Od 1. 10. se zvýšily příspěvky za zaměstnance se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením není u zaměstnavatelů příliš silnou stránkou. Proto pracovněprávní přepisy, zejména zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále z. o. zam.) vytvářejí vhodné právní prostředky, aby se mohly osoby se zdravotním postižením (dále ZP) na pracovišti uplatnit.

 

Příprava k práci osoby se ZP patří mezi vhodné možnosti pro zaměstnavatele. Souvisí s pracovní rehabilitací a provádí se podle § 72 z. o. zam. Je to cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava k práci trvá nejdéle 24 měsíců.

Přípravu k práci osoby se ZP může provádět zaměstnavatel této osoby na pracovišti, které je přizpůsobeno zdravotnímu stavu této osoby (případně za účasti asistenta), dále v chráněných pracovních dílnách a na chráněných pracovních místech nebo ve vzdělávacích zařízeních, občanských sdruženích, církvích apod.

 

Zaměstnavateli, který bude provádět přípravu k práci osoby zdravotně postižené může úřad práce uhradit:

–   mzdové náklady na zaměstnance, který připravuje k práci osobu se zdravotním postižením, odpovídající počtu hodin odpracovaných tímto zaměstnancem při přípravě k práci osoby se zdravotním postižením,

–   v případě, kdy je při provádění přípravy k práci nezbytná spolupráce s odborníkem nebo účast jiné fyzické osoby, náklady spojené s jejich činností při pracovní rehabilitaci.

Provádí-li přípravu k práci právnická nebo fyzická osoba v chráněných pracovních dílnách nebo chráněných pracovních místech nebo ve vzdělávacích zařízeních státu, územních samosprávných celků, církví a náboženských společností, občanských sdružení, mohou jí být úřadem práce hrazeny:

–   mzdové náklady na zaměstnance, který připravuje k práci osobu se zdravotním postižením, odpovídající počtu hodin odpracovaných tímto zaměstnancem při přípravě k práci osoby se zdravotním postižením,

–   náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnuté osobě se zdravotním postižením,

–   prokázané náklady na dopravu osoby se zdravotním postižením z místa bydliště do místa přípravy k práci a zpět,

–   prokázané výdaje na ubytování osoby se zdravotním postižením, pokud se příprava k práci koná mimo obec jejího bydliště, maximálně však do výše 1 000 Kč na den,

–   stravné ve dnech účasti na přípravě k práci, pokud se koná mimo obec bydliště osoby se zdravotním postižením,

–   pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví osoby se zdravotním postižením, sjednané na dobu pracovní rehabilitace.

 

Zdravotně znevýhodněná osoba

Již sedm let se v personální praxi uplatňuje nový pojem tzv. osoba zdravotně znevýhodněná. Zařazuje se do kategorie zdravotně postižených osob a jsou s ní pro zaměstnavatele spojeny určité „výhody“ nebo úlevy při začlenění do zaměstnání.

Jde o osobu, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněnou, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat, jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje takový, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Skutečnost, že se jedná o osobu se zdravotním postižením, musí doložit fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení v případech, kdy se jedná o invaliditu druhého nebo třetího stupně nebo potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení, kdy se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou.

 

Vyšší příspěvky

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné úhrady nákladů vynaložených na mzdy nebo platy a dalších nákladů. Příslušným úřadem práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka úřadu práce, v jehož obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

Příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Od 1. října 2022 se tato částka podle nařízení vlády č. 276/2022 Sb., ze dne 14. 9. 2022 zvyšuje na částku 14 200 Kč (dříve 13 600 Kč). Bude poskytnuta zpětně od 1. července 2022.

Poskytuje se na osobu se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti nebo b) a nejvýše 5 000 Kč, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou. Příspěvek se poskytuje pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na chráněných pracovních místech zřízených nebo vymezených na základě dohody s Úřadem práce ČR.

Pro účely stanovení výše příspěvku se skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy snižují o částku odpovídající výši

–   poskytnuté naturální mzdy,

–   srážek ze mzdy nebo platu určených k uspokojení plnění zaměstnavatele podle občanského zákoníku, s výjimkou srážek provedených k uhrazení škody, za kterou zaměstnanec odpovídá, nebo příspěvku zaměstnance na stravování,

–   náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při překážkách v práci na straně zaměstnavatele.

 

Bez daňových nedoplatků

Zaměstnavatel musí pro poskytnutí příspěvku splnit zákonné podmínky:

–   nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

–   nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

–   není mu poskytován jiný státní příspěvek nebo dotace na úhradu mzdových nákladů pro občany se ZP.

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního místa může zaměstnavatel žádat o zvýšení příspěvku za následující kalendářní čtvrtletí. Jde o příspěvek v maximální výši 2000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance se zdravotním postižením a nejvýše 1000 Kč měsíčně, jde-li o osobu zdravotně znevýhodněnou.

 

JUDr. Ladislav Jouza, advokát, odborník na pracovní právo
Foto: canva.com

 

Go to TOP