Mgr. František Korbel, Ph.D. – Co ČAK navrhla do novely zákona o advokacii?

Vážené kolegyně a kolegové, milí čtenáři,

 

do legislativního procesu se dostává zákon o advokacii. Novelu iniciovala ČAK a chceme v ní dosáhnout prosazení programových změn a inovací zmiňovaných již v rámci loňských voleb.

Po dokončení sběru podnětů a několika kolech diskusí schválilo v září představenstvo paragrafový návrh novely a zaslalo jej Ministerstvu spravedlnosti, které přislíbilo se návrhem zabývat a zahájit formální legislativní proces. Ten bude znamenat rozeslání do meziresortního připomínkového řízení, projednání v komisích a Legislativní radě vlády a schválení vládou a Parlamentem.

Cílem novelizace je zejména úprava ochrany informací tvořících obsah komunikace advokáta, advokátního koncipienta a zaměstnanců advokáta při poskytování právních služeb. Předmětem ochrany by měly být veškeré informace, jimiž advokát při poskytování právních služeb disponuje, ať již je sám vytvořil, či získal (tedy ve smyslu mezinárodních standardů „Attorney Client Privilege“ – ACP).

Dále se navrhuje možnost vykonávat právní praxi i ve zkráceném úvazku, pokud to bude opodstatněno důvody hodnými zvláštního zřetele. Typicky půjde o kolegyně a kolegy na rodičovské dovolené. Tato možnost dosud citelně chyběla a znevýhodňovala rodiče dětí na trhu, aniž by to bylo nutné. Řešení je přitom tak jednoduché, úměrně zkrácení úvazku se prodlouží doba praxe. Není žádný důvod toto formálně znemožňovat.

Třetí změnou je úprava účasti a hlasování advokátů na sněmu s využitím elektronických prostředků vzdáleného přístupu, k čemuž vyzval již loňský sněm. V souvislosti s tím se sněmu umožňuje přijímat usnesení i mimo fyzické zasedání.

Další změny jsou drobné, ale mnohdy o to více praktické:

  • Koncipienti jistě ocení, že splnění podmínek svéprávnosti, bezúhonnosti, vzdělání, a především praxe se bude posuzovat ke dni konání zkoušky, nikoli již ke dni podání přihlášky.
  • Pro jednodušší rozchody při nedostatku společné vůle vykonávat advokacii ve společnosti slouží ustanovení, že změnou způsobu výkonu advokacie účast společníka ve společnosti zanikne ex lege (a vznikne mu právo na vyplacení vypořádacího podílu).
  • Řeší se informovaný konflikt zájmů; za podmínek stanovených stavovskými předpisy není advokát povinen odmítnout poskytnutí právních služeb, pokud s tím písemně vysloví souhlas všechny dotčené osoby. Může jít např. o sepisy společných stanovisek či návrhů smluv.
  • Staví se na jisto, že ve vztazích upravených zákonem o advokacii je právo na náhradu újmy a jeho rozsah dispozitivní, a lze jej tedy smluvně omezit či modifikovat. Samozřejmě to neplatí vůči spotřebiteli, slabší straně a v dalších případech dle § 2898 občanského zákoníku.
  • Umožňuje se prokázání totožnosti klienta nebo jiné osoby vůči advokátovi i bez jejich fyzické přítomnosti prostřednictvím videokonference se současným využitím prostředků pro elektronickou identifikaci v rámci kvalifikovaného systému či bankovní identity.

Věříme, že i vám dávají tyto změny smysl a že budou co nejdříve „ve Sbírce“.

 

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D. člen představenstva ČAK s působností pro legislativu

Go to TOP