předpisu č. 292/2013 Sb., § 77 předpisu č. 292/2013 Sb., § 70 předpisu č. 292/2013 Sb., ustanovení § 72 předpisu č. 292/2013 Sb., § 38 odst. 1 písm. b) předpisu č. 372/2011 Sb.

V řízení o vyslovení přípustnosti (nedobrovolného) převzetí do zdravotního ústavu, ve kterém je pokračováno za podmínek uvedených v ustanovení § 72 z. ř. s., musí soud rozhodnout nejen o tom, zda k převzetí člověka (umístěného) do zdravotního ústavu došlo ze zákonných důvodů, ale (v kladném případě) také o tom, zda tyto důvody trvaly až do doby jeho propuštění (dodatečného souhlasu s hospitalizací).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2022, sp. zn. 24 Cdo 1150/2022)

 

Cena věci (o. z.), Náhrada při poškození věci, § 2951 odst. 1 o. z., § 2969 odst. 1 o. z.

Cena opravy motorového vozidla, která nepřevyšuje obvyklou cenu vozidla před poškozením o více než cca 30 %, zpravidla nezakládá hospodářskou nemožnost náhrady škody uvedením vozidla do předešlého stavu ve smyslu § 2951 odst. 1 věty první o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2022, sp. zn. 25 Cdo 2651/2021)

 

Ručení, Péče řádného hospodáře, Společnost s ručením omezeným, Náhrada škody, Statutární orgán, Náklady řízení, § 51 předpisu č. 90/2012 Sb., § 52 předpisu č. 90/2012 Sb., ustanovení § 159 o. z.

Podmínkou vzniku ručení podle § 159 odst. 3 o. z. není splatnost pohledávky na náhradu škody, kterou člen voleného orgánu způsobil právnické osobě, ale její splnitelnost.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2022, sp. zn. 27 Cdo 59/2022)

 

Incidenční spory (vylučovací žaloba), Výhrada vlastnického práva, Koncentrace řízení, ustanovení § 3028 odst. 3 o. z., § 445 obch. zák., § 2 písm. d) ins. zák., § 160 ins. zák., § 229 odst. 3 ins. zák., § 229 odst. 4 ins. zák., § 246 odst. 1 ins. zák., § 260 odst. 2 insolvenční zákon.

Jestliže dlužník před prohlášením konkursu koupil a převzal věc s výhradou vlastnictví, aniž by k ní nabyl vlastnické právo, a jestliže insolvenční správce jako osoba s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě po prohlášení konkursu na majetek dlužníka rovnou oznámí prodávajícímu, že nesplní povinnosti podle uzavřené kupní smlouvy i kdyby jej k tomu prodávající vyzval, pak může prodávající uplatňovat vrácení věci, aniž by insolvenčního správce předtím vyzval (v intencích § 260 odst. 2 insolvenčního zákona) ke splnění povinnosti podle oné smlouvy.

Je-li (pro účely insolvenčního zákona) incidenční spor sporem vyvolaným insolvenčním řízením (o kterém tak stanoví insolvenční zákon), projednávaným v rámci insolvenčního řízení (§ 2 písm. d/ insolvenčního zákona, § 160 odst. 1 insolvenčního zákona), pak ty skutečnosti nebo důkazy, které tvořily součást insolvenčního spisu před zahájením incidenčního sporu, jsou pro insolvenční soud který takový incidenční spor rozhoduje, přirozeným zdrojem poznatků jako skutečnosti nebo důkazy, jež mohou mít případně vliv na skutkový stav věci rozhodované incidenčním sporem, a v tomto ohledu je lze bez dalšího považovat za skutečnosti nikoli nové (skutečnosti, které vyšly najevo v průběhu incidenčního sporu). Úprava, která činí z incidenčního sporu spor rozhodovaný „v rámci insolvenčního řízení“ zásadně soudcem, který vede insolvenční řízení (srov. § 160 insolvenčního zákona), má těžit právě z toho, že soudce rozhodující incidenční spor bude dobře obeznámen se všemi okolnostmi týkajícími se průběhu insolvenčního řízení (a bude je moci i aplikovat).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2022, sen. zn. 29 ICdo 86/2020)

 

Reorganizační plán, Insolvenční řízení (zásady), § 337 ins. zák., § 1 písm. a) IZ., § 5 písm. b) ins. zák.

Nejsou-li zde zvláštní okolnosti věci odůvodňující rozdělení nezajištěných věřitelů do různých skupin, mají nezajištění věřitelé pro účely hlasování o přijetí reorganizačního plánu tvořit zásadně jednu skupinu ve smyslu § 337 odst. 1 insolvenčního zákona.

Různý právní důvod (titul) vzniku pohledávek nezajištěných věřitelů zpravidla nebude sám o sobě dostačujícím podkladem pro rozdělení věřitelů do různých skupin.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2022, sen. zn. 29 NSČR 109/2020)

 

Zastavení exekuce, Exekuce, Překážka věci rozsouzené (res iudicata), Exekuční titul, ustanovení § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., § 46 odst. 8 předpisu č. 120/2001 Sb., § 51 písm. c) předpisu č. 120/2001 Sb., § 159a odst. 4 o. s. ř.

Usnesení, jímž soudní exekutor k návrhu oprávněné podle § 268 odst. 1 písm. c) o. s. ř. pravomocně zastavil exekuci po jejím skončení vymožením, nezakládá překážku věci rozsouzené (res iudicata) pro rozhodování o pozdějším návrhu povinné na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. ani pro možnost takovému návrhu vyhovět.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2022, sp. zn. 31 Cdo 798/2022)

 

Výpověď z pracovního poměru, Pracovněprávní vztahy, Volba práva (prorogace), článek 6 úmluvy 64/2006 Sb.m.s., čl. 7 úmluvy 64/2006 Sb.m.s., čl. 4 úmluvy 64/2006 Sb.m.s., § 50 odst. 2 předpisu č. 262/2006 Sb., § 50 odst. 4 předpisu č. 262/2006 Sb., § 52 písm. g) předpisu č. 262/2006 Sb.

Při rozvázání pracovního poměru, který byl založen pracovní smlouvou, jež má vztah k právu různých zemí a v níž bylo sjednáno místo výkonu práce v České republice, nesmí být zaměstnanec v důsledku volby rozhodného práva podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, uveřejněné sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb. m. s., zbaven ochrany, kterou poskytují kogentní ustanovení zákoníku práce o obsahových náležitostech výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a o stanovených výpovědních důvodech.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne  8. 6. 2022, sp. zn. 31 Cdo 833/2022)

 

Náhrada škody, Předkupník, koupěchtivý (o. z.), Předkupní právo, § 2144 o. z., § 2910 o. z.

Nesplní-li koupěchtivý povinnost převést předkupníkovi stavbu, která se nestala součástí pozemku, a vznikla-li předkupníkovi v důsledku porušení této povinnosti škoda v podobě navýšení příslušné úplaty, za niž věc následně nabyl, je koupěchtivý za splnění podmínek uvedených v § 2910 o. z. povinen předkupníkovi škodu nahradit.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2022, sp. zn. 25 Cdo 3302/2021)

 

Zdroj: Nejvyšší soud

Foto: canva.com

Go to TOP