Předsednictví v Radě EU se ČR ujme od 1. července – jaká bude role ČAK?

Česká republika se dne 1. července 2022 ujme předsednictví v Radě EU a přebere tak pomyslnou štafetu od Francie. Trio členských států, které si stanovily společné dlouhodobé cíle a základní programové priority, následně po České republice uzavře od začátku příštího roku Švédsko.

 

Rada EU (nikoliv Rada Evropy, jak bývá často zaměňováno), je jedním ze zákonodárných orgánů Evropské unie. Jedná o legislativních aktech předložených Evropskou komisí a přijímá je, a to ve většině případů společně s Evropským parlamentem tzv. postupem spolurozhodování. Rada odpovídá za koordinaci politik členských států v konkrétních oblastech, jako jsou hospodářské a fiskální politiky, vzdělávání, kultura, mládež a sport či politika zaměstnanosti. Na základě pokynů Evropské rady vymezuje a vykonává zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Tato politika zahrnuje i rozvojovou a humanitární pomoc EU, obranu a obchod. Rada dále uděluje mandát Komisi, aby jménem EU jednala o dohodách mezi EU a zeměmi, které nejsou členy EU, nebo mezinárodními organizacemi, rozhoduje o podpisu a uzavření dohody a přijímá konečné rozhodnutí o uzavření dohody poté, co svůj souhlas vyjádří Evropský parlament a dohodu ratifikují všechny členské státy EU. V neposlední řadě Rada přijímá společně s Evropským parlamentem rozpočet EU.

Ve výkonu předsednictví v Radě se členské státy EU střídají vždy po šesti měsících. Během tohoto šestiměsíčního období předsednictví řídí zasedání na všech úrovních Rady a pomáhá tak zajistit kontinuitu činnosti EU v rámci Rady. Úkolem předsednictví je zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech EU a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy. Předsednictví zastupuje Radu ve styku s jinými orgány EU, zejména s Komisí a Evropským parlamentem. Jeho úkolem je usilovat o dosažení dohody o legislativních návrzích prostřednictvím trialogů, neformálních jednání a zasedání dohodovacího výboru.

Přestože se jedná o předsednictví v jedné z unijních institucí, právě Rada EU je tou, která nejvíce v rámci unijní legislativy prosazuje na poli EU zájmy členských států, neboť na jednání jsou vysíláni vládní představitelé, ministerští úředníci a experti, u kterých se předpokládá perfektní znalost domácího prostředí a právního řádu. Priority českého předsednictví v Radě byly zveřejněny v polovině června na této webové stránce: https://www.eu2022.cz/.

Předsednictví v Radě zároveň logicky poutá pozornost dalších unijních institucí, zájmových subjektů a nevládních organizací, jedná se tedy o skvělou příležitost reprezentace ČR navenek, ale i oživení evropské myšlenky, zapojení a zvýšení zájmu českých občanů.

Česká advokátní komora považuje předsednictví za jednu ze svých aktuálních priorit, neboť prostřednictvím svého mezinárodního odboru a Stálého zastoupení ČAK v Bruselu již dlouhodobě přispívá k tomu, aby hlas české advokacie byl v Evropě slyšet (zejména pak aktivním členstvím v Radě evropských advokátních komor – CCBE), a rovněž se aktivně zapojuje do evropského legislativního procesu. Tato činnost bude v rámci předsednictví posílena o další aktivity.

ČAK připravuje řadu akcí souvisejících s předsednictvím, z nichž některé budou samostatné, jiné pod záštitou veřejných orgánů, v rámci Aktualit z EU bude část věnována předsednictví. Články, podcasty, oficiální zprávy z jednání i informace o připravovaných akcích, do nichž se advokáti mohou zapojit, budou pravidelně zveřejňovány v Advokátním deníku ve speciální rubrice Předsednictví EU a na sociálních sítích.

ČAK je připravena se odborně podílet na přípravě dokumentů v rámci předsednictví, účastnit se strukturovaných dialogů a diskusí a zajistit expertní stanoviska v oblastech, které se týkají klíčových hodnot v oblasti spravedlnosti, principů právního státu a zejména advokacie, ale i v řadě dalších, které mění právní řád ČR a dopadají na výkon advokátní profese. Zároveň ČAK využije příležitost předsednictví k prosazování vlastních priorit. Místopředseda ČAK pro mezinárodní vztahy JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., je shrnul takto: „V rámci českého předsednictví bude snahou ČAK upozornit na priority, které ČAK dlouhodobě sleduje a prosazuje. Patří k nim především prosazování a posilování principů právního státu, a to včetně ochrany procesního postavení advokáta v rámci EU, zachování povinnosti mlčenlivosti pro advokáta a nezávislosti advokacie. Bez nezávislé advokacie si nelze představit uplatňování práva na spravedlivý proces, který je jedním ze základních atributů právního státu.”

CCBE rovněž v posledních letech projevila zájem o prohloubení spolupráce s Radou EU. Tento zájem již ve spolupráci s ČAK v rámci přípravy na předsednictví nabývá konkrétní podoby a je velmi potěšující a zásadní mít pro naše společné aktivity oporu v této prestižní advokátní organizaci.

Přejeme českému předsednictví hodně úspěchů v reprezentaci ČR a hodně odvahy v rámci hledání politického konsensu.

Mgr. Alžběta Recová, stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP