Chcete se stát členem Expertní skupiny GRETA? MSp vypsalo výběrové řízení

Zabýváte se problematikou ochrany lidských práv, asistence a ochrany obětí a činností namířených proti obchodování s lidmi nebo máte profesionální zkušenosti v oblasti působnosti Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi? Ministerstvo spravedlnosti vypsalo výběrové řízení na kandidáty na funkci člena Expertní skupiny Rady Evropy pro potírání obchodu s lidmi (GRETA).

 

Požadavky na osobu kandidáta

Kandidát na funkci člena GRETA musí

 1. a) být státním občanem České republiky,
 2. b) být bezúhonný,
 3. c) mít vysoký morální charakter,
 4. d) mít ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání,
 5. e) mít potřebné znalosti v oblasti ochrany lidských práv, asistence a ochrany obětí a činností namířených proti obchodování s lidmi nebo mít profesionální zkušenosti v oblasti působnosti Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi,
 6. f) skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce člena GRETA po případném zvolení,
 7. g) aktivně ovládat anglický nebo francouzský jazyk.

 

Náležitosti kandidatur

Součástí předložených kandidatur musí být:

 • podepsaný životopis ve formátu podle přiloženého vzoru v anglickém jazyce a v libovolném formátu v českém jazyce;
 • motivační dopis v českém jazyce a anglickém nebo francouzském jazyce;
 • kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího státní občanství České republiky;
 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z rejstříku trestů, který není starší než dva měsíce od data doručení kandidatury na Ministerstvo spravedlnosti,
 • ověřená kopie lustračního osvědčení a originál čestného prohlášení osob narozených před 30. 11. 1971, ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.;

Součástí kandidatury mohou být další dokumenty, které podle názoru kandidáta osvědčují splnění požadavků na kandidáta na funkci člena GRETA (doklady o jazykových schopnostech, přehledy vědecké činnosti, doporučující dopisy apod.)

Modelové CV_AJ naleznete ZDE

 

Předkládání kandidatur

Kandidatury předkládají jednotliví kandidáti ministerstvu, v obálce označené „Výběrové řízení na funkci člena GRETA“. Kandidatury je možno doručit do konce níže uvedené lhůty buď osobně do podatelny Ministerstva spravedlnosti v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek 7:45 – 16:15 hodin), datovou službou podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti, Oddělení mezinárodní spolupráce a EU, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Lhůta pro předkládání kandidatur uplyne dne 10. srpna 2022 v 16:15 hodin. V uvedené lhůtě musí být kandidatury Ministerstvu spravedlnosti doručeny, nepostačí jejich podání k poštovní přepravě.

Kandidáti mohou být vyzváni k doplnění kandidatury nebo upřesnění skutečností v ní uvedených.

 

Další postup výběrového řízení

Kandidáti – s výjimkou těch, kteří zjevně nesplňují obligatorní požadavky na kandidáta na funkci člena GRETA – budou komisí pro výběr kandidátů pozváni na ústní pohovor.

Komise vybere maximálně tři nejvhodnější kandidáty. V případě většího počtu vhodných kandidátů komise vybere také maximálně dva náhradníky. Předseda komise následně vyrozumí uchazeče o výsledku výběrového řízení.

Výslednou kandidátní listinu spolu se životopisy jednotlivých kandidátů předá předseda komise ministru spravedlnosti, který jí následně prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí postoupí generálnímu tajemníkovi Rady Evropy.

Volba členů GRETA pak probíhá na jednání Výboru smluvních stran Rady Evropy, jehož zasedání svolává předseda. Procedurální otázky volby se řídí Rezolucí CM/RES(2013)28 – Pravidla pro volební proceduru členů Expertní skupiny pro potírání obchodu s lidmi schválené Výborem ministrů Rady Evropy dne 24. října 2013.

Další podrobnosti týkající se procesu výběru kandidátů jsou upraveny v Pravidlech.

Případné dotazy týkající se výběrového řízení adresujte Mgr. Adamovi Gazdovi z oddělení mezinárodní spolupráce a EU Ministerstva spravedlnosti (e-mail: agazda@msp.justice.cz, tel.: 221 997 630).

 

Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

 

Go to TOP