Informace pro advokáty o změnách v prohlášení o pravosti podpisu

Dne 1. července 2022 nabyla účinnosti novela § 25a zákona o advokacii provedená zákonem č. 261/2021 Sb., která rozšiřuje oprávnění advokáta nejen nahrazovat úřední ověření vlastnoručního podpisu jednající osoby svým prohlášením o pravosti podpisu, ale nově zavádí možnost advokáta prohlásit, že jednající osoba uznala elektronický podpis za vlastní.  Prohlášení o pravosti podpisu má stejné účinky jako úřední ověření podpisu. Novelizované znění odpovídá i zákonu č. 21/2006 Sb. o ověřování.


V návaznosti na tuto zákonnou změnu přijalo představenstvo České advokátní komory 13. září 2022 novelu příslušného stavovského předpisu, tedy usnesení představenstva č. 4/2006 Věstníku (o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), jež bude zveřejněna ve Věstníku ČAK č. 3/2022.


Pro advokáty přinášejí tyto novelizace několik zásadních novinek:

 

  1. Advokát může učinit prohlášení o pravosti podpisu na listině, i když to není vyžadováno zvláštním právním předpisem. Výjimky, kdy nelze prohlášení učinit, stanoví čl. 3 odst. 2 usnesení představenstva č. 4/2006 Věstníku v platném znění.
  2. Advokát se může při prohlášení o pravosti podpisu nechat zastoupit advokátním koncipientem bez ohledu na délku praxe. Podmínkou je, aby se jednalo o advokátního koncipienta, který je jeho zaměstnancem. Vykonává-li advokát advokacii ve společnosti nebo v zahraniční společnosti, může se nechat zastoupit advokátním koncipientem, který je zaměstnancem této společnosti. Zaměstnaný advokát se může nechat zastoupit advokátním koncipientem, který je zaměstnancem zaměstnavatele advokáta.
  3. Odpadá rozlišování listin na ty, které advokát sám sepsal, a na listiny, jejichž autorem nebyl, tedy listiny vlastní a cizí. S tím souvisí změna formátu běžného čísla Knihy, neboť se v něm nebude uvádět písmeno „C“ nebo „V“.
  4. V doložce o prohlášení o pravosti podpisu musí být uvedeno místo narození jednající osoby.
  5. Při převzetí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu se může advokát nechat zastoupit jiným advokátem, advokátním koncipientem nebo jiným svým zaměstnancem. Zástupce advokáta po předložení plné moci potvrdí převzetí knihy o prohlášeních svým podpisem. Plné moci k převzetí knihy o prohlášeních Komora eviduje. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Pokud jde o ověřování totožnosti jednající osoby z platného průkazu totožnosti, upozorňujeme, že advokát je povinen ověřit platnost daného průkazu na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR (Neplatné doklady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)).

V souvislosti s uznáním elektronického podpisu za vlastní budeme advokátní veřejnost informovat o podrobnostech souvisejících s tímto úkonem poté, co bude v rámci Czech POINTu dokončeno technické řešení.


Česká advokátní komora
Foto: canva.com

 

Go to TOP