Petr Mlsna a kolektiv:   Hospodářská soutěž a veřejné zakázky. Synergie a průsečíky

Aleš Čeněk, Plzeň 2022, 382 stran, 550 Kč.

Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk vyšla publikace s titulem „Hospodářská soutěž a veřejné zakázky“ a podtitulem „Synergie a průsečíky“. Pod vedením předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doc. JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., se v autorském kolektivu sešlo 29 autorů, kteří jsou v daném oboru, troufám si říci, osobnostmi. Mezi autory jsou zastoupeni jak akademičtí pracovníci, tak pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ale i advokáti či ekonomičtí poradci. Jednou z předností takto složeného autorského kolektivu je skutečnost, že je pokryto jak teoretické, tak i praktické zpracování dané problematiky.

Na publikaci je v první řadě nutné ocenit již samotné téma, kterému se věnuje. Obdobná mezioborová monografie, v níž se setkávají obory hospodářská soutěž a veřejné zakázky, doposud na českém trhu právních publikací chyběla. Navíc témata, kterým se kniha věnuje, v současné době hýbou odvětvím hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Kniha je rozdělena na dvě základní části, přičemž první část se věnuje tématu nazývanému anglickým názvem bid rigging. Tato část tvoří těžiště publikace, druhá část se věnuje dalším, navýsost aktuálním tématům, jako je odpovědné zadávání, green deal ve světle soutěžního práva a také problematice vendor lock-in a neoprávněné veřejné podpory.

Publikace celým svým zaměřením potvrzuje nesporný fakt, že právní obory ochrana hospodářské soutěže a právo veřejných zakázek jsou velmi silně provázány. Spojujícím prvkem v obou oblastech je zachování konkurence, tedy ochrana soutěže jako takové. Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč v České republice, jako v jedné z mála evropských zemí, je jak ochrana hospodářské soutěže, tak i dozor nad veřejnými zakázkami svěřena jednomu úřadu, kterým je ÚOHS.

V monografii je toto propojení jednotlivých oblastí akcentováno a sjednocení těchto souvisejících oblastí, které je v České republice provedeno institucionálně, je pro ochranu hospodářské soutěže shledáno jako velmi přínosné. Důkazem je právě oblast, ve které spočívá těžiště publikace, a to oblast zakázaných dohod omezujících soutěž mezi uchazeči zejména o veřejné zakázky. Tento specifický druh kartelových dohod, pro nějž je používán anglický termín bid rigging, spočívá v tom, že dodavatelé, kteří se chtějí zúčastnit zadávacího řízení, namísto vzájemné soutěže mezi sebou uzavřou dohodu. V jejím rámci se domluví na tom, kdo z nich by měl zakázku vyhrát, a za tímto účelem koordinují své cenové nabídky. Při takto koordinované soutěži o veřejnou zakázku se odhaduje, že v průměru je vítězná nabídka cca o 20 % předražená oproti situaci, kdy by soutěž probíhala čistým, férovým způsobem. Vedoucí autorského kolektivu k tomu v publikaci uvádí, že v některých uplynulých letech až 80 % ze všech odhalených horizontálních kartelů tvořily právě dohody typu bid rigging. I ostatní témata probíraná v knize ukazují spojení či propojení práva na ochranu hospodářské soutěže a práva veřejných zakázek, a to zejména na případech tzv. odpovědného zadávání, které se opět týká omezování soutěže ve veřejných zakázkách, či specifické problematiky vendor lock-in, tedy úplného omezení konkurence ve veřejných zakázkách v případě implementace IT systémů a softwaru.

Publikace je mimo jiné unikátní také tím, že téma bid riggingu a další témata, která se týkají propojení světa ochrany hospodářské soutěže a veřejného zadávání, nebyla doposud v českém právu v takto ucelené podobě publikována. Přínosem jsou také zásadní nové poznatky a závěry v oblasti řešené problematiky, a to např. nové trendy v přezkoumávání společných nabídek (podávaných v České republice nejčastěji ve formě společnosti, dříve sdružení), které mohou potenciálně narušit hospodářskou soutěž, nebo možnosti dokazování v bid riggingu. Zajímavý je i rozbor dosavadní české judikatury v této oblasti. V ostatních částech je kupř. poutavě zpracované téma, jak odpovědné veřejné zadávání může zasahovat do hospodářské soutěže, a zda to přináší spíše pozitivní, nebo i negativní přínosy. Příkladem může být otázka, zda požadavek na dodržení určitých standardů nezvýhodňuje soutěžitele, kteří tyto standardy nedodrží, a mohou tak své dodávky, služby či stavební práce zlevnit.

Publikace přesvědčivě dokazuje, že právní oblast hospodářské soutěže nestojí izolovaně v systému práva, že se jedná o obor, který se skládá z různých disciplín, a ty se, zejména co se týče samotné ochrany hospodářské soutěže a práva veřejných zakázek, prolínají; postupem času a vývojem uvedených disciplín se tato skutečnost ukazuje stále zřetelněji, čehož důkazem je i tato monografie. Uvedeným závěrem se navíc prokazuje účelnost a efektivnost spojení agend ochrany hospodářské soutěže a dozoru nad veřejným zadáváním jednou veřejnoprávní institucí (ÚOHS) a přínosy tohoto spojení agend.

V neposlední řadě je nutné ocenit a vyzdvihnout unikátní spojení odborníků ze státní správy, advokacie, akademické sféry a dalších, kteří vytvořili přehlednou, systematickou a velmi čtivou publikaci, která si najde široký okruh čtenářů, a to nejen profesionálů v daném oboru. Závěrem lze uzavřít, že vydáním tohoto kvalitního a užitečného díla se naplňuje záměr autorů přispět k osvětě hospodářské soutěže a veřejného zadávání v České republice.

 

JUDr. JINDŘICH VÍTEK, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Go to TOP