Pavel Mates, Martin Kopecký: Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení

Leges, Praha 2022, 115 stran, 250 Kč.

 

Mezi odborné publikace věnující se otázkám správního řízení se dostává zcela nová publikace s názvem Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení, jejímiž autory jsou doc. JUDr. Pavel Mates, CSc., a prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Publikace je prezentována jako komplexní a systematické zpracování opravných prostředků, které nabízí správní řád a další zákony pro přezkum pravomocných rozhodnutí.

Předmětná publikace souhrnně rozebírá téma mimořádných opravných a dozorčích prostředků ve správním řízení, vypořádává se se spornými otázkami spojenými s daným tématem, a kromě věcného a teoretického rozboru shrnuje též judikaturu soudů související s uvedenou problematikou, zejména pak judikaturu správních soudů a Ústavního soudu.

Autoři publikace, jakožto významní odborníci správního práva, kteří se mnoho let věnují jak pedagogické, tak vědecké činnosti, pak prezentují v předmětné publikaci nejen své teoretické znalosti, ale i své bohaté zkušenosti z praxe.

Publikace je členěna na sedm hlavních kapitol, kdy na prvním místě je pozornost věnována otázce právní moci rozhodnutí správních orgánů a jejich přezkumu, když právě mimořádné opravné a dozorčí prostředky představují instituty, v důsledku nichž může dojít ke zrušení, změně nebo nahrazení pravomocných rozhodnutí. Následně jsou tyto instituty – přezkumné řízení a obnova řízení, podrobněji analyzovány, řešeny jsou např. podmínky, za kterých mohou být tyto instituty uplatněny, příslušnost správních orgánů či možné způsoby rozhodnutí správního orgánu. Důsledkem obnovy řízení může být tzv. nové řízení, kterému je věnována čtvrtá kapitola. Ze strany autorů není opomenuta ani otázka soudního přezkumu rozhodnutí o obnově a nového rozhodnutí (kapitola 5) či výluky uplatnění uvedených institutů zakotvené ve zvláštních zákonech (kapitola 7). Analýza jednotlivých institutů je pak vhodně doplňována příklady z praxe a soudní judikaturou.

Samostatná kapitola (šestá) je věnována otázce přezkumného řízení a obnovy rozhodnutí o uložení pokuty příkazem na místě, a to ve vztahu k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kdy uvedené je opět prezentováno ve spojitosti s příslušnou soudní judikaturou.

Pro publikaci je charakteristický nejen srozumitelný výklad, ale i vhodný jazykový styl, čímž publikace svým čtenářům dokazuje, že i téma mimořádných opravných prostředků a dozorčích prostředků ve správním řízení je možné zpracovat a přiblížit čtivým a zajímavým způsobem.

Představovanou publikaci je tak namístě hodnotit jednoznačně pozitivně, neboť nepředstavuje pouze strohý teoretický výklad, ale čtivě prezentuje, za jakých podmínek přezkumné řízení a obnova řízení přicházejí v úvahu a jaká ochrana je těmto prostředkům poskytována ze strany moci soudní.

Předmětná publikace si tak nepochybně zaslouží pozornost odborné veřejnosti. Lze ji doporučit nejen zaměstnancům z různých oblastí veřejné správy, ale též advokátům, soudcům správních soudů a zástupcům dalších právních oborů. Díky své srozumitelnosti pak lze publikaci rozhodně doporučit i studentům právnických fakult.

Závěrem je možné konstatovat, že autoři předmětnou publikací naplnili svůj cíl, když tato publikace skutečně představuje komplexní a systematické zpracování tématu mimořádných opravných a dozorčích prostředků ve správním řízení, a to zpracování věcné, srozumitelné a praktické, které si nepochybně najde místo mezi čtenáři.

 

JUDr. JANA BALOUNOVÁ, Ph.D., odborná asistentka na Katedře správního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Go to TOP