Právo a úloha advokátů za války je tématem Evropského dne advokátů 2022

Evropský den advokátů, který připadá – stejně jako Evropský den justice – na 25. října, si klade za cíl poukázat na roli advokátů ve společnosti a zdůraznit jejich zásadní význam v justiční sféře, ale také se snaží reflektovat aktuální situaci v advokacii nejen v evropském, ale i celosvětovém měřítku, a reagovat na ni. Česká advokátní komora se již několik let zapojuje do všech aktivit Rady evropských advokátních komor (CCBE) souvisejících s oslavami Evropského dne advokátů a ani letošní 9. ročník není výjimkou.

 

Pro rok 2022 zvolila Rada Evropských advokátních komor (CCBE), jejímž je ČAK řádným členem, tématem Evropského dne advokátů téma nejaktuálnější a související s válkou na Ukrajině: Prosazování práva v době války: Úloha advokátů.

 

Dne 24. února 2022 se pozornost lidí na celém světě zaměřila na hranice Ukrajiny s Ruskou federací. Ta vstoupila neoprávněně na území Ukrajiny a zahájila válečný konflikt. Nebo snad „pouze“ speciální vojenskou operaci? Ať již toto dění nazývá Rusko jakkoliv, jeho agrese má nepředstavitelný dopad především na civilní obyvatele Ukrajiny, ale v širším měřítku také na obyvatele Evropy a celého světa.

Letošní 25. říjen, který je i Evropským dnem justice, nebude dnem oslav, ale příležitostí poukázat na to, jak je úloha advokátů při prosazování práva v době války důležitá.

Je nezbytné si uvědomit, jak advokáti chrání individuální lidská práva a jak zastupují oběti válečného konfliktu v případech zločinů proti lidskosti – pomáhají lidem prchajícím před válkou a hledajícím bezpečné útočiště tím, že jsou přítomni na hranicích či na zřízených kontaktních místech, a poskytují jim akutní právní pomoc. Přispívají tak k ochraně práva na azyl zaručeného mezinárodními právními instrumenty.

Advokáti též zkoumají opatření přijatá vnitrostátními orgány v oblasti azylové politiky a kontrolují jejich soulad se základními azylovými právy. Nejen azylové právo, ale i právo rodinné má v době války obrovský význam v případech, kdy jsou rodiny rozděleny a zranitelným dospělým a osobám nezletilým hrozí vyšší riziko újmy či dalšího zneužívání, končící v nejhorších možných případech i obchodováním s těmito lidmi. Pokud jde o ochranu těchto osob, i zde existují mezinárodní právní instrumenty, a i tady je úloha advokátů stěžejní při poskytování právní pomoci.

V neposlední řadě nelze opomenout ani právní poradenství poskytované advokáty národním či nadnárodním společnostem, jež jsou povinny dodržovat opatření a sankce uvalené vládami v souvislosti s válečným konfliktem a v opačném případě také povinnost advokátů neposkytnout právní službu konkrétnímu subjektu, pokud by poskytnutá služba měla být v rozporu s národními/mezinárodními právními předpisy.

Kromě dopadu konfliktu na civilní obyvatelstvo, oběti, životní prostředí, infrastrukturu apod., představuje válka velmi specifické výzvy pro soudní systém agresorem napadené země. Advokáti, soudci či státní zástupci jsou nedílnou součástí procesu výkonu spravedlnosti.

 

Co by se stalo, kdyby tyto právní profese přestaly svou práci vykonávat? Nad tím se zamýšlí doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., místopředseda Slovenské advokátní komory a předseda trestního výboru Rady evropských advokátních komor (CCBE) ve svém článku, který napsal u příležitosti Evropského dne advokátů (celé znění textu je – v anglickém originále – k dispozici ZDE) : „Válečný konflikt vždy přináší rozsáhlé porušování práv. Advokáti ví, jak získávat důkazy, uplatňovat nároky na náhradu škody a obhajovat oběti. Advokáti však obhajují i válečné zločince tak, aby byla zajištěna práva obviněných na spravedlivý proces, a to i za velmi složitých okolností, kdy vnímání společnosti selhává, neboť nechce porozumět tomu, že každý má právo na obhájce a právo na obhajobu v řízení před soudem.

Lidskost by měla být, a doufejme, že ve většině zemích je, posvátnou doktrínou, a to nejen v Evropě, ale celosvětově. Neměli bychom se vzdávat naděje, že lidstvo je na správné cestě a dospěje k tomu, že války již nebudou existovat. Jak zpíval John Lennon: „Imagine all the people living life in peace… představte si všechny lidi, jak žijí v míru…“ Jsem si jist, že advokáti jsou těmi nejkompetentnějšími, aby chránili právní stát, základní práva a svobody a spravedlnost obecně a aby pomohli dosáhnout skutečného míru.“

 

Mgr. Lenka Vojířová, Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: CCBE

 

 

 

Go to TOP