Jan Tuláček (ed.): Vzory podání a smluv s vysvětlivkami

Leges, Praha 2022, 3. aktualizované a doplněné vydání, 880 stran, 1 390 Kč.

Kniha vydaná nakladatelstvím Leges je unikátním souborem vzorů, zahrnujících převážnou většinu životních situací, v nichž se lze v oblasti soukromého práva ocitnout. Obsahuje celkem 331 vzorů smluv a podání soudu pro všechny, kdo chtějí darovat nemovitou věc, pořídit pro případ smrti, žalovat obtěžujícího souseda nebo založit společnost s ručením omezeným. Vzory byly vytvořeny řadou významných osobností z praxe, příkladmo lze uvést, že kapitoly věnující se společnému jmění manželů a podílovému spoluvlastnictví většinově zpracoval Michal Králík, soudce Nejvyššího soudu a významný tvůrce judikatury v této oblasti.

Jedná se o třetí vydání, publikace však fakticky navazuje na již dříve vydávané vzory, lze ji tak označit za zavedenou. Oproti předchozím vydáním došlo k rozšíření mj. o typová podání z oblasti rodinného práva a katastru nemovitostí, a reflektuje právní úpravu k 1. 4. 2022. Většina vzorů je dále opatřena stručnými vysvětlivkami k danému institutu.

Vzorové situace jsou pochopitelně řešeny s nezbytnou mírou obecnosti, nicméně z pohledu praxe obsahují vše podstatné a kvalitu jim nelze upřít. Vzory v knize obsažené mohou být pomocníkem při všech běžných soukromoprávních situacích typu uzavření nejrůznějších smluv, podání žalob, úkonů v souvislosti s řešením péče o děti nebo výživného, návrhů na zastavení exekuce, rozdělení domu na jednotky apod., ale nechybí ani exotičtější podání týkající se svěřenského nástupce nebo osvojení pro případ náhradního mateřství. Lze vyzdvihnout i leckdy vtipný nádech řešených situací.

Vzhledem k rozsahu díla se logicky nelze vyhnout dílčím nepřesnostem, kdy např. u návrhu na vydání předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí je v petitu navrhováno jeho šestiměsíční trvání, což neodpovídá procesnímu předpisu, dle něhož může (nejprve) trvat pouze jeden měsíc, nebo peněžitá jistota (kauce) u nájemního bytu je nadále stanovena jako šestinásobek měsíčního nájemného (namísto aktuálního trojnásobku). Za nadbytečný lze považovat např. návrh na schválení dohody rodičů o změně péče o nezletilé dítě po již proběhlém rozvodu, neboť pokud jsou rodiče schopni dohody o změně dřívějšího rozsudku, není zde nutnost posvěcení takové změny soudem. Naopak chybí návrh na změnu rozhodnutí o péči při existujícím sporu rodičů, což může zejména laické uživatele mást. Tyto drobnosti však nemohou změnit jinak kladné hodnocení publikace, a to jak co do rozsahu, tak kvality a praktické využitelnosti.

Při šíři zpracovaných témat čtenáři ocení i přehledný věcný rejstřík. Moderní pojetí publikace doplňuje i unikátní kód, který je vložen do každého výtisku, díky němuž je možné na internetových stránkách nakladatelství stáhnout všechny vzory ve Wordu a dále si je pohodlně upravovat dle vlastní potřeby, nikoliv přepisovat z knihy.

Publikaci jistě ocení právní profesio­nálové, ale i osoby, které jsou účastníky nejrůznějších typů řízení nebo se chystají jakkoliv právně jednat ve spletité dispozitivní soukromoprávní pavučině. Na závěr je nutné dodat, že nejrůznějších vzorů koluje (a to zejména na internetu) řada, ale u těchto vzorů neplatí, že uživateli způsobí více problémů, než před jejich užitím měl. Ač je všeobecně známo, že ani nejlepší vzor nenahradí zastoupení v tématu orientovaným profesionálem (tuto ambici ostatně kniha ani nemá), srozumitelný, vyčerpávající a kvalitně zpracovaný soubor vzorů může být přínosem v téměř každé knihovně. Přesto nelze než pro právní laiky parafrázovat závěr předmluvy prvního vydání knihy – přeji vám, abyste ji (a to hlavně u soudních podání) nemuseli nikdy použít.

 

Mgr. LUKÁŠ RANDA, soudce Okresního soudu v Kladně

Go to TOP