Polští advokáti bojující za právní stát v Polsku přednášeli v Praze

Advokáti z polské Nadace Svobodné soudy #FreeCourts/#Wolne Sady vystoupili se svou přednáškou „Justice under Attack“ dne 28. listopadu 2022 v podvečer na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde je vyslechli především studenti práv. O den později ve Fóru Karlín pak byla cílovou skupinou odborná veřejnost a média, kde přítomné uvítal místopředseda České advokátní komory JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., a vyjádřil jménem České advokátní komory podporu polské advokacii a apolitické justici stojící na straně práva a právního státu v Polsku.

 

Ve svém přibližně 2,5hodinovém vystoupení, které moderoval profesor JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu a vysokoškolský pedagog, popsali polští advokáti a jeden ze soudců, kterému byl odebrán soudcovský talár, činnosti Nadace včetně důležité osvěty veřejnosti a graficky znázornili (viz graf), jaké je aktuální složení Nejvyššího soudu v Polsku, kde vládnoucí strana dosadila politicky motivované soudce. Poukázali také na trvající porušování dělby moci, právního státu a ústavního pořádku ze strany vládnoucí většiny v Polsku. Pro zájemce je k dispozici Videozáznam z přednášky ze dne 29. listopadu 2022.

 

 

Nadace Svobodné soudy je malá nevládní a nezisková organizace založená skupinou polských advokátů, kteří si uvědomují význam změn zavedených stávající vládou v polském právním systému, jež vedou k politizaci nezávislých soudů, a proto podnikají různé činnosti v oblasti prosazování právního státu v Polsku. Připravují právní stanoviska a jsou experty v parlamentních pracovních týmech v Polsku, například pro ústavní správu a právní stát a pro reformu soudnictví, a také poskytují odborná stanoviska poslancům Evropského parlamentu.

Od samého počátku krize Nadace bojuje proti porušování dělby moci, právního státu a ústavního pořádku ze strany vládnoucí většiny v Polsku a šíří osvětu i prostřednictvím krátkých videí zveřejňovaných na sociálních sítích, ve kterých se veřejnost dozvídá, co je podstatou nezávislosti soudnictví a nezávislosti soudů a soudců a proč je pro každého občana tak důležitá. V rámci osvěty advokáti také navštěvují školy, aby informovali žáky a studenty o tom, co znamená Ústava a ústavní právo. Jak však polští kolegové upozornili, v nejbližší budoucnosti pravděpodobně takovéto iniciativy nebudou již možné, neboť externí návštěvy mají být ve školách zakázány. Nadace proto i nadále apeluje na nutnost osvěty, vzdělávání a správné komunikace jak advokátů, tak i advokátních komor směrem k laické i odborné veřejnosti.

Neméně důležitá je právní podpora soudců obecných soudů i soudů vyšších instancí a státních zástupců, kteří stojí na straně práva a právního státu. Nadace se podílela na založení Výboru na obranu justice, který zastupuje soudce a státní zástupce v politizovaných soudních řízeních před polskými soudy a v řízeních před soudy evropskými. Advokáti této Nadace např. zastupovali polského soudce Nejvyššího správního soudu ve věci C-585/18 – A. K (nezávislost kárného senátu Nejvyššího soudu), která skončila velmi důležitým a průlomovým rozhodnutím. Advokáti Nadace též podali mnoho stížností k Evropskému soudu pro lidská práva, jež judikoval v jejich prospěch. Ani rozhodnutí evropských soudů však polská vláda aktuálně nerespektuje a považuje je za protiústavní.

V závěru své přednášky představili polští kolegové brožuru s názvem „2500 dnů bezpráví“, která krok za krokem poukazuje na destrukci právního státu v Polsku (brožura je k dispozici v anglickém jazyce: https://wolnesady.org/files/2500-days-of-lawlessness-2000-days-report-update-EN-.pdf. Zpráva byla původně zveřejněna 23. června 2021 pod názvem „2000 dnů bezpráví“ a zaznamenává všechny legislativní změny a další rozhodnutí výkonné a zákonodárné moci, jejichž cílem je politizace soudnictví. Chronologické uspořádání těchto událostí je důležité proto, aby si odborná i laická veřejnost byla vědoma metod, jimiž se vládnoucí většina „zmocnila“ soudů, které by podle ústavy měly být nezávislé. Ze zprávy rovněž vyplývá, že žádný z těchto kroků od roku 2015 nesměřoval k zavedení skutečné a spravedlivé reformy soudnictví. Advokáti uvedli: „Povědomí o tom, jak stávající vláda postupovala, bude klíčové, až přijde čas napravit to, co bylo zničeno.“

Polští advokáti poděkovali přítomným za pozornost a rozloučili se slovy: „Díky odvaze a odhodlání soudců, státních zástupců, advokátů a občanů se polský justiční systém dosud nezhroutil. Záleží na nás všech, zda duch spravedlnosti přežije a zda se v Polsku podaří obnovit právní stát a nezávislost justice. Co se nyní děje v Polsku, může se stát i v jiné demokratické zemi.“

  

Mgr. Lenka Vojířová, právnička Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Redakce AD

Go to TOP